Legislació autonòmica

Autor:Col.legi de Notaris de Catalunya
Páginas:67-70
 
EXTRACTO GRATUITO

Catalunya

MENORS.- LLEI 8/2002, de 27 de maig, de modificado de la Llei 37/1991, de 30 de desembre, sobre mesures de protecció deis menors desamparáis i de l'adopció, i de regulado de l'atenció espedal ais adolescents amb conductes d'alt risc social. Publica DOGC de 3 de juny.

INSTITUT PER AL DESENVOLUPAMENT DE LES COMARQUES DE L'EBRE.- LLEI 11/2002, de 27 de maig, de segona modificado de la Llei 12/1993, del 4 de novembre, de creació de l'Institut per al desenvolupament de les Comarques de l'Ebre. Publica DOGC de 3 de juny.

LLEI DE L'ACCESSIÓ I L'OCUPACIÓ.- RECURS D'INCONSTITUCIONALITAT 2427-2002, promogut peí President del Govern contra determinats preceptes de la Llei del Parlament de Catalunya 25/2001, de 31 de desembre, de l'accessio i l'ocupació. Publica DOGC de 5 de juny.

RECURSOS HlDRICS.- DECRET 153/2002, de 28 de maig, peí qual es modifica el Decret 22/2002, de 22 de gener, d'establiment i millora de les mesures per a la gestió deis recursos hídrics. Publica DOGC de 7 juny.

DIRECCIÓ GENERAL DE DRET I D'ENTITATS JURlDIQUES.- ORDRE/JUS 187/2002, de 4 de juny, de desplegament de l'estructura orgánica de la Direcció General de Dret i d'Entitats Jurídiques a nivell de negociat, i d'adscripció i assignació de funcions deis negociáis d'Entitats Jurídiques de Girona, Lleida i Tarragona. Publica DOGC de 10 de juny.

HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL.- DECRET 157/2002, d' 11 de juny, peí qual s'estableix el régim deis habitatges amb la protecció oficial, es determinen els ajuts públics en materia d'habitatge a carree de la Generalitat de Catalunya, i es regula la gestió deis ajuts previstos en el Reial Decret 1/2002, d' 11 de gener, sobre mesures de finangament d'actuacions protegides en materia d'habitatge i sol. Publica DOGC de 17 de juny.

LLENGÜES OFICIALS.- DECRET 162/2002, de 28 de maig, de modificado del Decret 107/1987, 13 de març, peí qual es regula Tus de le llengües oficiáis per part de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, amb l'objecte de promoure l'ús d'un llenguatge simplificat i no discriminatori i de la terminologia catalana normalitzada. Publica DOGC de 19 de juny.

URBANISME. TAULA DE VIGENCIA.- DECRET 166/2002 d'll de juny, pel qual s'aprova la taula de vigencia de les disposicions afectades per la Llei 2/2002, de 14 de març, d'urbanisme. Publica DOGC de 19 de juny.

MEDIACIÓ FAMILIAR. TARIFES.- ORDRE JUS/208/2002, de 13 de juny, per la qual es fixen les tarifes en els procediments de mediació familiar. Pulica DOGC...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA