L'omnipotència infantil, un problema bioètic. La necessitat i la urgència de repensar l'educació en el marc de l'ètica del cuidar

Autor:Anna Molins Paronella
Cargo:MSc. Profesora de Secundaria de Filosofía, Historia y Cultura de las Religiones, Departament d' Educació, Generalitat de Catalunya (España)
Páginas:93-106
RESUMEN

L'educació, tant en els primers nivells de socialització com en les seves etapes posteriors d'educació formal, està posant en risc el desenvolupament de l'autonomia individual tan necessària perquè l'alumne arribi a la maduresa pròpia de l'etapa adulta. Les polítiques educatives, els nous models educatius i la societat mateixa estan desvinculant l' autonomia progressiva de la responsabilitat, els ... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
idar
Anna Molins i Paronella
Rev Bio y Der. 2020; 49: 93-106
www.bioeticayderecho.ub.edu - ISSN 1886-5887
| 94
Resum


s, els nous models educatius i la societat mateixa
    
voluntat i la motivació del deure en la seva praxi educativa. Les conseqüències són que els alumnes queden


amb la construcció de subjectes morals i autònoms És urgent traçar una línia per sota de la qual no es donin
les condiciones necessaries pel desenvolupament ple de la nostra joventut. La bioèti ca, que té un caràcter

a pensar models educatius que formin ciutadans compromesos, responsables i solidaris. Un model educatiu
-se de les ètiques
de caràcter normatiu.
Paraules clau: autonomia individual; educació; models educatius; ètica del cuidar; bioè tica; educació.
Resumen
La educación, tanto en los primeros niveles de socialización como en sus etapas posteriores de educación
formal, está poniendo en riesgo el desarrollo de la autonomía i ndividual tan necesaria para que el alumno
llegue a la madurez propia de la etapa adulta. Las polític as educativas, los nuevos modelos educativos y la
sociedad misma están desvinculando la autonomía progresiva de la responsabilidad, los sentimientos de la
razón, la e moción de la voluntad y la motivación del deber en su praxis educativa. Las consecuencias son
que los alumnos quedan anclados en actitudes infantiles de omnipotencia con incapacidad de hacer un
ajuste adec uado con l a realidad y reaccionando en la mayoría de cas os con agres ividad. La bioética y l a
educación tienen una relación necesaria con la construcción de sujetos morales y autónomos. Es urgente
trazar u na línea por debajo de la cual no se den las condiciones necesarias para el desarrollo pleno de
nuestra juventud. La bioética, que tiene un carácter multidisciplinar e interdisciplinar, debe atender a los
problemas actuales y complejos de la educación y contribuir a pensar modelos educativos que formen
ciudadanos comprometidos, responsables y solidarios. Un modelo educativo debe construirse dentro de un
debate bioético y, en el marco de la ética del cuidar, sin desvincularse de las éticas de cará cter normativo.
Palabras clave: autonomía individual; educación; modelos educativos; ética del cuidado; bioética;
educación.
Abstract
Education, both at the early levels of socialization a nd in the later stages of formal education, is putting at
risk the development of the individual autonomy so necessary for the student to reach the maturity of
adulthood. Educational policies, the new educational models and society itself are dissociating progressive
autonomy from responsibility, feelings of reason, emotion from will and mot ivation of duty in their
educational practice. The consequences are that students are anchored in childish attitudes of omnipotence
with an inability to adjust a ccordingly to reality and reacting, in most cases, aggressively. Bioethics and
education have a necessary relationship with the construction of moral and autonomous subjects. Bioethics,
which has a multidisciplinary and interdisciplinary character, must address the current and complex
problems of education and contribute to thinking a bout educational models tha t form com mitted,
responsible and supportive citizens. An educational model must be constructed within a bioethical debate
and, within the framework of the ethics of care, without dissociating itself from normative e thics.
Keywords: individual autonomy; education; educational models; care ethic s; bioethics; education.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA