L'extinció dels drets reals

Autor:Adolfo Lucas Esteve
Pàgines:169-176
 
EXTRACTO GRATUITO
DRET CIVIL CATALÀ IV | DRETS REALS
CAPÍTOL 7
L’ EXTINCIÓ DELS DRETS REALS
1. Introducció
Els drets reals s’extingeixen en virtut de certs fets o actes jurídics que posen  a la relació
jurídica real. El concepte d’extinció fa referència a la desaparició dels drets reals de la realitat
jurídica, no al canvi de subjecte. La transmissió no es considera causa d’extinció o pèrdua del
dret real, ja que a través d’aquesta la relació jurídica real subsisteix, si bé, amb un altre subjecte.
El sistema d’extinció dels drets reals aplicable a Catalunya, ns a l’entrada en vigor
del llibre V del Codi civil de Catalunya, era l’instaurat pel Codi civil espanyol que no conté
cap regulació sistemàtica de les causes d’extinció dels drets reals, ni tan sols una enume-
ració de les mateixes, cosa que sí estableix en el dret d’obligacions, respecte a l’extinció de
les quals estableix una regulació ordenada, enumerant les causes per les quals es produeix
i regulant el règim jurídic aplicable a cadascuna d’elles (articles 1156 i següents CCE). El
Codi civil espanyol tracta l’extinció de cada dret real en particular i mitjançant un procés
d’abstracció, la doctrina en va elaborar una teoria general.
Davant d’aquest sistema, el Codi civil de Catalunya en el seu article 532-1 estableix la nor-
ma general en matèria d’extinció dels drets reals assenyalant que: «Els drets reals s’extingeixen
quan ho estableix el present codi o el títol de constitució i per la pèrdua del bé, la consolidació
i la renúncia del seu titular.» Afegint al Preàmbul que es regula l’extinció dels drets reals amb
caràcter general per causa de pèrdua total i sobrevinguda del bé, de consolidació i de renúncia.
Amb això, s’observa que el Codi civil de Catalunya ha eludit, d’una banda, classi-
cacions doctrinals i, per l’altra, ha evitat indicar cadascuna de les causes d’extinció dels
drets reals de manera casuística, el que d’altra banda es fa amb la regulació particular de
cadascun dels drets reals.
L’article 532-1 CCCat enumera tres causes generals d’extinció dels drets reals: la con-
solidació, la pèrdua del bé, o la renúncia del seu titular, que es regulen en els articles 532-2,
532-3 i 532-4 CCCat, respectivament. Aquestes causes d’extinció dels drets reals també
estan recollides, en alguns casos de manera repetitiva, en la regulació particular que dels
mateixos en fa el Codi civil de Catalunya. No obstant això, l’única causa general i comuna
d’extinció dels drets reals és la pèrdua del bé. Les altres causes o no s’apliquen a tots els
drets reals o produeixen efectes diferents segons s’apliquin al domini o a altres drets reals.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA