L'article 155 de la Constitució: configuració jurídica general i aplicació a Catalunya

Autor:Joan Vintró Castells
Càrrec:Joan Vintró, catedràtic de dret constitucional a la Universitat de Barcelona. Ha estat lletrat al Parlament de Catalunya (1981-2006), membre del Consell Assessor per a la Transició Nacional del Govern de Catalunya (2013-2014) i expert de la Comissió de Venècia del Consell d'Europa (1992-2002). Facultat de Dret, Departament de Ciència Política, ...
Pàgines:156-181
RESUMEN

L’article analitza, d’una banda, la configuració jurídica general de l’article 155 CE a partir de les dades normatives del mateix text constitucional, dels antecedents de dret comparat, dels debats del procés constituent espanyol de 1978, de les aportacions doctrinals i de les referències de la jurisprudència constitucional. S’examinen els diversos elements d’aquest mecanisme de coerció estatal sobre les comunitats autònomes: quan es pot aplicar, amb quin procediment i a quines mesures pot donar lloc. De l’altra, el treball estudia la concreta aplicació de l’esmentat precepte de la Constitució a Catalunya l’any 2017 per tal de valorar-ne el grau d’adequació al marc constitucionalment establert. En aquest segon punt es tracten específicament el nivell de congruència entre el requeriment previ del Govern al president de la Generalitat i la concatenació d’actes subsegüents, la intervenció del Senat i les mesures concretes de dissolució del Parlament de Catalunya i de cessament del president i del Govern de la Generalitat. La conclusió final és que no s’ha donat aquesta congruència, que el control del Senat ha estat feble i que no eren procedents les mesures de dissolució del Parlament i de cessament del president i del Govern de la Generalitat.

 
CONTENIDO
L’ARTICLE 155 DE LA CONSTITUCIÓ: CONFIGURACIÓ JURÍDICA GENERAL I
APLICACIÓ A CATALUNYA*
Joan Vintró**
Resum


       


                
        

  


 
ARTICLE 155 OF THE SPANISH CONSTITUTION: GENERAL LEGAL CONFIGURATION
AND IMPLEMENTATION IN CATALONIA
Abstract
         
   
    
                
     
      
       
               

    

              


*   

          
    
     


Citació recomanada       

Joan Vintró

 157
Sumari









            






Joan Vintró

 158
1 Introducció
     

         

      




                  
            


              la





 



            
  






               
   
    

     
        







    
                
  



Joan Vintró

 159
   


2.1 Els antecedents en el constitucionalisme comparat

          
        
   




            

             
          

      

 
      
      

      

    
   
  
     
           
              
            
  



             
         
      


   
       





Joan Vintró

 160
        

2.2 L’elaboració del precepte en el procés constituent espanyol de 1978
  

               
 

  

              



     
    




           

             



  
                 
      

      

    

 




          








Joan Vintró

 161
        
       








   
   

     


   
       



    


         
             

                
         







    












Joan Vintró

 162




      

            









    


    

   
                 






     




   
 
   
    

 
  
la    







Joan Vintró

 163


2.3 Naturalesa i supòsits d’aplicació

      
               
       
        
    

 
   




          
       
        
 



           


                


   
 
          

                
        


            


      
        










Joan Vintró

 164
    

     

  


 

       

  



     



    


        

 
             

    
               
          
      


          

     
      
          
    

     



   
           





   
Joan Vintró

 165

 
                 

          



                 
           




      

                
            
         

 


    
    
           

          
           

    

              
             
             

          
  




  








Joan Vintró

 166

          
      
     

          

    

      
     

     
   

2.4 Procediment d’aplicació








       
             

 
 
          


               

     



      

 
        
  




      

Joan Vintró

 167


      





              
    





    


     




     
            


               
               

    


 


               del

      









Joan Vintró

 168


          

       


           
  
       
           
        
     
   


       
   
           
        
        
      

             
             
        





                
   
          


         


     

    

          








Joan Vintró

 169



 

2.5 Mesures aplicables
   


                
            


        
   

 

     

 
       
            




 



        

     

    

 L’actuació





   

              

    
   

    
Joan Vintró

 170

    

  
             

  




      









  
         



              
         





              
      
      
     
          
     

             





        

   


Joan Vintró

 171






2.6 El control de la coerció estatal
           
         
            
              
    


   
                

 


      


3.1 Manca de coherència entre el Requeriment del Govern al president de la Generalitat i l’Acord
del Consell de Ministres pel qual se sol·licita al Senat l’aprovació de mesures de coerció estatal






   

               


   






        
    

   

Joan Vintró

 172



 

    
            





        
      
       
 

         

      
               
         

     









 
         
       


           

        





    
       



Joan Vintró

 173

 
        
                
   






      
       
  

     

  




     

        

            

     

             
            


   
   

  
     
       
       


       


   




Joan Vintró

 174
   
         

   


             
           
         


       
         
  
  

                 
            
            

          
   

            
   


               

      
             
             
   
   



   




 
    
       

  


Joan Vintró

 175
             
           
            

      



       


3.2 Feble intervenció del Senat i sense la preceptiva participació en el debat del representant de
la Generalitat


             




           

           
     
   

       
          
              
         
    
             



         
             
          
     


          
  


    




Joan Vintró

 176
         
          


              

    




            
        










  

      
         

              

          
          
            
        
 


 











Joan Vintró

 177
     
   
               

             


             
     
   


3.3 La improcedència en tot cas de la dissolució del Parlament i del cessament del president i del
Govern de la Generalitat

              






 
      




  

              
      

            
    
    
           

     

   ) de la Llei








                     
         
           
Joan Vintró

 178




           i, al
  






 



      




        



                  
        


           

               

           


 
  
      
   
     

    
  







           

Joan Vintró

 179
             
     
              
      


   

 

  
     




    
          
       

         
          




   



              
              
      
   
               

       
          
     
      
     
 

         



          
      


Joan Vintró

 180












          
 
           



     

               

       





              
,


   





     

Joan Vintró

 181







, 
     

        


              
           


          
           

          


, 