Jornades sobre tècniques I mètodes d'estudi del llenguatge administratiu

Autor:Carles Duarte i Montserrat
Càrrec:Cap de la Secció d'estudis de llengua catalana i llenguatge administratiu de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya
Pàgines:159-161
 
CONTENIDO

Page 159

Els dies 2, 3 i 4 de novembre de 1987 s'han dut a terme a Barcelona?, unes Jornades sobre tècniques i mètodes d'estudi del llenguatge administratiu, organitzades per l'Escola d'Administració Pública de Catalunya.

Les Jornades han tingut un bon nivell general en les exposicions i un-nombre important d'assistents, aproximadament cent persones, entre les. quals hi havia qualificats especialistes procedents del País Basc, de la Comunitat Valenciana, de les Illes Balears, de Galícia i de diverses institucions-públiques i privades de Catalunya. Per a les sessions corresponents als conferenciants Jacques Gandouin i Mike Foers s'hi utilitzà la traducció simultània per al públic.

Les Jornades s'iniciaren el dia 2 de novembre al matí amb l'exposició, del Sr. Jacques Gandouin, prestigiós especialista francès en matèria de llenguatge administratiu i autor del llibre Corrèspondance et rédaction administratives, el qual tractà de la Delimitació del llenguatge administratiu: posició i influències entre les diverses varietats lingüístiques i característiques del llenguatge administratiu.

En la seva conferència el senyor Gandouin analitzà la penetració dels manlleus en francès i caracteritzà en forma precisa i exemplificada l'estil' propi del llenguatge administratiu.

A continuació Robert Comet, funcionari internacional a Suïssa i responsable de diferents treballs i conferències sobre llenguatge administratiu, presentà, en una intervenció clara i documentada, el seu text sobre La modernització de l'Administració i el seu reflex en l'estil dels documents administratius. Hi examinà el procés evolutiu actual de l'Administració Pública i la seva correlació amb els avenços assolits en la millora dels textos-; administratius en diversos Estats.

Page 160

En la sessió del dia 2 de novembre a la tarda, la Dra. Luciana Calvo Ramos, especialista molt destacada en l'estudi del llenguatge administratiu castellà i autora d'una abundant bibliografia sobre aquest tema, llegí la seva conferència sobre Les aportacions metodològiques de diferents disciplines a l'estudi del llenguatge administratiu. La conferenciant presentà un treball d'un excel·lent nivell. La Dra. Calvo Ramos, amb un gran esforç de síntesi, descrigué Testat actual dels principals corrents científics que s'han desenvolupat recentment a l'entorn de la llengua i féu un seguit d'observacions sobre les repercussions que els nous progressos metodològics generats o consolidats per les noves teories poden tenir en les recerques que tenen per objecte el llenguatge administratiu.

La sessió del dia 3 de novembre al matí començà amb la intervenció de la Dra. M. Teresa Cabré, Directora del Termcat, sobre Normes internacionals i metodologia terminològica. Aplicació a la terminologia administrativa. La professora Cabré féu una exposició brillant i alhora didàctica, plena d'aportacions interessants, que obtingué un acolliment molt positiu entre els assistents.

Tot seguit correspongué al Sr. Cesàreo Rodríguez Aguilera, Senador, ex-metnbre del Consell General del Poder Judicial i ex-President de l'Audièncía Territorial de Barcelona, de fer la seva conferència sobre El procés d'actualització del llenguatge jurídic, en la qual el conferenciant prestà una atenció rellevant a l'evolució del marc legal sobre les diferents llengües oficials a l'Administració de Justícia dins de l'Estat espanyol i a les tendències que es constaten en l'ús efectiu del català, el gallec i l'euskara en aquest àmbit d'ús.

A la sessió del dia 3 a la tarda jo mateix em vaig ocupar de presentar la meva ponència sobre La traducció administrativa avui: mètodes i problemes, amb una descripció del context actual de la traducció administrativa i un examen dels problemes més greus que sorgeixen en la definició del seu mètode de treball. A aquesta ponència foren presentades dues comunicacions. La primera per Joan Aguirre, de TInstitut Basc d'Administració Pública, sobre la situació i les perspectives dels treballs d'elaboració de l'euskara administratiu. La segona per Josep Toda, en nom de l'equip de disseny documental i normalització lingüística de la Ciutat Sanitària de la Vall d'He-bron, sobre l'edició d'impresos en doble versió català-castellà. Les dues comunicacions inclogueren informacions d'un notable interès.

En la darrera sessió de les Jornades, el senyor Mike Foers, funcionari del Ministeri d'Economia i Finances del Govern Britànic, llegí la seva conferència sobre Nous enfocaments en el disseny de documents administratius. El Sr. Mike Foers presentà la matèria objecte de la seva exposició d'una manera precisa, esquemàtica, organitzada i completa.

Les Jornades acabaren amb la ponència del Sr. Josep M. Mestres, correc-

Page 161

tor-redactor del Parlament de Catalunya, dedicada a L'estudi diacrònic de llenguatge administratiu, que inclogué una anàlisi crítica dels plantejaments seguits en aquest camp i unes recomanacions sobre els procediments.

El Sr. Josep-Enric Rebés i Solé, Director de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, un cop acabada l'exposició del Sr. Josep M. Mestres, féu la cloenda de les Jornades.

La valoració d'aquestes Jornades ha de ser sens dubte ben positiva, per les útils aportacions que els diversos conferenciants feren en les diverses ponències, que foren, a més, enriquides per múltiples intervencions dels assistents. Confiem que noves edicions d'aquest tipus de jornades permetran de continuar avançant en el camí seguit.