Illes Balears (primer semestre del 2011)

Autor:Antoni Nadal
Càrrec:Professor de l'Escola Balear d'Administració Pública
Pàgines:266-272
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 266

Ajuts, subvencions, beques i premis

Conselleria d'Educació i Cultura: Acord del Consell de Govern d'1 1 de febrer de 2011, pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Educació i Cultura per al període 2009-2011 (BOIB núm. 25, de 19 de febrer); convocatòria d'ajuts a l'alumnat de centres docents de les Illes Balears sostinguts amb fons públics per a intercanvis escolars amb l'alumnat de centres docents de les terres de parla catalana, durant el curs escolar 2010-2011 (BOIB núm. 40, de 19 de març); convocatòria d'ajuts destinats a la premsa escrita íntegrament en català (BOIB núm. 42, de 22 de març); convocatòria d'ajuts per a actuacions de dinamització lingüística, integració de nouvinguts i mediació (BOIB núm. 42, de 22 de març); convocatòria d'ajuts per a pro-moure l'assistència de grups de centres escolars a projeccions de cinema en català (BOIB núm. 42, de 22 de març); Acord del Consell de Govern de 6 de maig de 2011, pel qual es modifica el Pla Estratègic de Subvencions de la Conselleria d'Educació i Cultura 2009-2011 (BOIB núm. 72, de 17 de maig), i convocatòria dels premis a l'edició de materials didàctics, educatius i forma-tius (BOIB núm. 89, de 16 de juny).

Consell de Mallorca: concessió de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses (BOIB núm. 13, de 27 de gener); convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària (BOIB núm. 58, de 19 d'abril); convocatòria de subvencions de normalització lingüística per a butlletins d'associacions de veïns i de federacions d'associacions de veïns i revistes en català i almanacs d'entitats associatives o organitzatives sense finalitat de lucre (BOIB núm. 75, de 21 de maig), i convocatòria de subvencions per a la normalització lingüística a les empreses (BOIB núm. 85, de 7 de juny).

Consell de Menorca: convocatòria d'ajuts per a la realització d'activitats juve-nils, per a la promoció del voluntariat i per al manteniment i funcionament de les entitats juvenils de Menorca any 2011 (BOIB núm. 41, de 21 de març); convocatòria del suport genèric a l'edició en català (BOIB núm. 52, de

Page 267

7 d'abril); convocatòria d'ajuts a les revistes locals de Menorca en català (BOIB núm. 53, de 9 d'abril); convocatòria del premi a la millor campanya publicitària en català promoguda per les empreses de Menorca l'any 2011 (BOIB núm. 69, de 10 de maig), i convocatòria d'ajuts per al foment de l'ús del català als comerços, establiments turístics i clubs esportius de Menorca (BOIB núm. 83, de 4 de juny).

Consell d'Eivissa: subvencions atorgades pel Departament de Política Educativa i Cultural de l'any 2010 (BOIB núm. 2, de 4 de gener) i convocatòria del premi de relats curts Joan Castelló (BOIB núm. 48, de 2 d'abril).

Convocatòria de subvencions de la Conselleria d'Afers Socials, Promoció i Im-migració en matèria d'immigració adreçades a entitats sense ànim de lucre (BOIB núm. 29, de 26 de febrer).

Convocatòria de subvencions de l'Agència de Cooperació Internacional de les Illes Balears per a executar projectes d'educació, formació i sensibilització per al desenvolupament (BOIB núm. 48, de 2 d'abril).

Convocatòria dels premis d'investigació Institut d'Estudis Baleàrics (BOIB núm. 53, de 9 d'abril).

Convocatòria dels certàmens i premis del programa cultural Art Jove de l'Institut Balear de la Joventut (BOIB núm. 68, de 7 de maig).

Direcció General de Política Lingüística (DGPL)

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 30 de març de 2011, per la qual es determinen els títols, diplomes i certificats equivalents als certificats de coneixements de català de la DGPL (BOIB núm. 53, de 9 d'abril) (rectificació en el BOIB núm. 62, de 23 d'abril).

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 19 d'abril de 2011, per la qual es regulen l'homologació dels estudis de català de l'ESO i del batxillerat amb els certificats de la DGPL, i el procediment per a obtenir-la (BOIB núm. 69, de 10 de maig).

Relació d'aprovats en la convocatòria de juny de 2010 (BOIB núm. 11, de 22 de gener) i d'aprovats en la convocatòria de febrer de 2011 (BOIB núm. 95, de 25 de juny).

Page 268

Nomenament dels membres de la Comissió Tècnica d'Avaluació de Coneixe-ments de Català (BOIB núm. 48, de 2 d'abril) (rectificació en el BOIB núm. 64, de 28 d'abril).

Convocatòria de les proves de juliol de 2011 i de la de juliol de 2011 per a l'obtenció del certificat oficial de coneixements específics de llenguatge admi-nistratiu (BOIB núm. 55, de 13 d'abril) (modificació en el BOIB núm. 64, de 28 d'abril, i rectificació en el BOIB núm. 81, de 2 de juny).

Institut Ramon Llull (IRL)

Modificació de la Resolució del director de l'IRL de 22 de juliol de 2010, sobre l'atorgament d'ajuts (BOIB núm. 25, de 19 de febrer).

Convocatòria de les proves per a l'any 2011 per a l'obtenció dels certificats de coneixements de català de l'IRL (BOIB núm. 36, de 10 de març) i nomenament dels col-laboradors externs que actuaran com a assessors dels tribunals qualificadors durant la convocatòria de les proves de català de l'IRL de l'any 2011 en qualitat d'organitzadors, administradors, avaluadors i correctors (BOIB núm. 58, de 19 d'abril, i BOIB núm. 88, de 14 de juny).

Concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic català per a assistir a cursos de postgrau o doctorat o màsters rela-cionats amb la llengua, la cultura i/o la literatura catalanes en universitats públiques dels territoris de parla catalana (BOIB núm. 37, de 12 de març).

Concurs públic per a la concessió de beques a persones de fora del domini lingüístic català per a assistir a cursos de català com a llengua estrangera i temes relacionats que es realitzin en territoris de parla catalana (BOIB núm. 37, de 12 de març).

Resolució del director de l'IRL de 7 de febrer de 2011, sobre la selecció del professorat d'estudis catalans a la Universidad de Chile i la Pontificia Universidad Católica de Chile de fora del domini lingüístic per al curs acadèmic 2011 i per a l'atorgament d'un ajut inicial a la persona seleccionada (BOIB núm. 43, de 24 de març).

Convocatòria per a la selecció de professorat d'estudis catalans a universitats de fora del domini lingüístic (BOIB núm. 73, de 19 de maig).

Page 269

Educació i cultura

Acord del Consell de Govern de 10 de desembre de 2010, pel qual es rep el Pla General de Normalització Lingüística aprovat pel Consell Social de la Llengua Catalana el 18 de juny de 2009 (BOIB núm. 88, de 14 de juny).

Decret 16/2011, de 25 de febrer, d'avaluació i certificació de coneixements de català (BOIB núm. 37, de 12 de març) (rectificació en el BOIB núm. 47, de 31 de març).

Decret 22/2011, d'1 d'abril, pel qual s'estableix el currículum i l'organització dels cursos de l'especialitat de Musicologia del grau superior dels ense-nyaments de música a les Illes Balears per al període d'experimentació de la implantació d'aquesta especialitat (BOIB núm. 53, de 9 d'abril) i Decret 53/2011, de 20 de maig, de currículum dels ensenyaments professionals de música (BOIB núm. 81, de 2 de juny).

Decret 36/2011, de 15 d'abril, pel qual es crea la Comissió de Toponímia de les Illes Balears (BOIB núm. 64, de 28 d'abril).

Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 5 de maig de 2011, per la qual es regula l'organització i el funcionament dels ensenyaments per a les persones adultes que condueixen al títol de graduat en ESO a les Illes Balears (BOIB núm. 76, de 24 de maig) i Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Permanent de 19 de gener de 2011, per la qual estableix el càlcul de la nota mitjana d'aquests ensenyaments (BOIB núm. 14, de 29 de gener).

Acord 1/2011 del Consell de Direcció de l'Agència de Qualitat Universitària de les Illes Balears pel qual s'aprova el protocol d'avaluació establert en el Decret 19/2008, de 22 de febrer, de complements retributius addicionals del personal docent i investigador de la Universitat de les Illes Balears (BOIB núm. 81, de 2 de juny).

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 17 de novembre de 2010, per la qual s'aprova el temari addicional de la part B de la fase d'oposició del pro-cediment selectiu de l'accés al cos d'inspectors d'educació a les Illes Balears (BOIB núm. 16, d'1 de febrer).

Resolució del director general de Personal Docent de 23 de desembre de 2010, per la qual s'estableixen els criteris específics per a la modificació de les plantilles orgàniques dels centres docents públics d'ensenyament no universi-tari de les Illes Balears per al curs 2011-2012 (BOIB núm. 2, de 4 de gener).

Page 270

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Per-manent de 31 de gener de 2011, per la qual assigna els percentatges per a la qualificació de cadascuna de les destreses en els diferents cursos i nivells dels idiomes en les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears (BOIB núm. 24, de 17 de febrer)

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Per-manent de 31 de gener de 2011, per la qual convoca les proves de certificació dels nivells de determinats idiomes per a l'alumnat no presencial de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears per al curs 2010-2011 (proves lliures) (BOIB núm. 25, de 19 de febrer).

Convocatòria per a seleccionar els centres escolars sostinguts amb fons públics de les Illes Balears que han de participar en el programa de Seccions Europees a partir del curs 2011-2012 amb el desenvolupament d'una experiència nova d'ensenyament de continguts en llengua estrangera (BOIB núm. 28, de 24 de febrer).

Resolució del conseller d'Educació i Cultura de 15 de febrer de 2011, per la qual aprova les plantilles i publica la relació de llocs de feina vacants del cos de mestres corresponents als centres públics d'educació infantil i de primària, d'educació especial, d'educació d'adults, dels dos primers cursos d'ESO i dels equips d'atenció primerenca (BOIB núm. 28, de 24 de febrer) (modificació en el BOIB núm. 39, de 17 de març, i adjudicació en el BOIB núm. 85, de 7 de juny).

Resolució del director general de Formació Professional i Aprenentatge Per-manent de 2 de març de 2011, per la qual dicta instruccions per a regular els cursos quadrimestrals dels nivells intermedi i avançat dels ensenyaments de català de les escoles oficials d'idiomes de les Illes Balears en la modalitat presencial (BOIB núm. 39, de 17 de març).

Concurs públic per a la concessió de llicències per estudi i per a dur a terme treballs de recerca durant el curs 2011-2012, destinades als funcionaris de carrera dels cossos docents i del cos d'inspectors al servei de l'Administració educativa (BOIB núm. 64, de 28 d'abril).

Concurs públic per a formar part de la llista d'aspirants a cobrir, en règim d'interinitat, places vacants i substitucions de totes les especialitats en centres públics d'ensenyaments no universitaris dependents de la Conselleria d'Educació i Cultura per al curs 2011-2012 (BOIB núm. 73, de 19 de maig).

Page 271

Consells insulars

Convenis de col-laboració entre la Conselleria d'Educació i Cultura i el Consell d'Eivissa per a reforçar la xarxa d'assessorament lingüístic i per a dur a terme actuacions de normalització i promoció del català l'any 2010 (BOIB núm. 20, de 8 de febrer) i l'any 2011 (BOIB núm. 99, de 30 de juny).

Aprovació del Pla de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca (BOIB núm. 72, de 17 de maig).

Modificació del Reglament de regulació de l'ús del català en l'àmbit de competència del Consell de Mallorca (BOIB núm. 73, de 19 de maig).

Funció pública

Decret 62/2011, de 20 de maig, pel qual es regulen les modalitats de col-laboració en les activitats formatives i en els processos selectius i de provisió organitzats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP) (BOIB núm. 81, de 2 de juny).

Convocatòria per a proveir diferents llocs de feina pel procediment de lliure designació (BOIB núm. 38, de 15 de març).

Bases comunes del concurs ordinari i les convocatòries específiques per a la provisió de llocs de feina reservats a personal funcionari amb habilitació de caràcter estatal (BOIB núm. 54, de 12 d'abril).

Resolució de la presidenta de l'EBAP de 22 de març de 2011, per la qual aprova el calendari de les proves de català organitzades per l'EBAP per a la convocatòria de juny de 2011 (BOIB núm. 54, de 12 d'abril, i correcció en el BOIB núm. 77, de 26 de maig).

Resolució de la presidenta de l'EBAP de 20 de maig de 2011, per la qual convoca els cursos corresponents al segon semestre dels plans de formació per al 2011 (BOIB núm. 84, de 6 de juny).

Presidència

Decret 12/2011, de 18 de juny, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOIB núm. 91, de 20 de juny).

Page 272

Decret 21/2011, de 25 de març, pel qual es regulen els mitjans materials que s'han d'utilitzar en les eleccions al Parlament de les Illes Balears i als consells insulars de Mallorca, de Menorca i d'Eivissa de 2011 (BOIB núm. 45, de 29 de març).

Decret 18/2011, d'11 de març, pel qual s'estableixen els principis generals que regeixen les activitats de temps lliure infantils i juvenils que es desenvo-lupin a les Illes Balears (BOIB núm. 39, de 17 de març).

La unitat i la denominació de la llengua

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears aprovà una resolució derivada d'una proposició no de llei, relativa a la unitat i la denominació de la llengua, el 9 de desembre de 2010 (Butlletí Oficial del Parlament de les Illes Balears —Bopib— núm. 161, d'11 de febrer.)

Defensa de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears

La Comissió de Cultura, Educació i Esports del Parlament de les Illes Balears aprovà una resolució derivada d'una proposició no de llei, relativa a defensa de la Llei de normalització lingüística de les Illes Balears, el 17 de febrer de 2011 (Bopib núm. 165, d'11 de març.)

Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears aprovà la Reforma del Reglament del Parlament de les Illes Balears el 15 de març de 2011 (Bopib núm. 170, de 20 d'abril.)

Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears. Llenguatge accessible i tractament protocol-lari

El Ple del Parlament de les Illes Balears aprovà la Llei de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears el 22 de març de 2011 (Bopib núm. 168/1, d'1 d'abril.)