La hisenda local a Catalunya: evolució recent, situació actual i principals reptes

Autor:Maite Vilalta Ferrer
Cargo:Maite Vilalta Ferrer, professora titular del Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola, investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona i vicerectora d'Igualtat i Acció Social, Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa, c. John M. Keynes, 1-11. 08034 Barcelona. mvilalta@ub.edu.
Páginas:97-112
RESUMEN

En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis, per tal d’identificar quins són, a dia d’avui, els principals reptes que caldria afrontar. La realitat a la qual han de fer front actualment els ajuntaments és ben diferent, en molts aspectes, de la que hi havia quan es van aprovar les principals lleis que determinen tant el seu marc competencial com el seu model de finançament. L’escrit aporta reflexions sobre el paper que hauria de tenir el nivell de govern local dins del conjunt del sector públic català, sobre el tipus de competències que podrien assumir els municipis, sobre el seu grau d’autonomia financera i sobre la necessitat de donar compliment a un cert principi d’equitat intermunicipal. Tot això, tenint en compte aspectes com el marc competencial dels municipis, la seva mida i l’existència d’un elevat nombre d’entitats supramunicipals. Paraules clau: Finançament municipal; descentralització fiscal; hisenda local.


    • Este documento está disponible en versión original sólo para clientes de vLex

      Consulta este documento y prueba vLex durante 7 días
    • PRUÉBALO