La hisenda local a Catalunya: evolució recent, situació actual i principals reptes

Autor:Maite Vilalta Ferrer
Cargo:Maite Vilalta Ferrer, professora titular del Departament d'Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola, investigadora de l'Institut d'Economia de Barcelona i vicerectora d'Igualtat i Acció Social, Universitat de Barcelona. Facultat d'Economia i Empresa, c. John M. Keynes, 1-11. 08034 Barcelona. mvilalta@ub.edu.
Páginas:97-112
RESUMEN

En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis, per tal d’identificar quins són, a dia d’avui, els principals reptes que caldria afrontar. La realitat a la qual han de fer front actualment els ajuntaments és ben diferent, en molts aspectes, de la que hi havia quan es van aprovar les principals lleis que determinen tant el seu marc competencial com el seu model de finançament. L’escrit aporta reflexions sobre el paper que hauria de tenir el nivell de govern local dins del conjunt del sector públic català, sobre el tipus de competències que podrien assumir els municipis, sobre el seu grau d’autonomia financera i sobre la necessitat de donar compliment a un cert principi d’equitat intermunicipal. Tot això, tenint en compte aspectes com el marc competencial dels municipis, la seva mida i l’existència d’un elevat nombre d’entitats supramunicipals. Paraules clau: Finançament municipal; descentralització fiscal; hisenda local.

 
CONTENIDO
LA HISENDA LOCAL A CATALUNYA: EVOLUCIÓ RECENT, SITUACIÓ ACTUAL I
PRINCIPALS REPTES
Maite Vilalta Ferrer*
Resum
En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis,








LOCAL FINANCE IN CATALONIA: RECENT EVOLUTION, CURRENT SITUATION, AND MAIN
CHALLENGES
Abstract


 

          




*              
              


Citació recomanada

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 98
Sumari






  
municipis



Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 99
Introducció

     
              



      Ens trobem,
 





         






 

1 El pes del sector públic local a Catalunya
      



 





Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 100

Administració
central: 6,9 %
Administració de
la Seguretat
Social: 38,9 %
Govern
Generalitat de
Catalunya:
39,9 %
Governs locals:
14,2 %
0,0 %
10,0 %
20,0 %
30,0 %
40,0 %
50,0 %
60,0 %
70,0 %
80,0 %
90,0 %
100,0 %
   
central els anys 2013 i 2014
              
       





           
            

 




2 El marc competencial dels municipis



i)   




 
     
        

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 101


    
 


     
     


ii)     
 
     





Cementiri
Recollida de residus






  




Mercats

  



    
social i l’atenció immediata a persones en situació o



  



Protecció del medi ambient

(1) 
(2) 
Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 102

   
     
         

    
             
            
     

 
    


   

iii) 

iv)   
            


 

- 
- 




- 

             
          
        



3 Una descripció del comportament de la despesa municipal






             

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 103

Milions € € habitant
   
   
   
Comarques   
Mancomunitats 
 
   

3.1 El destí funcional de la despesa dels ajuntaments de Catalunya
            


   

despesa per capita



           
 despesa municipal es

(
 i 
tenen les despeses que es destinen a 
          
  
      

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 104
           

           



    

      
       


       


locals



   
      

     

   


Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 105




                   
          
               
 





 Els tributs            
   
 

 transferències        


   




Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 106
        altres fonts   
          

        
       
             
           disposen de cinc


            

     



              
     


      
  

         
            



Milions €

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
TOTAL 4.369,16 

                 
    



Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 107


   

           

      
  
            
       

             
              
 



 
      
  

5 L’equitat entre els governs municipals: el paper de les transferències dins del model de

              



    
          
    



5

            
         







Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 108

De
l'Administració
central: 68,3 %
De la Generalitat
de Catalunya:
17,9 %
De les
diputacions:
8,7 %
Altres:* 5,1 %
        


   
        







Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 109
 

    




             








   
   
           

       




6 Les relacions entre la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la hisenda municipal
              
   
     

  Länder 
     
               


               
           

            


      
  

   
            
         

           
Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 110

       
       
         
                
      
      
  

             




  
      
               
 
     
             
   

   et al
    
  
       

       
           
      


                

        



             


    





           
             

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 111
      
   


 

               
          
              
               


 
            

           
     

 
      
             
              
        
 
         



8 Ref


           

      
International 


 

 

in Europe

         

Maite Vilalta Ferrer
La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes
Revista Catalana de Dret Públic, núm. 57, 2018 112
           
               




        


els anys 2013 i 2014
            

      
        

     
 i 





   




