Fer mudança en temps convulsos?

Autor:Jesús Fuentes Martínez
Cargo:Notari de Barcelona
Páginas:11-13
 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 11

Per raons que són conegudes per tothom, els principis que tradicionalment han guiat l’actuació de la Companyia de Jesús tornen a estar d’actualitat, i un d’aquests apareix encarnat en aquella cèlebre frase atribuïda tradicionalment a sant Ignasi de Loiola.

Continuant amb l’explicació de la frase el títol de la qual encapçala aquesta col·laboració, aquesta adquireix autèntic sentit si se la relaciona amb l’explicació entre parèntesis, ja que, per les notícies que constantment van degotant, es té coneixement d’un avantprojecte de llei -accessible per a qualsevol interessat des del moment en què organitzacions com algunes centrals sindicals n’han facilitat la descàrrega a Internet- que pretén una reordenació o una ordenació ex novo, més que una reforma, d’un cert nombre de registres -no tots- que fins ara han funcionat amb absoluta independència entre si, ja que el seu origen i la seva naturalesa són diferents i també és diferent la funció que han d’exercir, raó per la qual no s’acaba de trobar una explicació, des de l’òptima del millor servei de la societat, a la necessitat de la reordenació pretesa.

Són moltes les qüestions que s’estan suscitant a mesura que s’han anat coneixent els successius esborranys de l’avantprojecte, la majoria no exemptes de polèmica i que han merescut l’atenció, als mitjans de comunicació escrita, de rellevants juristes, i ni més ni menys que de les dues últimes titulars de la DGRN, Pilar Blanco-Morales i María Ángeles Alcalá, que curiosament han realitzat una anàlisi amb punts de vista molt propers -per no dir coincidents- en els aspectes fonamentals de la pretesa reforma. Són moltes les qüestions que poden suscitar-se en un avantprojecte de pretensions tan ambicioses, i cada una d’aquestes podria ser mereixedora no ja d’una modesta collaboració com aquesta, sinó d’un autèntic treball doctrinal en profunditat, raó per la qual em centraré únicament en tres aspectes de la reforma.

1. La reordenació del registre civil

Mirant de precisar breument la raó de ser i la naturalesa específica del Registre Civil, i per més voltes que li donem a la qüestió, som davant d’un organisme de publicitat lligat a aquestes circumstàncies d’especial caràcter i rellevància en què es

Page 12

pot trobar la persona, és a dir, el seu estat civil, segons una definició ja clàssica pel fet de ser prou coneguda.

En segon lloc, el Registre Civil es basa essencialment en fets que, després de la seva comprovació -fàctica, que no se’ns oblidi-, són objecte d’una publicitat oficial que els eleva a la categoria de veritat oficial, mentre no siguin destruïts mitjançant la corresponent resolució ferma. Doncs bé, l’any 2011 es va aprovar una Llei de Reforma de la Llei del Registre Civil de 1957 -que va rendir serveis molt importants a la seguretat jurídica- per consens...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA