Exercicis d'autoavaluació

Autor:Gemma García Arán
Pàgines:59
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 59

 1. Quines sÛn les caracterÌstiques fonamentals dels tÌtols valors?

 2. Quins sÛn els dos principis b‡sics de les declaracions canviaries?

 3. QuË significa el car‡cter irreversible de la representaciÛ dels valors per mitj‡ d'anotacions en compte?

 4. Enumereu les tres funcions b‡siques que fa la lletra de canvi.

 5. Per mitj‡ de quina cl‡usula inserida en la lletra es pot impedir que pugui transmetre's per endÛs?

 6. Expliqueu quin Ès el sistema de responsabilitat que determina la llei per al lliurador, lliurat acceptant, endossant i avalador.

 7. Descriviu els requisits necessaris per a la validesa de la representaciÛ canviaria.

 8. QuË pot passar en el cas en quË, sense haver-hi cap relaciÛ de representaciÛ, aixÚ no obstant s'expressi en la lletra?

 9. QuË Ès ser el prenedor d'una lletra?

 10. Com soluciona la llei l'omissiÛ del domicili de pagament de la lletra?

 11. QuË diferencia la lletra incompleta de la lletra en blanc?

 12. QuË implica l'acceptaciÛ de la lletra pel lliurat?

 13. Quines funcions fa l'endÛs?

 14. Descriviu quins sÛn els requisits necessaris que determinen un aval canviari.

 15. Quin efecte es produeix respecte al deute quan el qui paga Ès...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA