Editorial

Autor:Antoni Riba Esteve
Cargo:Degà
RESUMEN

La Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, va incorporar al nostre dret la Directiva 2006/132 CE del Parlamento Europeo y del Consejo (...)

 
EXTRACTO GRATUITO

La Ley 17/2009, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, va incorporar al nostre dret la Directiva 2006/132 CE del Parlamento Europeo y delConsejo, relativa a los servicios enelmercado interior. Posteriorment, amb la Ley 25/2009, demodificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, coneguda com a Llei Omnibus, es van veure modificades diverses disposicions, a fi d’adequar-les a aquesta Directiva.

L’entrada en vigor d’aquestes disposicions afectaran l’advocacia de manera directa en dues vies. Per una part, desenvolupa la finestreta única, en el sentit de què qualsevol tràmit amb el Col·legi, es pot fer via telemàtica, és a dir, tant els propis col·legiats com qualsevol ciutadà podrà presentar les seves peticions, demanar informació o remetre queixes, a través de correu electrònic o qualsevol altremitjà electrònic. Aquesta possibilitat, si bé representa unamillora, ja que ens permetrà fer tot un seguit de gestions amb el Col·legi des del nostre despatx o domicili, sense tenir necessitat de traslladar-nos físicament a la seva seu; també comporta el risc, de què al sermés fàcil contactar amb la nostra seu, és previsible, que s’incrementin les peticions, preferentment dels ciutadans, relatives a sol·licitar informació de la nostra activitat.

Per altra part, aquestes disposicions també obliguen als...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA