Tercera edició. Premi “la caixa” en memòria del lletrat enric jené

Páginas:5-
RESUMEN

1) Participants. 2) Dotació. 3) Recepció I publicació. 4) Requisit. 5) Jurat I veredicte. 6) Acceptació de les bases.

 
ÍNDICE
EXTRACTO GRATUITO

Page 5

CONVOCATÒRIA

“La Caixa” amb la finalitat de promoure la investigació jurídica i estimular l’estudi del dret vinculat a l’àmbit bancari, bursàtil i de la competència, convoca la III edició del Premi jurídic “la Caixa, en memòria del Lletrat enric Jené” corresponent a l’any 2011, d’acord amb les següents bases:

1) Participants

Podran prendre part en aquesta convocatòria tots els llicenciats en dret que hagin publicat articles jurídics relatius a dret bancari, bursàtil i de la competència, a la revista “Lo Canyeret” corresponent a l’any 2011.

2) Dotació

El premi consistirà en una dotació econòmica en metàl·lic de 1.500 €.

El premi podrà ser declarat desert, si no concorre un mínim de qualitat dels articles presentats.

3) Recepció I publicació

Tots els articles es presentaran al Registre del Consell Editorial de la revista “Lo Canyeret”, ubicat a la seu del Col·legi de l’Advocacia de Lleida, bé personalment o mitjançant correu certificat.

Els articles que per raons de disponibilitat de la revista no hagin estat publicats durant l’any 2011, passaran a participar en la convocatòria de l’any següent, pel cas que s’efectués una nova convocatòria.

El Consell Editorial està facultat per no publicar aquells articles que no s’ajustin a les bases establertes o no reuneixin els mèrits suficients.

4) Requisit

Els articles presentats hauran de ser inèdits i versar sobre aspectes jurídics vinculats al dret bancari, bursàtil o de la competència.

Els treballs han d’ésser originals, redactats en llengua catalana o castellana. Es presentaran a doble espai i en fulls format DIN A4, o bé en suport magnètic i format compatible amb els programes de tractament de textos més estesos a Espanya.

L’autor de l’article remetrà una fotografia format carnet a fi de ser publicada juntament amb aquest.

5) Jurat I veredicte

El Jurat estarà compost per tres membres -dos membres designats per la Junta de l’Illustre Col·legi de l’Advocacia de Lleida, i un tercer designat per l’Assessoria Jurídica de “la Caixa”- i emetrà la seva decisió per majoria simple de vots.

El veredicte i el lliurament del premi es farà públic durant la...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA