El deure dels propietaris privats forestals de conservar els boscos per evitar el risc d'incendis

Autor:Jordi Salbanyà Benet
Pàgines:1-38
RESUMEN

El present treball té per objecte analitzar el contingut del deure dels propietaris forestals de conservar els boscos per evitar el risc d'incendis, que s'ha de portar a terme al nostre entendre, mitjançant la redacció, aprovació administrativa i execució dels instruments d'ordenació forestal que la legislació sectorial regula. El contingut d'aquests instruments d'ordenació no sols permet el... (ver resumen completo)

 
EXTRACTO GRATUITO
REVISTA CATALANA DE DRET AMBIENTAL Vol. IX Núm. 1 (2018): 1 – 38
-Estudi-
1
[DOI: 10.17345/1956]
EL DEURE DELS PROPIETARIS PRIVATS FORESTALS DE CONSERVAR ELS BOSCOS PER
EVITAR EL RISC DINCENDIS
1
THE FOREST OWNERS' LEGAL DUTY TO CONSERVE FORESTS TO AVOID FIRE HAZARDS
JORDI SALBANYÀ I BENET
Advocat
jordisalbanya@icab.cat
Recibido: 21 de febrero de 2018 / Aceptado: 28 de mayo de 2018
RESUM: El present treball té per objecte analitzar el contingut del deure dels propietaris
forestals de conservar els boscos per evitar el risc d’incendis, que s’ha de portar a terme,
al nostre entendre, mitjançant la redacció, aprovació administrativa i execució dels
instruments d’ordenació forestal que la legislació sectorial regula.
El contingut d’aquests instruments d’ordenació no sols permet complir el deure legal de
conservació sinó que, a més, assegura una gestió forestal sostenible, la qual cosa és
coherent amb el mandat de la Llei catalana 16/2017, d’1 d’agost, del canvi climàtic, quan
estableix que les mesures que les administracions adoptin en matèria de boscos i gestió
forestal han d’anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema forestal i a
optimitzar la seva capacitat d’actuar com a embornal.
Un deure legal que, en excedir del deure que s’imposa amb caràcter general per a
qualsevol tipus de sòl, haurien de dur a terme els propietaris privats forestals amb l’auxili
econòmic de les administracions públiques, mitjançant l’establiment de mesures
concretes de foment, les quals haurien d’estar al mateix nivell i grau d’exigència que el
deure que se’ls imposa.
RESUMEN: El presente tr abajo tiene por objeto analizar el contenido del deber de los
propietarios forestales de conservar los bosques para evitar riesgo de incendios, que debe
1
Aquest treball s’ha elaborat en el marc de la investigació per a la tesi doctoral que l’autor està portant a
terme sobre la propietat privada forestal, en el programa de Doctorat en Dret i Ciència Política de l’Àrea
de Dret Administratiu de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, i es va presentar en la
comunicació al I Congrés Català de Dret Ambiental “El canvi climàtic: una mirada des de Catalunya”,
organitzat a Tarragona pel Centre d’Estudis de Dret Ambiental de Tarragona (CEDAT), de la Facultat de
Ciències Jurídiques de la Universitat Rovira i Virgili (gener 2018).
J. Salbanyà i Benet RCDA Vol. IX Núm. 1 (2018): 1 – 38
2
realizarse a nuestro entender, mediante la redacción, aprobación administrativa y
ejecución de los instrumentos de ordenación forestales que la legislación sectorial regula.
El contenido de estos instrumentos de ordenación no sólo permite el cumplimiento del
deber legal de conservación sino que además asegura una gestión forestal sostenible, lo
que es coherente con el mandato de la Ley catalana 16/2017, del 1 de agosto , del cambio
climático, cuando establece que las medidas que las administraciones adopten en materia
de bosques y gestión forestal deben ir encaminadas a reducir la vulnerabilidad del sistema
forestal y optimizar su capacidad de actuar como sumidero.
Un deber legal que al exceder del deber que con carácter general se impone para cualquier
tipo de suelo, debería llevarse a cabo por los propietarios privados forestales con el auxilio
económico de las administraciones públicas, mediante el establecimiento de concretas
medidas de fomento, que deberían estar al mismo nivel y grado de exigencia que el deber
que se les impone.
ABSTRACT: The purpose of this paper is to analyze the content of the forest owners’
legal duty to conserve forests to avoid fire hazards; which must be understood, in our
view, through the wording, administrative approval, and execution of forest management
instruments that sectoral legislation regulates.
The content of these management instruments not only allows compliance with the legal
duty of conservation but also ensures sustainable forest management, which is in line with
the Catalan Law 16/2017, of 1st August, on Climate change, which establishes that the
measures which the administrations adopt in the matter of forests and forest management
must be directed t o reduce the vulnerability of the forestry system and to optimize their
capacity to act as drainage.
A legal obligation that, when the duty that is generally imposed for any type of land is
exceeded, should be carried out by private forest owners with the economic help of the
public administrations, through the establishment of specific measures of promotion;
which should be at the same level and degree of exigency as the obligation imposed on
them.
PARAULES CLAU: boscos — deure de conservació — propietari forestal — canvi
climàtic — instruments d’ordenació forestal.
RCDA Vol. IX Núm. 1 (2018): 1 – 38 El deure dels propietaris privats forestals...
3
PALABRAS CLAVE: bosques — deber de conservación — propietario forestal —
cambio climático — instrumentos de ordenación forestal.
KEYWORDS: forests — conservation duty — forest owner — climate change — forest
management instruments.
SUMARI: I. Els incendis forestals i la lluita contra el canvi climàtic. II. Els boscos com a bé ambiental
d’especial protecció. III. El deure de conservar els boscos en la legislació que regula l’estatut jurídic de la
propietat del sòl. IV. Les conseqüències de la manca de compliment del deure de manteniment dels boscos
per part dels propietaris: problemàtica de les ordres d’execució. V. La gestió forestal sostenible com a
tècnica idònia per a la conservació del bosc. VI. La regulació dels instruments d’ordenació forestal, com a
eina integradora del deure de mantenir els boscos en condicions d’evitar risc d’incendis. VII. La necessària
corresponsabilització pública en el compliment del deure dels privats. VIII. Conclusions. IX. Bibliografia.
I. ELS INCENDIS FORESTALS I LA LLUITA CONTRA EL CANVI CLIMÀT IC
L’informe anual que l’organització WWF/Adena va presentar el darrer mes de juliol de
2017
2
, després d’analitzar les dades sobre incendis a Espanya en els darrers vint anys i
com afecten la interfície entre el territori forestal i l’urbà, posava en evidència que “...el
paisatge mediterrani s’ha convertit en un veritable polvorí: en poques dècades s’ha passat
d’un mosaic de cultius i pastures, amb alternança de petites taques de boscos poc densos
i amb poques restes vegetals, a un paisatge dominat per masses forestals espesses,
contínues, amb molta vegetació a l’interior i farcides de construccions i urbanitzacions”
3
.
Segons aquest informe, les causes que propicien que els incendis forestals cada cop siguin
més devastadors i afectin zones més grans, s’identifiquen tant amb l’existència d’un
urbanisme caòtic i salvatge com amb l’absència d’una gestió forestal dels boscos eficient;
és a dir, el problema està en la confluència entre una mala gestió urbanística del sòl no
urbanitzable i l’abandonament dels boscos a causa de la pèrdua de valor econòmic.
2
WWF (World Wildlife Fund for Nature o Fons Mundial per a la Natura) és una organització internacional
independent que es dedica a la conservació de la natura, present a més de cent països, i és l’autora de
l’informe publicat l’any 2017 sobre incendis forestals anomenat Fuego a las puertas. Cómo los incendios
afectan cada vez más a la población en
España.es/incendios_forestales/informe_incendios_forestale
s_2017/>
3
Informe WWF 2017, pàg. 16.

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA