Desafortunat Avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres

Autor:Joan Carles Ollé Favaró
Cargo:Notari de Barcelona i Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. Vicepresident del Consell General del Notariat
Páginas:16-18
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 16

Després de les eleccions que van tenir lloc el passat mes de novembre als col·legis i, posteriorment, al Consell General del Notariat, els representants corporatius continuem treballant, ara amb la confiança i la força renovades, en la defensa eficient i la gestió eficaç dels interessos de la corporació.

Així, mentre que en determinats aspectes estem donant continuïtat a les accions ja iniciades amb anterioritat - com ara la revisió de la demarcació, que suposarà un pas important en la tasca prioritària de garantir la sostenibilitat dels despatxos-, en altres aspectes estem posant en marxa totes aquelles iniciatives que estem segurs que han de ser útils al Notariat i, en definitiva, als ciutadans. En l’àmbit del Consell General del Notariat, per exemple, estem potenciant l’estructura de les comissions, i ho fem canalitzant l’enorme capital humà de la corporació a fi i efecte de generar propos-tes notarials que puguin ser beneficioses per a l’interès general. Comissions com la Fiscal, de Consumidors, d’Urbanisme, de Disciplina i Deontologia, entre d’altres, o la Secció de Publicacions, estan cridades en els propers temps a exercir una força corporativa dinamitzadora.

En el camí per assolir l’objectiu d’afrontar amb garanties els reptes que la mateixa societat ens planteja, adoptant un paper central en el marc jurídic i reforçant la nostra posició en el context socioeconòmic, darrerament ha sorgit un tema que esdevé absolutament prioritari en tant que trenca absolutament l’equilibri en el si del sistema de seguretat jurídica preventiva i entre la figura del Registrador i la del Notari, alhora que posa en perill l’actual sistema de seguretat jurídica, quelcom que hem defensat, defensem i defensarem davant de qui calgui i fins on calgui.

L’Avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres Civil, de la Propietat i Mercantil és l’atemptat més directe que mai ha patit el sistema de seguretat jurídica del nostre país

L’Avantprojecte de Llei de Reforma Integral dels Registres Civil, de la Propietat i Mercantil és l’atemptat més directe que mai ha patit el sistema de seguretat jurídica del nostre país. I ho

Page 17

és perquè, en els termes plantejats inicialment, suposa diverses i substancials alteracions, clarament a pitjor, dels pilars i els contrapesos -en definitiva, de la columna vertebral del sistema- que no podem passar per alt.

L’obligatorietat de registrar determinades opcions de la vida personal vulnera clarament el dret...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA