La protecció dels drets del consumidor, una prioritat

Autor:Joan Carles Ollé Favaró
Cargo:Notari de Barcelona i Degà del Col·legi de Notaris de Catalunya. Vicepresident del Consell General del Notariat. Director de la Comissió de Codificació de Catalunya
Páginas:17-18
 
EXTRACTO GRATUITO

Page 17

Entre les principals prioritats del Notariat, en aquest moment en què l’aguda crisi econòmica imposa, avui més que mai, la màxima dosi d’exigència i rigor en el desenvolupament de la nostra funció, l’impuls i la potenciació de la dimensió social de la funció notarial prenen una especial força en el present i en el futur immediat. Un vessant social l’eix del qual és el ciutadà i, per tant, la protecció dels seus drets basada a oferir-li la màxima garantia de seguretat jurídica en les seves relacions personals i econòmiques.

En aquest sentit, i centrant-nos en un dels aspectes que més preocupen avui dia els ciutadans, en els darrers anys s’han posat en relleu, amb un intens debat social i polític, les disfuncions del nostre sistema hipotecari, que sovint han provocat situacions injustes i abusives per al deutor. Les diverses reformes que s’havien aprovat en els darrers anys eren clarament insuficients, i així s’havia advertit reiteradament des de diversos sectors de la nostra comunitat jurídica, també des del Notariat. Les diverses circulars remeses tant des del Col·legi de Catalunya, pioner a l’hora de prendre la iniciativa, com des del Consell General, així com la compareixença davant les Corts Generals o el Parlament de Catalunya, o les nombroses intervencions als mitjans de comunicació, no fan altra cosa que ratificar la nostra aposta decidida per l’impuls i l’aplicació de totes les reformes legals que siguin necessàries per tal d’augmentar la protecció dels drets del consumidor.

El fet que la recent reforma hipotecària, en la seva intensitat i en el seu abast, hagi hagut de ser promoguda des del Tribunal de Justícia de la Unió Europea -arran de la Sentència del passat 14 de març- no deixa de ser decebedor, d’una banda, però, de l’altra, un esperó de cara al futur per ser més ambiciosos en les reformes. Certament, l’esmentada Sentència ha estat decisiva perquè el nostre legislador reforcés els mecanismes de tutela preventiva dels interessos dels consumidors, amb el valor afegit, a més, que situa la normativa sobre consum en un pla de jerarquia legal molt elevat, i pràcticament la considera una normativa d’ordre públic europeu davant la qual les legislacions nacionals han de decandir.

D’altra banda, la nova Llei 1/2013, de 14 de maig, de mesures per reforçar la protecció dels deutors hipotecaris, reestructuració de deute i lloguer social, ha suposat, naturalment, un avenç en aspectes importants, com ara

Page 18

els interessos...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA