Crònica legislativa de l'Estat espanyol. Any 2019

Autor:Anna Maria Pla Boix
Càrrec:Anna M. Pla Boix, professora agregada de dret constitucional, Universitat de Girona. anna.pla@udg.edu
Pàgines:221-226
RESUMEN

La crònica analitza les principals disposicions normatives estatals relacionades amb usos lingüístics publicades al Butlletí Oficial de l’Estat durant l’any 2019. Paraules clau: dret lingüístic; Estat espanyol.

 
CONTENIDO
CRÒNICA LEGISLATIVA DE L’ESTAT ESPANYOL
Any 2019
Anna M. Pla Boix*
Resum
La crònica analitza les principals disposicions normatives estatals relacionades amb usos lingüístics publicades al
 durant l’any 2019.
Paraules clau: dret lingüístic; Estat espanyol.
LEGISLATIVE REPORTS ON SPAIN
Abstract
                


anna.pla@udg.edu
Citació recomanada: Pla Boix, Anna M. (2020). Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019.   ,
, 73, 221-226. 
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 222
Sumari
1 Normes amb rang de llei d’incidència en el dret lingüístic
2 Apunt a les principals normes de rang reglamentari d’incidència en matèria lingüística
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 223
Aquesta crònica legislativa proposa analitzar, molt succintament, les principals disposicions normatives
              
durant l’any 2019. Per consegüent, el període analitzat abraça una etapa políticament molt convulsa, marcada
per la celebració de dues eleccions generals consecutives. Aquests dobles comicis expliquen, ja d’entrada,

jurídic de les llengües.
En qualsevol cas, les primeres eleccions generals se celebraran el 28 d’abril de 2019. La dissolució anticipada
       
1
       


inestabilitat política.2 Aquestes eleccions generals celebrades el 28 d’abril de 2019 dibuixaran un nou arc
 

         
 
de 2019.
Aquest context polític i parlamentari permet explicar, ja d’entrada, l’escassíssima producció normativa

BOE d’incidència, directa o tangencial, en la regulació dels usos lingüístics són molt migrades. A continuació
   
   
que segueixen, llur transcendència jurídica és certament limitada perquè innoven poc l’estatus jurídic de les
llengües.
1 Normes amb rang de llei d’incidència en el dret lingüístic
Durant l’any 2019, el BOE publica una única disposició normativa estatal amb rang de llei d’incidència

de crèdit immobiliari.5 Conté una menció explícita als usos lingüístics a l’annex 1, quan regula el contingut
      
s’estableix que quan el prestador tingui intenció de posar-se en contacte amb el prestatari durant la vigència
           
         
                 

1 .
2 Cal recordar, en aquest sentit, que l’1 de juny de 2018, el Ple del Congrés dels Diputats debat i aprova la moció de censura
             
    
       
d’inestabilitat política. Vegeu .

              

BOE núm. 129
.
  . Per a una ampliació sobre els resultats electorals d’aquests segons comicis generals
           
    
   
        BOE núm. 289 de 2 de
desembre de 2019.
5 BOE suplement en llengua catalana núm. 65 de 16 de març de 2019.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 224
     
    

que preveu és molt puntual.
2 Apunt a les principals normes de rang reglamentari d’incidència en matèria lingüística
     
BOE durant l’any 2019 són molt migrades perquè se n’aproven poques atès el context polític del moment.


 més rellevants, distingint per

      
             
    6


  
la norma.
Constitució espanyola, que atribueix a l’Estat la competència exclusiva en el desenvolupament de l’article



de justícia. Conté una única menció lingüística quan regula els requisits exigibles per a l’accés als llocs
           inclou
             

  
  
          
 Aquesta nova dicció
        
                
                 

       


        


 
      





6 .
BOE suplement en llengua catalana al núm. 85 de 9 d’abril de 2019.
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 225

    8 
        
 
         i
       




         
   9 
de concurs, inclou els nivells d’idiomes entre els mèrits acadèmics susceptibles d’avaluació. L’article 10,
les proves d’idiomes que


          

          
         
   
       
               
 10    
         
aquells idiomes





     
   é de la suma de les puntuacions assignades a
cada idioma. Cap menció expressa, doncs, a la valoració del coneixement de les llengües autonòmiques


         

       
entre ports espanyols11
garantir la seguretat en l’explotació de vaixells de passatge de transbord rodat i naus de passatge de gran

12

        
   
permanent plans de disposició general que mostrin clarament, per a cada coberta, els llocs de control,
8 .
9 .
10  de 2019.
11 BOE suplement en llengua catalana al núm. 269 de 8 de novembre.
12 .
Anna M. Pla Boix
Crònica legislativa de l’Estat espanyol. Any 2019
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 73, 2020 226
         
per divisions de classe B i detalls relatius als sistemes de detecció d’incendis i d’alarma contra incendis,
    
      

        

    




per garantir la seguretat en l’explotació de vaixells de passatge de transbord rodat i naus de passatge de
           
         
          



         

  



