Crónica legislativa: Baleares

Autor:Antoni Nadal Soler
Càrrec:Professor de llenguatge administratiu de l'Institut d'Estudis Baleàrics.
Pàgines:130-138
 
CONTENIDO

Page 130

A les Illes Balears, en el primer semestre del 2014 ha persistit la resistència a la implantació del tractament integrat de les llengües (TIL) -aprenentatge integrat de continguts i llengua- als centres docents no universitaris de les Illes Balears, perquè, segons els opositors, a més que diiculta el procés de normalització del català, no s’hi donen les condicions necessàries, i encara menys si es vol implantar per decret amb caràcter d’urgència i sense respectar la transició progressiva al nou model des del model de conjunció lingüística o de bilingüisme integral, que tenia el suport de prop del 90 % de pares de les Balears. En el vot particular al Dictamen 42/2014 del Consell Consultiu de les Illes Balears , s’airma que el conjunt normatiu format pel Decret 15/2013 i l’Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats de 9 de maig de 2014 que el completa «obre la porta a un escenari contrari al principi d’igualtat d’oportunitats», atès que una bona part dels alumnes de les Illes Balears que cursen àrees o matèries en llengua estrangera amb caràcter general i obligatori, sobretot els de secundària dels centres públics, «està rebent ara, i rebrà en el curs pròxim, menys matèria docent si aquesta s’imparteix en llengua estrangera, perquè l’escassesa de recursos i la implantació improvisada i poc lexible dels nous projectes lingüístics afavoreix aquesta circumstància».

Igualment ha generat una gran contestació l’entrada en vigor de la Llei 9/2013, de 23 de desembre, sobre l’ús dels símbols institucionals de les Illes Balears , que prohibeix l’exhibició a les escoles i instituts d’un dels símbols de la protesta docent i icona de la llengua catalana: la bandera o el llaç quadribarrats.

Finalment, l’aprovació del Mandat marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears possibilita que els mitjans de comunicació públics de les Illes emetin els informatius i altres programes de registre formal en un català dialectal, la qual cosa signiicaria, segons la Universitat de les Illes Balears, la institució oicial consultiva per a tot el que es refereix a la llengua catalana, «un trencament amb la tradició illenca, general d’ençà del segle xiii, un desbaratament del sistema de registres i un trencament amb la resta de la comunitat lingüística».

Ajuts, subvencions i premis

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 20 de desembre de 2013, mitjançant la qual convoca subvencions per donar suport a la traducció, adaptació, localització i incrustació de subtítols de llargmetratges, curtmetratges i documentals en qualsevol format, originals en llengua catalana, castellana o bilingües (català/castellà i un altre idioma) produïts a les Illes Balears durant els anys 2013 i 2014 (amb un import total de 15.000 euros).

BOIB núm. 1, de 2 de gener de 2014

Page 131

Convocatòria del premi de literatura infantil des Mercadal i Fornells (Menorca) 2014. Les obres s’hauran de presentar en llengua catalana.

BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2014

Convocatòria del premi d’investigació sobre es Mercadal i Fornells (Menorca) 2014. Ha d’estar redactat en llengua catalana.

BOIB núm. 13, de 25 de gener de 2014

Convocatòria del Consell Insular de Menorca del XII Premi Francesc de Borja Moll de creació de contes i rondalles, any 2014. Les obres s’han de redactar en llengua catalana.

BOIB núm. 15, de 30 de gener de 2014

Relació de subvencions atorgades pel Departament d’Educació, Cultura i Patrimoni del Consell Insular d’Eivissa durant l’any 2013. Inclou la convocatòria del XXI Concurs Literari Sant Jordi per a alumnes secundària i batxillerat, any 2013, i el Conveni de col·laboració entre el Consorci per al Foment de la Llengua Catalana i la Projecció Exterior de la Cultura de les Illes Balears i el Consell Insular d’Eivissa per mantenir el Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana d’Eivissa durant l’any 2013.

BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 7 d’abril de 2014, per la qual convoca els Premis Extraordinaris de Batxillerat a les Illes Balears corresponents al curs 2013-14. La prova consta de quatre exercicis: comentari de text en llengua catalana, comentari de text en llengua castellana, anàlisi de text en llengua estrangera i matèria de modalitat de segon curs de batxillerat que l’alumne triï.

BOIB núm. 55, de 22 d’abril de 2014

Acord del Consell Executiu del Consell Insular de Mallorca, de 16 d’abril de 2014, relatiu a l’aprovació de la convocatòria d’ajudes de minimis 2014 per als projectes d’arts escèniques de caràcter professional, i de les bases que han de regir-la. Entre els criteris d’avaluació hi igura que l’autoria original de l’obra o coreograia sigui en llengua catalana.

BOIB núm. 70, de 22 de maig de 2014

Resolució del conseller executiu de la Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell Insular de Mallorca de 14 de maig de 2014 relativa a l’aprovació de la convocatòria de subvencions per a entitats sense ànim de lucre que promoguin la música moderna, preferentment entre el jovent (any 2014). Es valora que un dels objectius del projecte sigui estendre l’ús o el coneixement de la llengua catalana i que aquesta sigui la llengua vehicular de l’activitat.

BOIB núm. 71, de 24 de maig de 2014

Aprovació pel Ple de l’Ajuntament de Pollença de la convocatòria i les bases reguladores per concedir subvencions a les empreses que utilitzin el català com a llengua habitual. La quantitat que estipulen els pressupostos municipals per a aquest concepte és de 3.000 euros.

BOIB núm. 75, de 3 de juny de 2014

Resolució del vicepresident i conseller de Presidència del Govern de les Illes Balears, de 5 de juny de 2014, per la qual aprova la convocatòria de subvencions en matèria d’immigració, adreçades a entitats locals per al 2014-15. Poden ser objecte de subvenció el desenvolupament de tallers, cursos i altres accions formatives, de caràcter presencial, en matèria de coneixement de la llengua castellana i coneixement de la llengua catalana.

Page 132

BOIB núm. 77, de 7 de juny de 2014

Ensenyament

Decret 1/2014, de 10 de gener, d’avaluació i certiicació de coneixements de llengua catalana. L’objecte d’aquest Decret és regular els certificats oicials de coneixements de llengua catalana que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats i les proves per obtenir-los, al marge dels estudis reglats de català. L’Institut d’Estudis Baleàrics és l’encarregat d’organitzar i gestionar les proves de coneixements de llengua catalana.

BOIB núm. 5, de 11 de gener de 2014

Decret 26/2014, de 13 de juny, pel qual s’estableix el Pla d’estudis dels ensenyaments artístics superiors conduents al títol superior d’art dramàtic en l’especialitat d’interpretació i se’n regula l’avaluació. En aquest Pla d’estudis s’opta per l’anglès com a llengua estrangera que s’ha de comprendre i utilitzar en l’àmbit del desenvolupament professional, en aplicació de les competències transversals de titulat o titulada superior en art dramàtic. Hi ha assignatures en què el coneixement del català com a llengua vehicular dels ensenyaments d’art dramàtic és una competència que cal assolir.

BOIB núm. 81, de 14 de juny de 2014

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 31 de gener de 2013, per la qual es regulen els programes de qualiicació professional inicial a les Illes Balears. Un dels mòduls formatius de caràcter general a les Illes Balears és el de llengua anglesa.

BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 9 de maig de 2014, per la qual desenvolupa determinats aspectes del tractament integrat de llengües als centres docents no universitaris de les Illes Balears. L’objecte d’aquesta Ordre és desplegar el Decret 15/2013, de 19 d’abril, pel qual es regula el tractament integrat de les llengües (TIL) als centres docents no universitaris de les Illes Balears, i el Decret llei 5/2013, de 6 de setembre, pel qual s’adopten determinades mesures urgents en relació amb la implantació, per al curs 2013-14. Cal assenyalar que el Decret llei 5/2013 no preveu cap desplegament per a situacions futures, sinó simplement que durant el curs 2013-14 s’elaborarà un calendari per als propers anys escolars. Tant en el procediment d’elaboració del Decret llei 5/2013 com en el d’aquesta Ordre hi ha mancat l’informe que la Universitat de les Illes Balears havia d’emetre preceptivament.

BOIB núm. 64, de 10 de maig de 2014

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 24 de gener de 2014, per la qual convoca la prova lliure per obtenir el títol de batxiller adreçada a les persones majors de vint anys a les Illes Balears per al curs 2013-14 i es dicten les normes per dur-la a terme. Regula els exercicis de llengües i l’exempció de l’exercici de la matèria de llengua catalana i literatura.

BOIB núm. 16, d’1 de febrer de 2014

Resolució del director general de Planiicació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 31 de gener de 2014 per la qual convoca les proves de certiicació de nivell de determinats idiomes per a alumnes lliures de les escoles oicials d’idiomes de les Illes Balears per a l’any 2014. Mentre no es publiqui el decret de les Illes Balears amb el currículum dels nivells C1 i C2, els objectius, els continguts, la metodologia i els criteris d’avaluació d’aquests nivells per a totes les llengües que s’imparteixen a les escoles oicials d’idiomes de les Illes Balears són els que iguren en l’annex de l’Ordre EDU/3377/2009, de 7 de desembre, per la qual s’estableixen els currículums i les proves corresponents als cursos especialitzats per al perfeccionament de competències en idiomes dels nivells C1 i C2 del Consell d’Europa impartits a les escoles oicials d’idiomes de Ceuta i de Melilla.

Page 133

BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 10 de febrer de 2014, per la qual aprova les instruccions que regulen el curs de formació especíic per a l’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu, que s’ha d’impartir durant el curs escolar 2013-14 dins l’àmbit de les Illes Balears. La part comuna té caràcter instrumental i ha de desenvolupar, com a mínim, els objectius de la llengua castellana, de la llengua catalana i de l’idioma estranger del batxillerat.

BOIB núm. 25, de 20 de febrer de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 27 de febrer de 2014, per la qual estableix la realització d’una segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d’educació primària durant el curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments.

BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 27 de febrer de 2014, per la qual regula la realització de les avaluacions de diagnòstic del curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen ensenyaments d’educació secundària obligatòria. En el curs 2013-14, s’han d’avaluar dues competències: la competència en comunicació lingüística (en llengua catalana, en llengua castellana i en llengua anglesa) i la competència matemàtica.

BOIB núm. 28, de 27 de febrer de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 4 de març de 2014, per la qual estableix el procediment selectiu d’aplicadors i correctors de la segona avaluació mostral de diagnòstic de nivell de competència en comunicació lingüística a primer, tercer i cinquè curs d’educació primària del curs 2013-14.

BOIB núm. 34, de 11 de març de 2014

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 6 de març de 2014, per la qual convoca la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. Regula els exercicis de llengües i l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana.

BOIB núm. 35, de 13 de març de 2014

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 5 de març de 2014, per la qual convoca les proves d’accés als cicles formatius de grau superior de formació professional del sistema educatiu i se’n concreten aspectes sobre l’organització. Regula els exercicis de llengües i les exempcions de l’avaluació de la llengua catalana i de fer la prova de llengua estrangera de l’idioma corresponent.

BOIB núm. 35, de 13 de març de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 12 de març de 2014, per la qual regula el procediment selectiu d’aplicadors correctors per a l’avaluació mostral de diagnòstic de segon d’ESO durant el curs 2013-14.

BOIB núm. 37, de 18 de març de 2014

Resolució de la directora general d’Ordenació, Innovació i Formació Professional, de 7 de març de 2014, per la qual fa la convocatòria i dicta les normes per a la realització de les proves lliures perquè les persones majors de 18 anys puguin obtenir directament el títol de graduat en educació secundària obligatòria, a les Illes Balears. Regula els exercicis de llengües i l’exempció de l’avaluació de la llengua i de la literatura catalanes.

Page 134

BOIB núm. 37, de 18 de març de 2014

Resolució del director general de Planiicació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 26 de març de 2014, per la qual convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle inicial/nivell I del grau mitjà dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització. Regula els exercicis de llengües i l’exempció de l’avaluació de la llengua catalana.

BOIB núm. 46, de 5 d’abril de 2014

Resolució del director general de Planiicació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, de 27 de març de 2014, per la qual convoca la prova d’accés de caràcter general perquè les persones sense la titulació acadèmica necessària puguin accedir a les formacions esportives del cicle superior/nivell III del grau superior dels ensenyaments esportius de règim especial, i se’n concreten aspectes sobre la seva organització. Regula els exercicis de llengües i les exempcions corresponents.

BOIB núm. 48, de 8 d’abril de 2014

Resolució de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 8 de maig de 2014, per la qual estableix la realització d’una avaluació censal de diagnòstic a tercer curs d’educació primària durant el curs 2013-14 i el seu procediment d’aplicació als centres docents no universitaris de les Illes Balears que imparteixen aquests ensenyaments. En aquesta avaluació, s’han d’elaborar proves per avaluar la competència en comunicació lingüística en llengua anglesa, en llengua castellana i en llengua catalana, i la competència matemàtica. La competència comunicativa, tant en les dues llengües oicials com en llengua anglesa, es refereix a l’expressió escrita i a la comprensió oral i escrita.

BOIB núm. 67, de 15 de maig de 2014

Resolució del director general de Planiicació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans de 15 de maig de 2014 per la qual aprova la convocatòria pública per formar borses d’aspirants a funcionaris interins docents amb la inalitat de cobrir, durant el curs 2014-15 i a totes les illes, vacants i substitucions de totes les especialitats o funcions a centres públics d’ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats del Govern de les Illes Balears. La base 3.7.1 regula el requisit de coneixement de llengua catalana per poder participar en aquesta convocatòria.

BOIB núm. 68, de 17 de maig de 2014

Institut d’Estudis Baleàrics

Ordre de la consellera d’Educació, Cultura i Universitats, de 14 d’abril de 2014, per la qual es ixen les titulacions que cal tenir per fer classes de llengua catalana i en llengua catalana, pròpia de les Illes Balears, a l’ensenyament reglat no universitari i s’estableix el Pla de formació lingüística i cultural (FOLC) (el Decret 20/2013, de 15 de juliol, del president de les Illes Balears, va atorgar a l’Institut d’Estudis Baleàrics la competència relativa a la gestió dels cursos i de les proves lliures inclosos en el Pla de reciclatge i de formació lingüística i cultural, i l’expedició dels certificats de notes i de capacitació inclosos en el Pla esmentat).

BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 17 de gener de 2014, per la qual nomena els membres de la Comissió Tècnica d’Avaluació de Coneixements de Català.

BOIB núm. 11, de 21 de gener de 2014

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 31 de gener de 2014, per la qual amplia la llista de persones que han superat les proves de la convocatòria de maig del 2013 per a l’obtenció del

Page 135

certificat de català del nivell C2 que expedeix la Conselleria d’Educació, Cultura i Universitats.

BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 20 de març de 2014, per la qual convoca un concurs per formar part d’una borsa de professors per dur a terme, temporalment, els cursos i les proves lliures inclosos en el Pla de reciclatge i formació lingüística i cultural.

BOIB núm. 46, de 5 d’abril de 2014

Resolució de la presidenta de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 22 d’abril de 2014, per la qual convoca els cursos i les proves lliures per obtenir els certificats de les assignatures i els seminaris inclosos en el Pla de formació lingüística i cultural del 2014.

BOIB núm. 55, de 22 d’abril de 2014

Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 12 de maig de 2014, per la qual publica els convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el segon quadrimestre de l’any 2013. Inclou el Conveni de col·laboració signat el 25 de juny de 2013, entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Eivissa per a l’organització de dos cursos del nivell A2, un curs del nivell C1 i un curs del nivell C2 de llengua catalana, de la convocatòria de febrer-maig del 2013, i el Conveni de col?laboració signat el 8 de juliol de 2013 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Manacor per preparar, organitzar, coordinar i impartir a Manacor dos tallers de llengua catalana durant els mesos de juliol i agost del 2013.

BOIB núm. 76, de 5 de juny de 2014

Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 12 de maig de 2014, per la qual publica els convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el tercer quadrimestre de l’any 2013. Inclou el Conveni del col·laboració signat el 29 de novembre de 2013 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Palma per a l’organització de cursos (intensius presencials i semipresencials) de llengua catalana per adults al municipi de Palma durant el curs escolar 2013-14; el Conveni de col·laboració signat el 4 de desembre de 2013 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Inca per organitzar un curs del nivell B2 de llengua catalana dins la convocatòria d’octubre 2013-febrer 2014, i el Conveni de col?laboració signat el 5 de desembre de 2013 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Eivissa per organitzar un curs del nivell A1, un curs del nivell B1 i un curs del nivell C1 de llengua catalana dins la convocatòria d’octubre 2013-febrer 2014.

BOIB núm. 76, de 5 de juny de 2014

Resolució del director de l’Institut d’Estudis Baleàrics, de 12 de maig de 2014, per la qual publica els convenis de col·laboració que ha subscrit aquesta entitat en el primer quadrimestre de l’any 2014. Inclou el Conveni de col?laboració signat el 7 de febrer de 2014 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament de Ciutadella per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de la Llengua Catalana Francesc de Borja Moll i cobrir les despeses de funcionament i manteniment durant l’any 2014; el Conveni de col?laboració signat el 28 de febrer de 2014 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i l’Ajuntament d’Inca per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoprenentatge de la Llengua Catalana d’Inca, i el Conveni de col·laboració signat el 12 de març de 2014 entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Consell Insular d’Eivissa per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de la Llengua Catalana d’Eivissa i cobrir les despeses de funcionament i manteniment durant l’any 2014.

BOIB núm. 76, de 5 de juny de 2014

Page 136

Funció pública

Acord del Consell de Govern de 20 de juny de 2014. Pel que fa a la borsa general d’ocupació per al personal estatutari temporal del Servei de Salut de les Illes Balears, els coneixements de llengua catalana es valoren amb un màxim de 10 punts en la puntuació total i s’han de calcular d’acord amb el que estableixen les convocatòries corresponents de les categories.

BOIB núm. 85, de 21 de juny de 2014

Resolució de la consellera d’Administracions Públiques, de 5 de juny de 2014, per la qual fa públiques les bases comunes del concurs ordinari i les convocatòries especíiques per proveir llocs de treball reservats a personal funcionari d’Administració local amb habilitació de caràcter nacional. Els concursants no han d’acreditar, amb caràcter general, el requisit de coneixement de la llengua catalana; no obstant això, l’entitat local pot exigir el requisit de coneixement d’un nivell determinat de la llengua catalana si, ateses les característiques especials de les funcions del lloc de treball, és imprescindible i així consta en la relació de llocs de treball o, si la corporació no disposa d’aquest instrument i ho ha aprovat l’òrgan competent. En aquest cas, els concursants han d’aportar el certificat acreditatiu del nivell requerit per la corporació local. Amb caràcter general, l’acreditació d’un nivell de català serà mèrit de consideració necessària. També serà considerat mèrit l’acreditació de nivells superiors al que s’exigeixi, si escau, com a requisit del lloc.

BOIB núm. 86, de 24 de juny de 2014

Resolució de la presidenta de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), de 23 de desembre de 2013, per la qual aprova les normes de funcionament i les atribucions de la Comissió Tècnica de Català de l’EBAP, i se’n nomenen els membres a partir de la convocatòria de proves de 2014.

BOIB núm. 12, de 23 de gener de 2014

Resolució de la directora gerent de l’Escola Balear d’Administració Pública (EBAP), de 25 de febrer de 2014, per la qual ixa el calendari de les proves de llengua catalana organitzades per l’EBAP per a la convocatòria de l’any 2014.

BOIB núm. 29, d’1 de març de 2014

Consells insulars

Modiicació de la relació de llocs de treball del Consell Insular d’Eivissa per adequar el nivell de coneixement de llengua catalana.

BOIB núm. 6, de 14 de gener de 2014

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni. Inclou, entre altres activitats, l’organització de cursos de català adreçats a la població en general, com a oferta complementària als que puguin oferir altres institucions.

BOIB núm. 26, de 22 de febrer de 2014

Conveni de col·laboració entre l’Institut d’Estudis Baleàrics i el Consell Insular d’Eivissa per dur a terme actuacions didàctiques de formació lingüística de llengua catalana al Centre d’Autoaprenentatge de Llengua Catalana d’Eivissa i cobrir les despeses de manteniment i de funcionament durant l’any 2014.

BOIB núm. 53, de 19 d’abril de 2014

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Formentera i l’Obra Cultural Balear de Formentera en matèria de cultura i patrimoni. Inclou, entre altres activitats, l’organització de cursos de català adreçats a la població en general, com a oferta complementària als que puguin oferir altres institucions.

Page 137

BOIB núm. 76, de 5 de juny de 2014

Conveni de col·laboració entre el Consell Insular d’Eivissa i l’Institut d’Estudis Eivissencs en matèria d’activitats culturals per a l’any 2014. Inclou, entre altres activitats, l’organització del voluntariat lingüístic. Aquest programa, que va funcionar des del 2009 ins al 2011, consisteix a posar en contacte persones catalanoparlants amb persones no catalanoparlants interessades a parlar la llengua catalana de manera luïda, de manera que afavoreix l’aprenentatge de català i el seu ús amb naturalitat.

BOIB núm. 85, de 21 de juny de 2014

Any Ramon Llull

Acord del Consell de Govern, de 14 de febrer de 2014, pel qual el Govern de les Illes Balears s’adhereix a la declaració dels anys 2015 i 2016 Any Ramon Llull, en commemoració del 700è aniversari de la seva mort. Impúdicament, no s’hi esmenta ni la contribució de Llull a la formació del català literari ni la catalanitat del geni (la portaveu d’Educació del Govern de les Illes Balears, Ana Maria Aguiló, havia escrit mig any abans, en un exemple d’ignorància atrevida, com el va qualiicar Isidor Marí, que « el catalán no existía en tiempos de Ramon Llull »).

BOIB núm. 23, de 15 de febrer de 2014

Fundació Jaume III de Mallorca

Mitjançant la Resolució del director general de Relacions Institucionals i Acció Exterior, de 28 de febrer de 2014, es va qualiicar, reconèixer i inscriure la Fundació Jaume III de Mallorca. Els ins fundacionals són, entre d’altres: recuperar, conservar i fomentar les modalitats insulars de la llengua de Balears a l’escola i a la Universitat, a totes les administracions públiques i en els mitjans de comunicació públics, a i de materialitzar de forma decidida el mandat estatutari que airma que les modalitats insulars seran objecte d’estudi i protecció; fer feina perquè l’Estatut d’autonomia reconegui i prestigiï la llengua de Balears en qualsevol de les seves modalitats, tant oralment com per escrit, i de forma efectiva -no retòrica, com ha passat ins ara-, i prioritzar l’ús de les modalitats insulars en la difusió cultural de les nostres institucions.

BOIB núm. 46, de 5 d’abril de 2014

Decret de tractament integrat de llengües

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 25 de febrer de 2014, va aprovar, per assentiment, la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, del Grup Parlamentari Més, amb una esmena presentada pel Grup Parlamentari Popular, relativa al Decret de tractament integrat de llengües (TIL):

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar millorant l’ensenyament escolar de l’anglès i d’altres llengües estrangeres des de l’educació infantil, incidint especialment en la disminució de les ràtios alumnes/professor, la realització de desdoblaments, la formació de professorat i la dotació de places d’auxiliars de conversa.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar fent feina en el Pla d’acolliment de nouvinguts per tal de garantir la seva integració lingüística i fer-los partícips de la nostra llengua i cultura com a elements vertebradors de la nostra identitat.

3. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar ampliant l’oferta d’IB3 de programes documentals i pel·lícules en versió original, especialment en llengua anglesa, subtitulades en les dues llengües oicials, dirigides a un públic infantil i juvenil.

BOPIB núm. 140, de 7 de març de 2014

Page 138

Mandat marc del Parlament de les Illes Balears a l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears

El Ple del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 22 d’abril de 2014, va aprovar per 32 vots a favor (Grup Parlamentari Popular) i 20 en contra (Grup Parlamentari Socialista, Grup Parlamentari Més i la diputada formenterenca) el Mandat marc de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears . Aquest Mandat marc és l’instrument normatiu previst en l’article 5 de la Llei de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, mitjançant el qual s’estableixen els objectius que ha d’assolir el servei públic de ràdio i televisió (de comunicació audiovisual).

Segons l’article 9 del Mandat, el model de llengua de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears, tant a la televisió com a la ràdio, ha de relectir les modalitats lingüístiques pròpies del català de les Illes Balears. S’ha de seguir un model amb el qual se sentin identiicats tots els parlants de les Illes i que alhora serveixi d’element cohesionador de tot el territori balear. L’article esmentat possibilita que els mitjans de comunicació públics de les Illes emetin els informatius i altres programes de registre formal en un català dialectal, especialment amb la introducció de l’article salat -d’ús col·loquial- en aquests registres. El Partit Popular de les Illes Balears propugnava aquest canvi de model lingüístic i els grupuscles anticatalanistes, com la Fundación Nacional Círculo Balear i la Fundació Jaume III de Mallorca, el van ovacionar.

L’anunci de la reforma de l’ús de l’idioma dels informatius d’IB3 Ràdio i Televisió, que trencava amb la tradició literària, va provocar un gran renou entre l’oposició, els periodistes afectats i sectors culturals. El Consell de Direcció de la Universitat de les Illes Balears, d’acord amb el Departament de Filologia Catalana i Lingüística General i el Servei Lingüístic, va advertir que amb aquesta iniciativa es malmet la llengua catalana estàndard, que a les Illes Balears es fa servir amb consens de la societat i sense cap mena de conlicte ( comunicat de 15 d’abril de 2014). Per la seva banda, el comitè de l’empresa concessionària dels informatius d’IB3 Ràdio i Televisió va considerar que el registre comunicatiu adequat dels informatius és el formal i aquesta fórmula no inclou l’article salat ( comunicat de 15 d’abril de 2014).

En una compareixença davant la Comissió de Control Parlamentari sobre la Radiotelevisió de les Illes Balears que es va dur a terme el 15 de maig de 2014, el director general de l’Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears va informar que «el conductor d’informatius [d’IB3] utilitzarà el registre més elevat, el literari, mentre que a les seccions d’esports i del temps d’usarà [sic] registre més informal o salat en atenció a aquella espontaneïtat que va vinculada també a aquelles connexions que hi pugui haver en directe». (Resumit en el titular d’un diari: «IB3: salará quien esté de pie, sentado no».)

Pla de llengües

La Comissió d’Assumptes Socials i Drets Humans del Parlament de les Illes Balears, en sessió tinguda el dia 29 de maig de 2014, va aprovar, per assentiment, la Resolució següent derivada d’una proposició no de llei, del Grup Parlamentari Popular, relativa al Pla de llengües:

1. El Parlament de les Illes Balears insta el Govern de les Illes Balears a continuar apostant pels idiomes dins el Pla de llengües del SOIB i a fer-lo extensiu a totes les illes en virtut de la demanda existent.

2. El Parlament de les Illes Balears insta el SOIB a incrementar l’oferta en el Pla de llengües, especialment pels diferents nivells d’anglès i per nous idiomes com rus o xinès.

BOPIB núm. 154, de 6 de juny de 2014