Crònica legislativa: País Valencià

Autor:Mercè Teodoro i Peris
Càrrec:Advocada
Pàgines:411-419
RESUMEN

Acadèmia Valenciana de la Llengua. Toponímia. Ensenyament. Promoció social i cultura. Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 411

(De juliol a desembre de 2008)

Aquest semestre destaquem, entre totes les resolucions publicades al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV), tres de relatives a l’ensenyament. En efecte, en pocs mesos s’han publicat dos importants decrets pels quals queda fixat el contingut curricular dels ensenyaments de batxillerat i dels ensenyaments d’idiomes de règim especial. El primer, el Decret 102/2008, d’11 de juliol (DOCV núm. 5806, de 15 de juliol), del Consell, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat en la Comunitat Valenciana, regula en aquest nivell docent les matèries de llengua castellana, catalana i anglesa i literatura castellana i catalana; el segon, el Decret 119/2008, de 5 de setembre (DOCV núm. 5851, de 17 de setembre), del Consell, pel qual s’estableix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana, regula el contingut curricular del nivell avançat dels idiomes alemany, àrab, xinès, espanyol per a estrangers, francès, grec, anglès, italià, portuguès, rus i valencià als ensenyaments d’idiomes de règim especial.

Finalment, hem de fer esment de la Resolució de 30 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5832, de 21 d’agost), de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permeti fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil.

La resta de les resolucions publicades són majoritàriament el resultat —atorgament— de les subvencions i ajudes convocades el semestre anterior i no tenen cap interès especial, atès que són, a més a més, reproduccions d’altres que any rere any s’han anat convocant.

Així que, sense més preàmbuls, passem a ressenyar i comentar breument les resolucions aparegudes al període juliol-desembre de 2008 al Diari Oficial de la Comunitat Valenciana relacionades amb matèria lingüística.

Acadèmia Valenciana de la Llengua

Resolució de 17 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5813, de 24 de juliol) de la Presidència de l’AVL, per la qual es publica l’anunci de concessió a l’Associa-Page 412ció Comunitat Valenciana de Montevideo d’una ajuda de 8.200,00 euros amb càrrec a la convocatòria d’ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians de l’exterior corresponents a la convocatòria de 2008.

Resolució de 22 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5923, de 20 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 28 de novembre de 2008, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes a la difusió i promoció del valencià en els centres valencians a l’exterior. Aquesta és la vuitena edició de la convocatòria i es vol continuar promovent la realització de cursos de valencià i també mantenir les ajudes per a adquirir llibres i discs en valencià. L’import d’aquestes ajudes és de 36.000,00 euros.

Resolució de 22 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5923, de 20 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 28 de novembre de 2008, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen ajudes al foment de l’ús del valencià en les emissores locals de ràdio i en les publicacions escrites de caràcter local o comarcal, o de temàtica especialitzada. Per a poder dur a terme aquesta iniciativa, els pressuposts de l’AVL per al 2009 habiliten una línia de crèdit per un import de 60.000,00 euros.

Resolució de 22 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5923, de 20 de desembre), de la Presidència de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, per la qual es publica l’Acord de 28 de novembre de 2008, del Ple de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, pel qual es convoquen beques per a la realització de pràctiques de formació d’Informàtica i de tècnics en lexicografia, terminologia i onomàstica.

Toponímia

Decret 90/2008, de 27 de juny (DOCV núm. 5796, d’1 de juliol), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Peñíscola per la forma bilingüe de Peníscola/Peñíscola.

Decret 91/2008, de 27 de juny (DOCV núm. 5796, d’1 de juliol), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació del municipi Torre Endoménech per la forma exclusiva en valencià la Torre d’en Doménec.

Decret 137/2008, de 19 de setembre (DOCV núm. 5855, de 23 de setembre), del Consell, pel qual s’aprova el canvi de denominació de l’entitat local menorPage 413 el Mareny per la forma exclusiva en valencià de Mareny de Barraquetes. Aquesta entitat menor pertany al terme municipal de Sueca.

Ensenyament

Ordre de 23 de juny de 2008 (DOCV núm. 5803, de 10 de juliol), de la Conselleria d’Educació, per la qual es regula l’organització i el funcionament de l’ensenyança d’anglès del nivell bàsic i del nivell intermedi, en la modalitat a distància That’s English.

Aquesta ordre té com a objecte establir les característiques i l’organització de l’ensenyament de la llengua anglesa a distància, corresponents als nivells bàsic i intermedi, d’acord amb el que s’estableix als articles 59 a 62 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació, i al Decret 155/2007, de 21 de setembre, del Consell, pel qual es regulen les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana i s’estableix el currículum de nivell bàsic i de nivell intermedi.

Decret 102/2008, d’11 de juliol (DOCV núm. 5806, de 15 de juliol), del Consell, pel qual s’estableix el currículum del batxillerat a la Comunitat Valenciana. Una vegada establerta l’estructura del batxillerat i fixats els seus ensenyaments mínims per mitjà del Reial decret 1467/2007, de 2 de novembre, correspon a la Generalitat establir el currículum propi per a la dita etapa i així aplicar-lo als centres que pertanyen al seu àmbit de gestió. En desplegament d’aquest mandat, aquest decret organitza les matèries en cada un dels cursos de batxillerat, concreta els objectius que l’alumnat ha d’aconseguir quan finalitza l’etapa, així com els objectius, els continguts i els criteris d’avaluació corresponents a cada una de les matèries que la integren.

D’acord amb aquest decret, s’entén per currículum del batxillerat el conjunt d’objectius, continguts, mètodes pedagògics i criteris d’avaluació d’esta etapa educativa, i serà d’aplicació en els centres docents públics i privats del País Valencià on s’impartesca batxillerat.

Hem de destacar, entre els objectius del currículum, els següents, relatius a la matèria lingüística:

e) Dominar, tant en la seua expressió oral com escrita, el castellà i el valencià, i conéixer les obres literàries més representatives escrites en ambdós llengües fomentant el coneixement i l’estima del valencià així com la diversitat lingüística i cultural com a un dret i un valor dels pobles i de les persones.

Page 414

f) Expressar-se amb fluïdesa i correcció en una o més llengües estrangeres objecte d’estudi.

[...] 3. Conéixer la realitat plurilingüe i pluricultural del món actual, prestant una atenció especial a la Comunitat Valenciana, a l’Estat espanyol, a Europa i als estats americans castellanoparlants, valorant la diversitat lingüística com a manifestació de la naturalesa social de les llengües, afavorint una actitud respectuosa cap a totes les llengües i els seus parlants, coneixent els distints orígens i històries, i valorant, especialment, la importància de la normalització del valencià per a aconseguir la seua plena incorporació en tots els àmbits d’ús.

En matèria de llengua i literatura, l’ensenyament té, segons la norma, com a objectius primordials l’ampliació de la competència comunicativa dels estudiants de batxillerat en les dues llengües oficials, especialment en els discursos científic, tècnic, humanístic, cultural i artístic; i el desenvolupament de la capacitat de comprensió dels textos literaris per mitjà del coneixement dels aspectes més rellevants de la literatura de les dues llengües.

Preveu, doncs, la norma que s’atendrà l’aprenentatge de la producció oral i escrita de les formes convencionals del discurs acadèmic (memòries, informes, monografies, exposicions orals, etc.) i dels esquemes textuals predominants en aquests gèneres discursius, a través de l’anàlisi i la interpretació de textos de divulgació científica, estudis de crítica literària, assajos, etc.; així com la utilització d’estratègies per a seleccionar la informació i per a reelaborar-la per mitjà d’esquemes, resums, fitxes, quadres sinòptics, bases de dades, etc., i tots aquells elements que la tecnologia pose a l’abast. Hom considera important que l’alumnat es familiaritze amb l’anàlisi i l’ampliació de la competència comunicativa, ja que l’objectiu bàsic d’aquesta etapa consisteix en l’ampliació de la competència literària entesa com la capacitat per a llegir, analitzar i interpretar textos produïts amb intencionalitat artística o considerats actualment com a literaris. Aquest objectiu implica consolidar l’hàbit de la lectura, aprofundir en el coneixement de les convencions de la tradició literària i ampliar els coneixements relatius al context cultural, ideològic i lingüístic en què s’han produït els textos literaris.

El text legal continua exposant que la reflexió sobre les unitats lingüístiques en els diferents àmbits d’ús serà objecte d’aprenentatge en les dues llengües, així com també la variació lingüística i els factors que l’expliquen, l’adequació dels registres i usos socials, les exigències dels discursos científics en l’ús de terminologies, les formes lingüístiques que indiquen la presència dels factors del context, els procediments que contribueixen a cohesionar el text, lesPage 415 diverses possibilitats lèxiques i sintàctiques que són utilitzables per a expressar un mateix contingut, els procediments gramaticals per a integrar diferents proposicions en un enunciat cohesionat, els mecanismes per a la formació de paraules, el coneixement de les relacions entre sons i grafies en relació amb la varietat i amb les normes socials en usos orals i escrits.

S’insisteix al decret que l’activitat gramatical és un component dels processos de comprensió i producció de textos i contribueix a assolir aquestes capacitats i que, per tant, la reflexió gramatical haurà de contribuir, a més, a sistematitzar i consolidar els aprenentatges sobre l’estructura de la llengua assolits en etapes anteriors, així com a ampliar aquests coneixements en la mesura que la reflexió sobre la llengua s’aborda en relació amb pràctiques discursives més complexes.

D’acord amb tot l’exposat anteriorment, el currículum s’organitza en quatre nuclis de continguts: estudi del discurs, estudi de la llengua, tractament de la informació i discurs literari.

Pel que fa a l’estudi de la literatura, la norma explicita que es basarà en la lectura, estudi, comentari i valoració crítica d’obres breus i de fragments representatius de les distintes èpoques, gèneres i moviments, de manera que es reconeguen les formes literàries característiques, es prenga consciència de la constància de certs temes i de l’evolució en la manera de tractar-los. També s’insistirà en la composició de textos literaris o d’intenció literària a partir dels models llegits i comentats, així com en la utilització autònoma de la biblioteca del centre, de les de l’entorn i de biblioteques virtuals.

Ara bé, quan baixem al detall dels autors i moviments a estudiar, ens trobem que només es consideren els autors el naixement dels quals s’ha produït a l’àmbit geogràfic estricte del País Valencià, sense cap esment als autors de literatura catalana d’altres procedències geogràfiques. Així, formen part del currículum exclusivament:

Les formes narratives al llarg de la història, des de la prosa medieval al Modernisme. Les cròniques medievals, Jaume Roig, Isabel de Villena, Roís de Corella, Curial e Güelfa i Tirant lo Blanch. La poesia, culta i popular, des dels trobadors al Modernisme. Ausiàs March i Teodor Llorente. El teatre, culte i popular, des dels orígens fins al segle XIX. El Misteri d’Elx. Francesc Mulert, Eduard Escalante, Bernat i Baldoví. Les formes narratives des del Modernisme fins a l’actualitat. Martí Domínguez i Enric Valor. La poesia des del segle XX fins a l’actualitat. Carles Salvador, Xavier Casp, Vicent Andrés Estellés i María Beneyto. Evolució de les for-Page 416mes dramàtiques durant el segle XX fins als nostres dies. L’assaig i el periodisme. Des dels orígens fins a l’actualitat. Joan Fuster.

A més a més, el repartiment horari setmanal de la matèria lingüística és el següent: 3 hores de valencià, 3 hores de castellà i 3 hores d’anglès.

Resolució de 15 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5810, de 21 de juliol), de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents, de la Conselleria d’Educació, per la qual es fa pública la llista de centres beneficiaris de la convocatòria d’ajudes per a la realització d’intercanvis escolars entre l’alumnat dels centres sostinguts amb fons públics de la Comunitat Valenciana per a afavorir la integració lingüística.

Aquestes ajudes varen ser convocades per Ordre de 14 de març de 2008 de la Conselleria d’Educació (DOCV núm. 5758, de 8 de maig).

Resolució de 30 juliol de 2008 (DOCV núm. 5832, de 21 d’agost), de la Direcció General d’Ordenació i Centres Docents i de la Direcció General de Personal, per la qual s’estableixen els requisits bàsics, criteris i procediments per aplicar en els centres educatius un programa d’educació plurilingüe que permeta fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa en el segon cicle de l’educació infantil.

Els programes d’educació d’extensió del trilingüisme o programes plurilingües s’apliquen amb caràcter experimental a la Comunitat Valenciana des del curs 1998-1999 i, d’acord amb aquesta experiència, hom constata que la incorporació d’un programa plurilingüe en aquest cicle afavoreix l’aprenentatge de les llengües curriculars sense dificultar l’adquisició dels continguts.

Per tot això, la Conselleria d’Educació estima convenient aplicar des del segon cicle de l’educació infantil un programa d’educació plurilingüe que permeta fomentar una primera aproximació a la llengua anglesa a partir dels 4 anys, mitjançant un tractament metodològic i didàctic integrat propi i singular d’este programa.

La norma preveu que els alumnes dels centres ubicats en els municipis de predomini lingüístic valencià que figuren en l’article 35 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià seguiran el programa d’educació plurilingüe des de qualsevol dels itineraris següents: Programa d’ensenyament en valencià, Programa d’immersió lingüística o Programa d’incorporació progressiva.

Pel que fa als alumnes dels centres ubicats en els municipis de predomini castellà que figuren en l’article 36 de la Llei d’ús i ensenyament del valencià, seguiran el programa d’educació plurilingüe elaborat i autoritzat al seu disseny particular del Programa.

Page 417

Decret 119/2008, de 5 de setembre (DOCV núm. 5851, de 17 de setembre), del Consell, pel qual s’estableix el currículum del nivell avançat de les ensenyances d’idiomes de règim especial a la Comunitat Valenciana.

Aquest decret, una vegada implantats al País Valencià el nivell bàsic i el nivell intermedi en el curs acadèmic 2007-2008, duu a terme i desplega la normativa bàsica estatal sobre la matèria curricular en l’àmbit d’exercici de les competències autonòmiques pròpies i de conformitat amb el que disposa l’article 6.4 de la Llei orgànica 2/2006. Així, regula el currículum del nivell avançat corresponent als idiomes alemany, àrab, xinès, espanyol per a estrangers, francès, grec, anglès, italià, portuguès, rus i valencià. Recordem que a la normativa valenciana mai apareix el nom de la llengua com a català, malgrat que a la normativa estatal d’escoles d’idiomes sí que hi consta.

Promoció social i cultura

Resolució de 16 de juny de 2008 (DOCV núm. 5796, d’1 de juliol), de la Conselleria d’Educació, per la qual s’adjudiquen els Premis de la Generalitat per a activitats de promoció de l’ús del valencià realitzades per les comissions de fogueres i barraques en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.

Resolució, de 25 de juny de 2008 (DOCV núm. 5807, de 16 de juliol), de la Conselleria d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a les associacions cíviques sense finalitat lucrativa per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià.

Mitjançant aquesta resolució es reparteixen 612.000 euros entre aproximadament 1.000 associacions valencianes de tot tipus. La major part de les ajudes se situen entre els 500 i 700 euros per associació i any.

Resolució de 3 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5811, de 22 de juliol), de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques destinades a ajuntaments i mancomunitats de municipis que realitzen activitats de promoció de l’ús del valencià durant l’any 2008.

Les ajudes havien estat convocades per l’Ordre de 29 de gener de 2008 (DOCV núm. 5702, de 13 de febrer), posteriorment modificada per l’Ordre de 9 de maig de 2008, (DOCV núm. 5768, de 22 de maig). L’import total de les ajudes que ara s’assignen és de 460.000 euros per a tots els ajuntaments valencians.

Resolució d’11 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5814, de 25 de juliol), de la secretària autonòmica d’Educació, per la qual es concedeixen ajudes econòmiques per a les empreses, comerços i indústries, radicades en la Comunitat Valencia-Page 418na, per a la realització d’activitats de promoció de l’ús del valencià en 2008.

Les ajudes es van convocar per l’Ordre de 17 de març de 2008 (DOCV núm. 5740, d’11 d’abril) per un import total de 500.000 euros i atenen a tres únics conceptes: retolació, denominació i documentació.

Resolució de 21 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5819, d’1 d’agost), de la Conselleria d’Educació, per la qual s’atorguen les ajudes econòmiques per al doblatge al valencià de produccions audiovisuals en 2008.

Aquestes ajudes foren convocades per l’Orde de 28 de febrer de 2008 (DOCV núm. 5727, de 25 de març) per un import total de 244.800 euros.

Resolució de 31 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5825, d’11 d’agost), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes a la producció de línies editorials en castellà.

Havien estat convocades per l’Ordre d’11 d’abril de 2008, de la Conselleria de Cultura i Esport (DOCV núm. 5764, de 16 de maig de 2008).

Resolució de 3 d’octubre de 2008 (DOCV núm. 5871, de 16 d’octubre), de la Conselleria de Cultura i Esport, per la qual es concedeixen ajudes per a la producció editorial en valencià.

Es van convocar per l’Ordre d’11 d’abril de 2008, de la Conselleria de Cultura i Esport, (DOCV núm. 5759, de 9 de maig de 2008).

Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià

Resolució de 27 de juny de 2008 (DOCV núm. 5801, de 8 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació.

Resolució de 10 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5810, de 21 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge administratiu.

Resolució de 18 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5815, de 28 de juliol), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau superior de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: correcció de textos.

Resolució de 25 de juliol de 2008 (DOCV núm. 5829, de 18 d’agost), de la pre-Page 419sidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual convoca proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià a les ciutats de Rosario, Córdoba i San Juan de la República Argentina els dies 29 de setembre, 1 i 3 d’octubre, respectivament; i a la ciutat de Montevideo de la República Oriental de l’Uruguai el 27 de setembre.

Resolució de 22 d’octubre de 2008 (DOCV núm. 5882, de 30 d’octubre), de la Secretaria Autonòmica d’Educació, per la qual es convoquen proves extraordinàries per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, que expedix la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià. Les proves que es convoquen són les següents:

— Certificat de grau elemental de coneixements de valencià.

— Certificat de grau mitjà de coneixements de valencià.

— Certificat de grau superior de coneixements de valencià.

Les proves tindran lloc a la ciutat de Brussel·les (Bèlgica) el dia 29 de novembre a les 10 h, als locals de la Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les, rue de la Loi, 227.

Resolució de 3 de novembre de 2008 (DOCV núm. 5886, de 5 de novembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual s’estableixen els torns d’examen per a l’obtenció de certificats oficials administratius de coneixements de valencià, s’incrementa la quantitat de comissions examinadores i es nomenen els seus membres.

Resolució de 25 de novembre de 2008 (DOCV núm. 5909, de 9 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fa pública la llista de resultats provisionals de la prova de coneixements orals de valencià.

Resolució de 4 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5913, de 15 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau elemental de coneixements de valencià.

Resolució de 17 de desembre de 2008 (DOCV núm. 5921, de 26 de desembre), de la presidenta de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, per la qual es fan públiques les llistes de resultats provisionals de la prova de grau mitjà de coneixements de valencià i de capacitació tècnica: llenguatge als mitjans de comunicació.