Crònica legislativa: Estat espanyol

Autor:Santiago Vilardell i Codina
Càrrec:Secretaria de Política Lingüística
Pàgines:467-473
RESUMEN

Ensenyament i universitats. Etiquetatge. Funció pública. Administració de justícia. Administració local. Altres disposicions.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 467

(BOE d’1 de juliol a 31 de desembre de 2008)

Ensenyament i universitats

Reial decret 1388/2008, d’1 d’agost (BOE núm. 221, de 12 de setembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/14859), sobre ampliació de funcions i serveis traspassats a la Generalitat de Catalunya pel Reial decret 2809/1980, de 3 d’octubre, en matèria d’ensenyament: homologació i convalidació de títols i estudis estrangers en ensenyaments no universitaris.

Annex B i annex I. Imposa el castellà en el model de credencial.

Reial decret 1834/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 287, de 28 de novembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/11/28/pdfs/BOE-A-2008-19174-C.pdf), pel qual es defineixen les condicions de formació per a l’exercici de la docència en l’educació secundària obligatòria, el batxillerat, la formació professional i els ensenyaments de règim especial i s’estableixen les especialitats dels cossos docents d’ensenyament secundari.

Article 2.3. La disposició final primera estableix el caràcter bàsic d’aquest Reial decret. Disposició derogatòria única.

Reial decret 1892/2008, de 14 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/18947), pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió en les universitats públiques espanyoles.

Articles 9.5 i 7, 29.2 i 7 i 38.1 i 5. D’acord amb la disposició final primera, aquest Reial decret té caràcter bàsic. Disposició derogatòria única.

Etiquetatge

En aquest àmbit trobem les quatre disposicions següents que imposen la presència del castellà:

Resolució de 15 de juliol de 2008, de la Direcció General de Política Energètica i Mines (BOE núm. 185, d’1 d’agost, http://www.boe.es/aeboe/consul-Page 468tas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13233&txtlen=454), per la qual s’aprova el tipus d’aparell radioactiu del difractòmetre de raigs X, marca Rigaku, model Miniflex II.

Especificació 4a. II i III.

Reial decret 1246/2008, de 18 de juliol (BOE núm 193, d’11 d’agost, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/08/11/pdfs/BOE-A-2008-13682-C.pdf), pel qual es regula el procediment d’autorizació, registre i farmacovigilància dels medicaments veterinaris fabricats industrialment.

Articles 6.3 i 31.2. Disposició derogatòria única. Segons la disposició final primera, aquest Reial decret es dicta d’acord amb la competència exclusiva estatal en matèria de legislació sobre productes farmacèutics. Finalment, la disposició final segona especifica el dret comunitari que queda incorporat al dret espanyol.

Reial decret 1644/2008, de 10 d’octubre (BOE núm. 246, d’11 d’octubre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/10/11/pdfs/BOE-A-2008-16387-C.pdf), pel qual s’estableixen les normes per a la comercialització i posada en servei de les màquines.

Annex I. Requisits essencials de salut 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1.a. Annex VI, darrer paràgraf. Annex VII.A i B. Annex IX .8 i disposició derogatòria.

Reial decret 1802/2008, de 3 de novembre (BOE núm. 266, de 4 de novembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/11/04/pdfs/BOE-A-2008-17630-C.pdf), pel qual es modifica el Reglament sobre notificació de substàncies noves i classificació, envasament i etiquetatge de substàncies perilloses, aprovat per Reial decret 363/1995, de 10 de març [RLD núm. 24, pàg. 283], amb la finalitat d’adaptar-ne les disposicions al Reglament (CE) núm. 1907/2006 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament REACH).

Disposició addicional primera. D’acord amb la disposició final primera, aquest Reial decret es dicta a l’empara de la competència exclusiva de l’Estat en la matèria.

Funció pública
Administració de justícia

Cal lamentar, en primer lloc, que es continuï considerant el català i el valencià com a llengües diferents en les disposicions següents:

Acord de 24 de juny de 2008 (BOE núm. 160, de 3 de juliol, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/11Page 469323&txtlen=1065), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per membres de la carrera judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 15 de juliol de 2008 (BOE núm. 179, de 25 de juliol, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12 778&txtlen=1039), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’Idioma propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 15 de juliol de 2008 (BOE núm. 179, de 25 de juliol, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/12 779&txtlen=1067), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord de 29 de juliol de 2008, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (BOE núm. 189, de 6 d’agost, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13488&txtlen=1065), pel qual es resol sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord d’11 de setembre de 2008, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (BOE núm. 227, de 19 de setembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/15247&txtlen=1072), pel qual es resol sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

Acord d’11 de novembre de 2008, de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial (BOE núm. 279, de 19 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/18665&txtlen=1035), pel qual es resolen sol·licituds presentades per alumnes de l’Escola Judicial sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma propi de determinades comunitats autònomes.

Page 470

Acord de 16 de desembre de 2008 (BOE núm. 3309, de 24 de desembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/20778&txtlen=1066), de la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial, pel qual es resolen sol·licituds presentades per membres de la carrera judicial, sobre reconeixement del mèrit preferent del coneixement de l’idioma i del dret civil especial o foral propi de determinades comunitats autònomes.

S’han publicat així mateix aquestes altres disposicions.

Ordre JUS/2884/2008, de 23 de setembre (BOE núm. 248, de 14 d’octubre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/16509&txtlen=1465), per la qual es convoca concurs de trasllat per a la provisió de places del cos de secretaris judicials.

Bases 4a.2, 2.3, 2.5 i 2.6. Computen com a mèrit el coneixement del català i altres llengües estatals.

Ordre JUS/3368/2008, d’11 de novembre (BOE núm. 283, de 24 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/18955&txtlen=1003), per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure en el cos nacional de metges forenses.

Bases específiques 4.1, 4.5.3, 6.4, 6.5, 6.6.1 i 6.8. Annex I-C. Constitueix un mèrit el coneixement de les llengües oficials altres que el castellà.

Igualment, en les tres convocatòries següents, el coneixement del català, el basc o el gallec també es valora com a mèrit.

Ordre JUS/3337/2008, de 10 de novembre (BOE núm. 280, de 20 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/18726&txtlen=1021), per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pel sistema general d’accés lliure en el cos d’auxili judicial.

Bases específiques 4.1, 4.5.3, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.7 i annex I-C.

Ordre JUS/3338/2008, de 10 de novembre (BOE núm. 280, de 20 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/18727&txtlen=1021), per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna en el cos de gestió processal administrativa.

Bases específiques 4.1, 4.5.3, 6.4, 6.5, 6.6.1, 6.8 i annex I-C.

Ordre JUS/3339/2008, de 10 de novembre (BOE núm. 280, de 20 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=per-Page 471sonal&id=2008/18728&txtlen=1020), per la qual es convoca procés selectiu per a l’ingrés pels sistemes generals d’accés lliure i promoció interna, en el cos de tramitació processal i administrativa.

Bases específiques 4.1, 4.5.3, 6.4, 6.5.1, 6.7 i annex I-C.

Administració local

Resolució de 29 d’octubre de 2008 (BOE núm. 280, de 20 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=personal&id=2008/18732&txtlen=755), de la Direcció General de Cooperació Local, per la qual es convoca concurs unitari de provisió de llocs de treball reservats a funcionaris amb habilitació de caràcter estatal.

Bases 3a.1, 5a.C, H, J i N, i 7a. S’hi exigeix el certificat de nivell B de català per a les Illes Balears, el certificat de nivell C per a les places de Catalunya, el certificat Celga 4 en el cas de Galícia, mentre que al País Valencià els coneixements de valencià es consideren un mèrit, sens perjudici que en les bases específiques de les convocatòries es pugui preveure com un requisit.

Altres disposicions

Ordre SCO/2361/2008, de 14 de juliol (BOE núm. 190, de 7 d’agost, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/13585&txtlen=729), per la qual s’estableixen les bases reguladores i la convocatòria per a la concessió dels premis Estrategia NAOS, edició 2008. Article 16.1.

Llei orgànica 1/2008, de 30 de juliol (BOE núm. 184, de 31 de juliol; suplement en valencià d’1 de desembre de 2008, http://www.boe.es/boe_valenciano/dias/2008/09/01/pdfs/A00057-00063.pdf), per la qual s’autoritza la ratificació per Espanya del Tractat de Lisboa, pel qual es modifiquen el Tractat de la Unió Europea i el Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea, firmat a la capital portuguesa el 13 de desembre de 2007.

Reprodueix la Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Euopea, els articles 21.1 i 41.4 de la qual prohibeixen la discriminació per motiu de llengua i reconeixen als ciutadans el dret a adreçar-se al òrgans de la Unió en una de les llengües de la Constitució, i també el dret a ser contestat en la mateixa llengua, respectivament.

Reial decret 1431/2008, de 29 d’agost (BOE núm. 223, de 15 de setembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&iPage 472d=2008/14979), pel qual es modifiquen determinades disposicions reglamentàries en matèria de propietat industrial.

Article segon.u i dos. Preveu que es tradueixin en castellà les patents europees de les quals s’hagi de proporcionar una còpia a l’oficina Espanyola de Patents i marques. Segons la disposició final primera, aquest Reial decret es dicta d’acord amb la competència estatal exclusiva en matèria de legislació sobre propietat industrial.

Resolució de 12 de setembre de 2008 (BOE núm. 329, de 3 d’octubre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2008/15989#analisis), de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es publica la modificació dels Estatuts de la Reial Federació Aeronàutica Espanyola.

Article 28. Imposa el castellà en les llicències.

Reial decret 1837/2008, de 8 de novembre (BOE núm. 280, de 20 de novembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/11/20/pdfs/BOE-A-2008-18702-C.pdf), pel qual s’incorporen a l’ordenament jurídic espanyol la Directiva 2005/36/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 7 de setembre de 2005, i la Directiva 2006/100/CE, del Consell, de 20 de novembre de 2006, relatives al reconeixement de qualificacions professionals, així com a determinats aspectes de l’exercici de la professió d’advocat.

Articles 13.6, 71 i 72.1. Disposició final segona.

Resolució de 13 de novembre de 2008 (BOE núm. 287, de 28 de novembre, http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?coleccion=indilex&id=2008/19247&txtlen=865), de la Presidència del Consell Superior d’Esports, per la qual es convoquen ajudes a les corporacions locals per a l’execució d’infraestructures esportives i dotació d’equipaments esportius, amb motiu de la celebració de competicions esportives de caràcter internacional.

Apartat desè. Imposa el castellà.

Llei 1/2008, de 4 de desembre (BOE núm. 293, de 5 de desembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/12/05/pdfs/BOE-A-2008-19661-C.pdf), per a l’execució a la Unió Europea de resolucions que imposin sancions pecuniàries.

Article 8.3. Preveu que el certificat que s’ha de lliurar es tradueixi a una llengua oficial del país destinatari o a una llengua de les institucions comunitàries que hagi acceptat aquest Estat. Disposició final primera, caràcter bàsic.

Page 473

Reial decret 2090/2008, de 22 de desembre (BOE núm. 308, de 23 de desembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/12/23/pdfs/BOE-A-2008-20680-C.pdf), pel qual s’aprova el Reglament de desplegament parcial de la Llei 26/2007, de 23 d’octubre, de responsabilitat mediambiental.

Disposició addicional 5a.1. Estableix que les garanties financeres de responsabilitat mediambiental d’un altre estat membre de la Unió Europea s’han de presentar, davant l’autoritat competent espanyola, juntament amb una traducció a una llengua oficial en l’àmbit territorial d’aquella.

Llei 2/2008, de 23 de desembre (BOE núm. 309, de 24 de desembre, http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2008/12/24/pdfs/BOE-A-2008-20744-C.pdf), de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2009.

Disposició addicional 49a. Un. 1a i 2a. Considera, a efectes fiscals, activitats prioritàries de mecenatge, les portades a terme per l’Institut Cervantes per a la promoció i la difusió de la llengua espanyola i de la cultura mitjançant xarxes telemàtiques, noves tecnologies i altres mitjans audiovisuals, i la promoció i difusió de les llengües oficials dels diferents territoris de l’Estat espanyol portades a terme per les corresponents institucions de les comunitats autònomes amb llengua oficial pròpia.