Comunitats autònomes

Autor:Joan Subirats/Belen Noguera
Pàgines:497-504
RESUMEN

1. Activitat legislativa. Lleis promulgades per les comunitats autònomes durant el 1995. Andalusia Aragó. Astúries. Canàries. Cantàbria. Castella-La Manxa. Castella i Lleó. Extremadura. Galícia. Illes Balears. La Rioja. Madrid. Múrcia. Navarra. País Basc. País Valencià.

 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 497

1. Activitat legislativa
Lleis promulgades per les comunitats autònomes durant el 1995 Andalusia Aragó

Llei 1/1995, de 19 de maig, per la qual es deroga el número dos de la disposició transitòria segona de ia Llei 9/1993, de 30 de desembre, de pressupost de la Comunitat Autònoma d'Andalusia per a 1994 (BOJA núm. 76, 26-5-1995).

Llei2/1995, d'l de juny, de modificació de la Llei 2/1989, de 18 de juliol, per la qual s'aprova l'inventari d'espais naturals protegits d'Andalusia i s'es-tableixen mesures addicionals per a la seva protecció (BOJA núm. 82, 7-6-1995).

Llei 3/1995, de 2 d'octubre, de modificació dels articles 9.1 i 11 de la Llei 8/1987, de 9 de desembre, de creació de l'empresa pública de la Ràdio i Televisió d'Andalusia i regulació dels serveis de radiodifusió i televisió gestionats per la Junta d'Andalusia (BOJA núm. 131, 10-10-1995).

Llei 4/1995, de 2 d'octubre, de modificació de l'article 5.1 de la Llei 8/1987, de 9 de desembre, per la qual es crea l'empresa pública de la Ràdio i Televisió d'Andalusia i regulació dels serveis de radiodifusió i televisió gestionats per la Junta d'Andalusia (BOJA, núm. 131, 10-10-1995).

Llei 1/1995, de 16 de febrer, del president i del Govern d'Aragó (BOA núm. 27, 6-3-1995).

Llei 2/1995, de 6 de març, d'endeutament de la Comunitat Autònoma d'Aragó amb càrrec al pressupost de 1994 (BOA núm. 30, 13-3-1995).

Llei 3/1995, de 29 de març, de modificació de la Llei 2/1987, de 16 de febrer, electoral de la Comunitat Autònoma d'Aragó (BOA, núm. 40, 4-4-1995).

Llei 4/1995, de 29 de març, de modificació de la Compilació del dret civil d'Aragó i de la Llei del patrimoni de la Comunitat Autònoma d'Aragó en matèria de successió intestada (BOA núm. 43, 10-4-1995; BOA núm. 50, 28-4-1995).

Llei 5/1995, de 30 de març, de concessió d'un crèdit extraordinari, per import de 4.896.000.000 de pessetes, per a operacions de capital, a fi de donar cobertura financera a actuacions de suport al desenvolupament econòmic, d'infraestructures i de serveis públics (BOA núm. 43, 10-4-1995).

Llei 6/1995, de 30 de març, de concessió d'un crèdit extraordinari, per import de 2.786.497.625 pessetes, per a ope-Page 498acions de capital, a fi de donar cobertura financera a actuacions en matèria agroambiental (BOA núm. 43, 10-4-1995).

Llei 7/1995, de 30 de març, de concessió d'un crèdit extraordinari, per import de 2.450.000.000 de pessetes, per a operacions de capital, a fi de donar cobertura financera a actuacions en matèria de béns públics de caràcter social (BOA núm. 43, 10-4-1995).

Llei 8/1995, de 15 de novembre, de modificació de la Llei 27/1995, de 6 de març, d'endeutament de la Comunitat Autònoma d'Aragó amb càrrec al pressupost de 1994 (BOA núm. 138, 20-11-1995).

Astúries

Llei 1/1995, de 27 de gener, de protecció del menor (BOPA núm. 32, 9-2-1995; BOE núm. 94, 20-4-1995).

Llei 2/1995, de 13 de març, sobre règim jurídic de l'administració del Principat d'Astúries (BOPA núm. 61,15-3-1995).

Llei 3/1995, de 15 de març, de sancions en matèria d'habitatge (BOPA núm. 73, 29-3-1995).

Llei 4/1995, de 6 d'abril, d'incompatibilitats, activitats i béns dels alts càrrecs del Principat d'Astúries (BOPA núm. 89, 19-4-1995).

Llei 5/1995, de 6 d'abril, de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres (BOPA núm. 89, 19-4-1995).

Canàries

Llei 1/1 995, de 30 de gener, de modificació de la Llei 137/1990, de 26 de juliol, de caixes d'estalvis (BOC núm. 20, 15-2-1995).

Llei 2/1995. de 30 de gener, de creació del Consell de Relacions Laborals (BOC núm. 20, 15-2-1995).

Llei 3/1995, de 6 de febrer, de mesures de suport als estudis universitaris (BOC núm. 24, 24-2-1995).

Llei 411995, de 27 de març, de creació de l'Institut Canari d'Investigacions Agràries i del Consell Assessor d'Investigacions Agràries (BOC núm. 40, 3-4-1995).

Llei 5/1995, d'l d'abril, de modificació de la Llei 3/1987, de 3 d'abril, de mesures urgents en matèria electoral (BOC núm. 40, 3-4-1995).

Llei 6/1995, de 6 d'abril, de plantilles i titulacions universitàries (BOC núm. 45, 12-4-1995).

Llei 7/1995, de 6 d'abril, d'ordenació del turisme de Canàries (BOC núm. 48, 19-4-1995).

Llei 18/1995, de 6 d'abril, d'accessibilitat Í supressió de barreres físiques i de comunicació (BOC núm. 50, 24-4-1995).

Cantàbria

Llei 1/1995, de 9 de febrer, de concessió de crèdit extraordinari per finançar les obres del pavelló poliesportiu de Castro Urdiales; de rehabilitació del castell Alt de San Vicente de la Barquera; rehabilitació del castell d'Argüeso, i subvenció a la societat esportiva Teka, per un total de 260.000.000 de pessetes (BOC núm. 34, 16-2-1995).

Llei 2/1995, de 19 de febrer, de concessió d'un crèdit extraordinari per finançar el desemborsament de dividends pas-Page 499sius per part de la Diputació Regional de Cantàbria en l'empresa pública regional Sociedad de Desarrollo de Cantàbria, SA/SODECAN (BOC núm. 34, 16-2-1995).

Llei 3/1995, de 19 de febrer, de concessió d'un crèdit extraordinari per al finançament de compromisos pendents per subsidi d'interessos a PYMES (BOC núm. 34, 16-2-1995).

Llei 4/1995, de 19 de febrer, de crèdit extraordinari per finançar ajudes a la reconversió de la flota i instal·lacions d'aqüicultura com a conseqüència dels decrets 15/1986, de 25 de març, i 16/1990, de 22 de febrer, per import de 90.000.000 de pessetes (BOC núm. 34, 16-2-1995).

Llei 5/1995, de 13 de març, de pressupostos generals de la Diputació Regional de Cantàbria per a 1994 (BOC núm. 1, extraordinari, 13-3-1995; correcció d'errors BOC núm. 4, ed. especial, 29-3-1995).

Llei 6/1995, de 3 d'abril, de concessió de crèdit extraordinari per finançar les despeses electorals de les eleccions autonòmiques que s'han de celebrar el 1995 (BOC núm. 5, especial, de 5 d'abril de 1995).

Llei 7/1995, de 4 d'abril, de crèdit extraordinari per finançar la regulació i la disposició de les subvencions procedents de la Unió Europea i del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimencació (BOC núm. 5, especial, de 5 d'abril de 1995).

Llei 8/1995, de 4 d'abril, de concessió d'un crèdit extraordinari per finançar les activitats de promoció de l'any jubilar de Liébana, per un total de 225.000.000 de pessetes (BOC núm. 5, especial, de 5 d'abril de 1995).

Llei 9/1995, d'l de setembre, sobre concessió d'un crèdit extraordinari per import de 1.621.737.628 pessetes, destinat a finançar el Pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal de 1994; els plans d'obres a la xarxa viària local de 1994 i 1995; ei Programa d'acció especial zona sud-oriental, per dur a terme en el qua-trienni 1995-1998, pel que fa a la primera anualitat i actuacions per a la reparació dels danys causats per les pluges torrencials i inundacions en els serveis i instal·lacions municipals (BOC núm. 175, 1-9-1995).

Llei 10/1995, de 6 de novembre, de pressupostos generals de la Diputació Regional de Cantàbria per a 1996 (BOC núm. 2, 8-11-1995).

Castella-La Manxa

Llei 1/1995, de 2 de març, d'esport a Castella-La Manxa (DOCM núm. 17,7-4-1995).

Llei 2/1995, de 2 de març, contra la venda i publicitat de begudes alcohòliques a menors (DOCM núm. 19, 21-4-1995).

Llei 3/1995, de 9 de març,, de l'Estatut dei consumidor de Castella-La Manxa (DOCM, núm. 19, 21-4-1995).

Llei 4/1995, de 16 de març, de voluntària! de Castella-La Manxa (DOCM núm. 19, 21-4-1995).

Llei 5/1995, de 23 de març, de solidaritat a Castella-La Manxa (DOCM núm, 19, 21-4-1995).

Llei 6/1995, de 14 de desembre, de pressupostos generals de la Junta de Comunitats de Castella-La Manxa per a 1996 (DOCM núm. 62, 22-12-1995).

Page 500

Llei 7/1995, de 21 de desembre, de modificació del títol V de la Llei 3/1991, de 14 de març, d'entitats locals de Cascella-La Manxa (DOCM núm. 62,22-12-1995).

Llei 8/1995, de 21 de desembre, del Govern i del Consell Consultiu de Cascella-La Manxa (DOCM núm. 64, 29-12-1995).

Llei 9/1995, de 26 de desembre, de reforma de la Llei 4/1995, de 28 de juny, de designació de senadors representants de la Comunitat Autònoma de Cascella-La Manxa (DOCM núm. 64, 29-12-1995).

Castella i Lleó

Llei 1/1995, de 6 d'abril, de cambres agràries de Castella i Lleó (BOCL núm. 71, 12-4-1995; BOCL núm. 74, 19-4-1995).

Llei 2/1995, de 6 d'abril, per la qual es crea la Gerència de Serveis Socials de Castella i Lleó (BOCL núm. 71, 12-4-1995).

Llei 3/1995, de 22 de novembre, de modificació del Decret legislatiu 1/1988, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei del Govern i de l'Administració de Castella i Lleó (BOCL núm. 227,27-11-1995).

Extremadura

Llei 1/1995, de 23 de febrer, per la qual es condonen els rebuts que gestiona el SERJEA de l'anualitat d'amortit2ació de 1993 ais concessionaris o propietaris d'una explocació familiar que va ser adjudicada per l'Administració de les zones regables d'Orellana i Alagón-Arrago (DOE núm. 35, 23-3-1995).

Llei 2/1995, de 6 d'abril, de l'esport d'Extremadura (DOE núm. 50, 29-4-1995).

Llei 3/1995, de 6 d'abril, de foment de l'habitatge a Extremaduta (DOE núm. 50, 29-4-1995).

Llei 4/1995, de 20 de abril, de crèdit cooperatiu (DOE núm. 54, 9-5-1995).

Llei 5/1995, de 20 d'abril, de modificació parcial i urgent del text refós de la Llei de la funció pública d'Extremadura (DOE núm. 54, 9-5-1995).

Llei6/1995, de 20 d'abril, d'ampliació de les ajudes conjunturals previstes a la Llei de finançament agrari a Extremadura (DOE núm. 54, 9-5-1995).

Llei 7/1995, de 27 d'abril, de carreteres d'Extremadura (DOE núm. 57, 16-5-1995).

Llei 8/1995, de 27 d'abril, de pesca (DOE núm. 57, 16-5-1995).

Llei 9/1995, de 23 de novembre, de modificació parcial de la Llei 1/1989, de 31 de maig, del Consell Assessor de Radiotelevisió Espanyola a Extremadura (DOE núm. 4, 11-1-1996).

Galícia

Llei 1/1995, de 2 de gener, de protecció ambiental de Galícia (DOG núm. 29, 10-2-1995).

Llei 2/1995, de 31 de març, per la qual es redacta de nou la disposició derogatòria única de la Llei 1/1995, de 2 de gener, de protecció ambiental de Galícia (DOG núm. 72, 12-4-1995).

Llei 3/1995, de 10 d'abril, de modificació de la Llei 4/1988, de 26 de maig, de la funció pública de Galícia (DOG núm. 76, 20-4-1995).

Page 501

Llei 4/1995, de 24 de maig, de dret civil de Galícia (DOG núm. 107, 6-6-1995).

Llei 5/1995, de 7 de juny, de regulació de les aigües minerals, termals, de deus i dels establiments balnearis de la Comunitat Autònoma de Galícia (DOG núm. 118,21-6-1995).

Llei 6/1995, de 28 de juny, per la qual es crea el Consell Econòmic i Social de Galícia {DOG núm. 133, 12-7-1995).

Llei 7/1995, de 29 de juny, de delegació i distribució de competències en matèria d'urbanisme (DOG núm. 134, 13-7-1995).

Llei 8/1995, de 30 d'octubre, de patrimoni cultural de Galícia (DOG núm. 214,8-11-1995).

Llei 9/1995, de 10 de novembre, del Consell Consultiu de Galícia (DOG núm. 229, 29-11-1995).

Illes Balears

Llei 1/1995, de 28 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 2/1989, de 22 de febrer, de la funció pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCA1B núm. 32, 16-3-1995).

Llei 2/1995, de 22 de febrer, de modificació de determinats articles de la Llei 5/1993, de 15 de juny, del Consell Consultiu de les Illes Balears (BO-CAIB núm. 34,21-3-1995).

Llei 3/1995, de 21 de febrer, de l'esport balear (BOCAIB núm. 35, 23-3-1995).

Llei 4/1995, de 21 de març, de modificació de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 37, 25-3-1995).

Llei 5/1995, de 22 de març, de modificació de determinats articles de la Llei 8/1986, de 26 de novembre, electoral de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB núm. 37, 25-3-1995).

Llei6/1995, de 21 de març, d'actuació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en aplicació de les mesures judicials sobre menors infractors (BOCAIB núm. 37, 25-3-1995; correcció d'errors: BOCAIB núm. 53, 29-4-1995).

Llei 7/1995, de 21 de març, de guarda i protecció dels menors desemparats (BOCAIB núm. 43, 8-4-1995).

Llei 8/1995, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions (BOCAIB núm. 50, 22-4-1995).

La Rioja

Llei 1/1995, de 2 de febrer, d'infraccions i sancions en matèria d'horaris per obrir i tancar establiments comercials en la Comunitat Autònoma de la Rioja (BOR núm. 17, 9-2-1995).

Llei 2/1995, de 10 de febrer, de protecció i desenvolupament del patrimoni forestal de la Rioja (BOR núm. 22, 21-2-1995).

Llei 3/1995, de 8 de març, de règim jurídic del Govern i l'Administració Pública de la Comunitat Autònoma de la Rioja (BOR núm. 30, 11-3-1995; BOR núm. 38,30-3-1995).

Page 502

Llei 4/1995, de 20 de març, de creació del Parc natural de la Serra de Cebo-llera (BOR núm. 37, 28-3-1995).

Llei 5/1995, de 22 de març, de protecció dels animals (BOR núm. 39, 1-4-1995).

Llei 6/1995, de 28 de març, de constitució de l'Entitat Local Menor de Santa Lucia, en el municipi d'Ocón (BOR núm. 38, 30-3-1995).

Llei 7/1995, de 30 de març, de coordinació de policies locals (BOR núm. 49, 20-4-95).

Llei 8/1995, de 2 de maig, d'esport de la Comunitat Autònoma de la Rioja (BORnúm. 64, 23-5-1995).

Madrid

Llei 1/1995, de 21 de febrer, de concessió d'un crèdit extraordinari per cobrir les despeses electorals de caràcter institucional Í les bestretes de subvencions previstes en la Llei 11/1986, de 16 de desembre, electoral de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 49, 27-2-1995).

Llei 2/1995, de 8 de març, de subvencions de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 68, 21-3-1995).

Llei 3/1995, de 8 de març, de modificació de l'article 8 de la Llei 12/1984, de 13 de juny, de creació de l'Institut Madrileny de Desenvolupament (BOCM núm. 68, 21-3-1995).

Llei4/1995, de 21 de març, de creació de l'Agència Madrilenya per a la Tutela d'Aduits (BOCM núm. 74, 28-3-1995; correcció d'errors: BOCM núm. 87, 12-4-1995).

Llei 5/1995, de 28 de març, de modificació de la Llei 11/1986, de 16 de desembre, electoral de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 76, 30-3-1995; BOCM núm. 93, 20-4-1995).

Llei 6/1995, de 28 de març, de garanties dels drets de la infància i l'adolescència de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 83, 7-4-1995; correcció d'errors: BOCM núm. 108, 8-5-1995).

Llei 7/1995, de 28 de març, de participació dels agents socials en les entitats públiques de l'Administració de la Comunitat de Madrid (BOCM núm, 85, 10-4-1995).

Llei 8/1995, de 28 de març, d'ordenació del turisme en la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 85, 10-4-1995).

Llei 9/1995, de 28 de març, de mesures de política territorial, sòl i urbanisme (BOCM núm. 86, 11-4-1995).

Llei 10/1995, de 21 d'abril, de creació de la Sociedad de Capital Riesgo de la Comunidad de Madrid, Sociedad Anònima (CADECAM) (BOCM núm. 100, 28-4-1995).

Llei 11/1995, de 21 d'abril, d'atorgament d'un aval a la societat mercantil Edica, Sociedad Anònima (BOCM núm. 100, 28-4-1995).

Llei 12/1995, de 21 d'abril, d'estadística de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 104, 3-5-1995).

Llei 13/1995, de 21 d'abril, de regulació de l'ús de la informàtica en el tracta-menr de dades personals per la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 105, 4-5-1995).

Llei 14/1995, de 21 d'abril, d'incompatibilitats d'alts càrrecs de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 105, 4-5-1995; correcció d'errors: BOCM núm. 141, 1 5-6-1995)-

Page 503

Llei 15/1995, de 21 d'abril, de modificació de l'article 5 de la Llei 11/1986, de 16 de desembre, electoral de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 105, 4-5-1995).

Llei 16/1995, de 4 de maig, forestal i de protecció de la naturalesa de la Comunitat de Madrid (BOCM núm. 127, 30-5-1995).

Múrcia

Llei 1/1995, de 8 de març, de protecció del medi ambient de la regió de Múrcia (BORM, núm. 78, 3-4-1995; correcció d'errors: BORM núm. 83, 8-4-1995).

Llei 2/1995, de 15 de març, reguladora del joc i apostes de la regió de Múrcia (BORM núm. 86, fascicle 1, 12 d'abril de 1995).

Llei3/1995, de 21 de març, de la infància de la regió de Múrcia (BORM núm. 86, fascicle 1, 12 d'abril de 1995).

Llei 4/1995, de 22 de març, de modificació de la Llei 6/1992, de 23 de desembre, de taxes, preus públics i contribucions especials (BORM núm. 88, 17 d'abril de 1995).

Llei 5/1995, de 7 d'abril, de condicions d'habitabüitat en edificis d'habitatges i de promoció de l'accessibilitat general (BORM núm. 102, fascicle 1, 4 de maig de 1995).

Llei 6/1995, de 21 d'abril, de modificació dels límits del Parc regional de Sierra Espufía (BORM núm. 102, fascicle 1, 4 de maig de 1995).

Llei 7/1995, de 21 d'abril, de la fauna silvestre, caça i pesca fluvial (BORM núm, 102, fascicles 1 i 2, 4 de maig de 1995).

Llei 8/1995, de 24 d'abril, de promoció i participació juvenil (BORM núm, 102, fascicle 2, 4 de maig de 1995).

Llei 9/1995, de 24 d'abril, de reforma de la Llei 2/1987, de 12 de febrer, electoral de la regió de Múrcia (BORM núm. 102, fascicle 2, 4 de maig de 1995).

Llei 10/1995, de 24 d'abril, de modificació de les atribucions dels òrgans de la Comunitat Autònoma en matèria d'urbanisme (BORM núm. 102, fascicle 2, 4 de maig de 1995).

Navarra

Llei foral 1/1995, de 6 de febrer, per la qual s'incorpora a la Llei foral 26/1994, de 29 de desembre, de pressupostos generals de Navarra per a l'exercici de 1995, l'annex I pel qual es fixa la quantitat de la prima de jubilació voluntària del personal funcionari docent (BON núm. 22, 17-2-1995).

Llei foral 211995, de 10 de març, de finances locals de Navarra (BON núm. 36, 20-3-1995).

Llei foral3/1995, de 10 de març, de regulació del Registre fiscal de la riquesa territorial de Navarra (BON núm. 36, 20-3-1995).

Llei foral 4/1995, de 10 de març, per la qual s'aprova la realització d'una operació estadística sobre la població de Navarra (BON núm. 36, 20-3-1995).

Llei foral 5/1995, de 10 de març, per la qual s'autoritza el Govern de Navarra a prestar un aval a favor de la companyia mercantil Papelera de Navarra, SA (BON núm. 36, 20-3-1995).

Llei foral6/1995, de 4 d'abril, per la qual es regula el recurs camera! correspo-Page 504nent a la Cambra Oficial de Comerç i Indústria de Navarra (BON núm. 47, 12-4-1995).

Llei foral 7'!1995, de 4 d'abril, de regulació del règim de llibertat d'accés, deambulació i permanència en espais oberts i altres de delimitats, corresponents a persones amb disfunció visual total o severa i ajudades per gossos pi-gall (BON núm. 47, 12-4-1995).

Llei foral 8/1995, de 4 d'abril, de regulació del Consell Econòmic i Social de Navarra (BON núm. 47, 12-4-1995).

Llei foral 10/1995, de 14 de novembre, de comptes generals de Navarra de 1993 (BON núm. 143, 20-11-1995).

País Basc

Llei 1/1995, de 12 d'abril, de pressupostos generals de la Comunitat Autònoma d'Euskadi per a l'exercici de 1995 (BOPV núm. 80, 27-4-1995).

Llei 2/1995, de 23 de juny, per la qual s'aprova la liquidació dels pressupostos generals de la Comunitat Autònoma d'Euskadi corresponents a l'exercici de 1992 (BOPV núm. 145, 1-8-1995).

Llei 3/1995, de 23 de juny, d'ampliació del termini d'adaptació estatutària de la Llei 4/1993, de 24 de juny, de cooperatives d'Euskadi (BOPV núm. 145, 1-8-1995).

País Valencià

Llei 1/1995, de 20 de gener, de formació de les persones adultes (DOGV núm. 2439,31-1-1995).

Llei 2/1995, de 6 de febrer, d'organització del Servei d'Emergències de la Generalitat Valenciana (DOGV núm. 2449, 14-2-1995).

Llei 3/1995, de 2 de març, de modificació de la Llei 11/1985, de cooperatives de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 2467, 10-3-1995).

Llei 4/1995, de 16 de març, de l'Àrea Metropolitana de l'Horta (DOGV núm. 2477, 27-3-1995).

Llei 5/1995, de 20 de març, de consells agraris municipals (DOGV núm. 2477, 27-3-1995).

Llei 6/1995, de 3 d'abril, de modificació dels articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16 k, 21 e, 21/22 b, 22 c, 22 d, 23 a, 24, 50, 51.2, 51-3, 53, 54, 55, 56, 57, 58 i 64 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Govern valencià, modificada per les lleis 6/1987, de 23 de setembre, i 8/1990, de 27 de desembre (DOGV núm. 2486, 7-4-1995).