Bibliografia recent d'interès

Autor:Marina Solís Obiols
Càrrec:Consultora de política i planificació lingüístiques de la Universitat Oberta de Catalunya
Pàgines:242-249
 
ÍNDICE
CONTENIDO

Page 242

Aquesta bibliograia selectiva sobre dret lingüístic, sociolingüística i política i planiicació lingüística ha estat elaborada a partir de la informació que difonen Linguistlist, la llista de distribució internacional especialitzada en lingüística i sociolingüística, el CIEMEN i el Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística, entre d’altres.

A més, en aquest recull també us oferim un apartat amb una selecció de diferents llocs web, interessants pels seus continguts actuals tant pel que fa al món del dret lingüístic com de la sociolingüística i la planiicació lingüística, al qual us convidem a participar amb l’enviament d’enllaços del vostre interès per publicar-los en aquestes pàgines.

1 Dret lingüístic

Llibres i revistes

CONSELL D’EUROPA; ESPANYA. Cuarto informe sobre el cumplimiento en España de la Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias, del Consejo de Europa 2010-2013 [ en línia ]. [Madrid]: Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, Dirección General de Coordinación de Competencias con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales, [2014]. [Consulta: 12 desembre 2014].

MEDDA-WINDISCHER, Roberta. Nuove minoranze: Immigrazione tra diversità culturale e coesione sociale. Milano: CEDAM, 2010. ISBN 9788813299118.

Revista de Llengua i Dret, número 62 (desembre 2014) [ en línia ]. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. [Consulta: 29 gener 2014]. ISSN: 2013-1453.

Conté:

HENRÍQUEZ SALIDO, Maria do Carmo. "La fórmula in dubio en la jurisprudencia actual", p. 5-22. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].GONZÁLEZ SALGADO, José Antonio. "Elementos anafórmicos en las sentencias actuales: los adjectivos deverbales de participio", p. 23-34. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

QUERALT, Sheila. "Acerca de la prueba lingüística en atribución de autoría hoy", p. 35-48. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

VACCA, Alessia. "Protection of minority languages in the Public Administration of Northern Ireland : Irish and Ulster Scots linguistic legislation". p. 49-72. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

MARKO, Inazio; URANGA, Belen. "Sobre la ecología lingüística en el País Vasco: Visión de los agentes sociales", p. 73-85. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

Page 243

FUKUDA, Makiko, "Barrera o passaport per a la integració?: Ideologies lingüístiques dels japonesos residents a Catalunya", p. 86-105. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

BRETXA, Vanessa; VILA I MORENO, Francesc Xavier. "L’evolució dels usos lingüístics dins l’aula des de sisè de primària ins a quart d’ESO", p. 106-123. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

RIBAS FISHER, Alejandro. "El régimen de conocimientos lingüísticos de la nueva directiva 2013/55/UE y su tramitación en el Parlamento Europeo", p. 124-129. [ En línia ], [Consulta: 29 gener 2015].

Revista de Llengua i Dret, número 63 (juny 2015) [ en línia ]. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya. [Consulta: 10 juliol 2015]. ISSN: 2013-1453.

Conté:

TARANILLA, RAQUEL, " L’ús d’imatges en la sentència judicial. (Relexions sobre l’evolució del gènere) ", p. 1-12. [ En línia ] [Consulta: 10 juliol 2015].

MESTRES, JOSEP M. I TRIAS, MIREIA, " Les obres de referència general per a la correcció de textos ", p. 13-49. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

MACÍAS, Helena, " Els problemes conceptuals i socioculturals de la traducció jurídica (anglès/francès - castellà) , p. 50-62. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

ROSEANO, PAOLO, " Comparació automàtica de veus amb inalitats judicials a partir de l’espectre mitjà a llarg termini: el cas dels parlants bilingües ", p. 63-76. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

RIDAO, JOAN, " La LOMCE o la construcció d’un dret educatiu inexistent: el de triar el castellà com a llengua vehicular ", p. 77-91. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

ZABALETA, Eneritz, " Principis constitucionals sobre les llengües a França ", p. 92-112. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

EXPOSITO AMAGAT, Ricard, " Nivells d’alfabetització i pràctiques de cultura escrita a la Catalunya moderna urbana i rural. Aprendre i saber de llegir, escriure, comptar i altres arts ", p. 113-143. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

CLIMENT-FERRANDO, Ana, " Els debats lingüístics sobre la integració dels immigrants a França: integració immigratòria o control immigratori? " , p. 144-164. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

BOIX, E.; PARADÍS, Anna, " Les ideologies i trajectòries dels "nous parlants" a les famílies bilingües de Catalunya ", p. 165-185. [ En línia ] [Consulta: 10 de juliol 2015].

2 Sociolingüística i Planiicació lingüística

Llibres

Agenda estratégica del euskera, 2013-2016: una lengua viva para la convivencia = Euskararen agenda estrategikoa, 2013-2016: bizikidetzarako hizkuntza bizia. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, Servicio Central de Publicaciones = Eusko Jauriaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, 2014. ISBN: 9788445733509.

ARGENTER, Joan A. (ed.). Enclavaments lingüístics i comunitats locals: El català a Sardenya, al Carxe i entre els gitanos catalans de França. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, Càtedra UNESCO de Diversitat Lingüística i Cultural, 2014. ISBN: 9788499652115.

BARÁT, Erzébet; STUDER, Patrick; NEKVAPIL, Jira (eds.). Ideological conceptualizations of language: discourses of linguistic. Frankfurt am Main (etc.): Peter Lang, 2013. ISBN: 9783631614594.

BRAUNMÜLLER, Kurt; GABRIEL, Christoph (eds). Multilingual individuals and multilingual societies. Amsterdam; Philadelphia: John Benjamins Publishing, cop. 2012. ISBN: 9789027219336.

Page 244

CURS: Coneixements, usos i representacions socials de la llengua catalana [ en línia ] [Palma: Grup de Recerca Sociolingüística de les Illes Balears], núm. 7 (2013). [Consulta: 12 de desembre 2014]. ISSN: 2253-668X.

Els usos lingüístics a les Comarques Gironines: principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013: [presentació de resultats]: [ en línia ]. Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, [2014]. [Consulta: 15 desembre 2014].

Els usos lingüístics a les Terres de l’Ebre: principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013, [ en línia ]. Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, [2014]. [Consulta: 15 desembre 2014].

Els usos lingüístics a Ponent i a l’Alt Pirineu i Aran: principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013, [ en línia ]. Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, [2014]. [Consulta: 15 desembre 2014].

Els usos lingüístics al Camp de Tarragona: Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013, [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, [2014]. [Consulta: 16 desembre 2014].

Els usos lingüístics de la població de Catalunya: principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2014, [ en línia ], [Consulta: 12 desembre 2014].

Els usos lingüístics de la població de Catalunya: principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013: [opuscle informatiu] [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. Institut d’Estadística de Catalunya, 2014. [Consulta: 15 desembre 2014].

Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013: Dossier de premsa: 20 de juny de 2014 [ en línia ]. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya, 2014. [Consulta: 25 juny 2014].

És normal que s’obligui a retolar en català?: anàlisi comparativa de legislacions de diversos països en l’àmbit de la retolació comercial [ en línia ]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2014.

GARCÍA-SÁNCHEZ, Inmaculada M. Language and muslim immigrant childhoods: the politics of belonging. West Sussex (Uk): Wiley Blackwell, 2014. ISBN: 9780470673331.

GISSA, Tözün; HATT, Alison. Language, culture and identity in the early years. Londres [etc.]: Bloomsbury, 2013. ISBN: 9781441146144.

GILES, Howard; WATSON, Bernadette (eds.). The social meanings of language, dialect and accent: International perspectives on speech styles. New York: Peter Lang, cop. 2013. ISBN-13: 978-1433118685.

Informe de política lingüística 2013 [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, 2014. [Consulta: 25 novembre 2014].

JAKOBS, Eva-Maria; PERRIN, Daniel (eds.). Handbook of writing and text production. Berlin; Boston: De Gruyter Mouton, cop. 2004. ISBN: 9783110220636.

JUNYENT, M. Carme; NETTLE, Daniel; NADAL, Josep M. (eds.); UNIVERSITAT DE BARCELONA; GRUP D’ESTUDIS

DE LLENGÜES AMENAÇADES (GELA). Transferències: La manifestació dels processos extralingüístics en les llengües del món = Transferences: The Expression of Extra-Linguistic Processes in the World’s Languages. Vic: Eumo: Universitat de Vic, 2009. ISBN: 9788497663526.

Language use of the population of Catalonia: key results of the Survey on language use of the population 2013: [opuscle informatiu] [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. Institut d’Estadística de Catalunya, 2014. [Consulta: 15 desembre 2014].

Page 245

LE BIHAN, Joan Pere. Estat nou? Escola nova!: Propostes per adaptar l’escola al segle XXI tot afrontant el repte de Catalunya: Salvar i estendre l’ús de la llengua. Barcelona: Edicions de 1984, 2014. ISBN: 8415835426.

LÓPEZ SUSÍN, José Ignacio (coord.). El aragonés en el siglo XXI: informe. Zaragoza: Fundación Gaspar Torrente, 2013. ISBN: 9788494088650.

MARÁCZ, Lázló; ROSSELLO, Mireille (eds.). Multilingual Europe, multilingual europeans. Amsterdam: Rodopi, 2012. ISBN: 9789042035287.

MARCO PALAU, Francesc. Promoure la llengua, cohesionar Barcelona: 25 anys del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Barcelona: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona, 2014.

MAURER, Bruno; DESROUSSEAUX, Pierre-Antoine. Représentations sociales des langues en situation multilingue: La méthode d’analyse combinée, nouvel outil d’enquête. París: Archives contemporaines, cop. 2013. ISBN: 978-2-8130-0095-8.

MEDINA, Jaume. La lenta agonia del català, o, L’ús de la llengua en els mitjans de comunicació. Barcelona: Llibres de l’Índex, 2013. ISBN: 978-84-941338-2-4.

PIREDDA, Noemi. Gli Italiani locali di Sardegna: uno studio perceptivo. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013. ISBN: 9783631624258.

Principals resultats de l’Enquesta d’usos lingüístics de la població 2013 a les Comarques Gironines: 14 de novembre de 2014 [ en línia ]. Barcelona: Direcció General de Política Lingüística. [2014], [Consulta: 15 desembre 2014].

Què ens passa, valencians!? [DVD]. [Barcelona]: ZEBA Produccions, DL 2014.

ROSSICH, Albert; CORNELLÀ, Jordi. El plurilingüisme en la literatura catalana: retòrica, versemblança, diglòssia. Bellcaire de l’Empordà: Vitel?la, 2014. ISBN: 9788493851460.

II JORNADA SOBRE LLENGUA I SOCIETAT ALS TERRITORIS DE PARLA CATALANA (2a: 2013: Calaceit). [ En línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, SL, 2014.

SIMPSON, Andrew (ed.). Language & national identity in Asia. Nova York: Oxford University Press, cop. 2007. ISBN: 9780199226481.

SOLÉ, Mercè (coord.). Breu història del Centre de Normalització Lingüística de Barcelona. Barcelona: Centre de Normalització Lingüística de Barcelona: Consorci per a la Normalització Lingüística, [2015].

STUDER, Patrick; WERLEN, Iwar (eds.). Linguistic diversity in Europe: Current trends and discourses. Berlín: Nova York: De Gruyter Mouton, cop. 2012. ISBN: 9783110270839.

Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona: Ofercat 2005-2012 [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística: Consorci per a la Normalització Lingüística, [2014].

TORRENTS VIVÓ, Eloi: El català i les companyies aèries: Megafonia dels vols i llocs webs: Tercer informe, gener 2015. [ En línia ]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2015.

VIDAL, Pau. El bilingüisme mata: Del canvi climàtic al canvi idiomàtic. Barcelona: Pòrtic, 2015. ISBN: 978-84-9809-318-6.

VIHMAN, Virve-Anneli; PRAAKLI, Kristiina (eds). Negotiating linguistic identity: Language and belonging in Europe. Oxford [etc.]: Peter Lang, cop. 2014. ISBN: 978-3034309578.

20 anys per l’etiquetatge en català: 1993-2014 [ en línia ]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2014.

Page 246

Revistes

Current issues in language planning. Vol. 15 núm. 2 (maig 2014). ISSN: 1466-4208.

Conté:

MILLIGAN, Lindsay [et al.]. "Initial teacher education for minority medium-of-instruction teaching: the case study of Scottish Gaelic in Scoltland", p. 119-132.

SELVI, Ali Fuad. "The Medium-of-instruction debate in Turkey: oscillating between national ideas and bilingual ideals", p. 133-152.

EARLS, Clive W. "Striking the balance: the role of English and German in a multilingual English-medium degree programme in German higher education". p. 153-173.

SKERRETT, Delaney Michael. "The 2011 Estonian high school language reform in the context of critical language policy and planning", p. 174-200.

DEPREZ, Christine; COLLET, Beate; VARRO, Gabrielle (eds.). "Familles plurilingues dans le monde: Mixités conjugales et transmission des langues". Langage & société [París: Fondation Maison des sciences de l’homme], núm. 147 (1r trimestre 2014). ISSN: 0181-4095.

Conté:

DALLE-NAZÉBI, Sophie. "Quand le bilinguisme entre dans la famille avec la naissance d’un enfant: Langue des signes et français au quotidien", p. [23]-34.

JOSHI, Madhura. "Familles mixtes et usages des langues: Une étude des politiques linguistiques familiales dans le contexte indien", p. [35]-49.

KIM, Kyung-mi. "L’effet conjugué du contexte national et du genre sur la (non) transmission des langues dans les familles mixtes en Corée du Sud", p. [51]-66.

LACROIX, Isabelle. "Valeur symbolique de la langue au Pays basque français et choix de l’école pour les enfants de couples linguistiquement mixtes", p. [67]-82.

ADDISU, Véronique Miguel. "Langues et identités en contexte exolingue: Discours de trois couples franco-éthiopiens à Addis-Abeba", p. [83]-96.

UNTERREINER, Anne. "La transmission de la langue du parent migrant au sein des familles mixtes: Une réalité complexe perçue à travers le discours de leurs enfants", p. [97]-109.

GARCIA, Nuria. "The paradox of contemporary linguistic nationalism: The case of Luxembourg". Nations and nationalism [ en línia ] [Chichester, West Sussex, UK: Wiley Blackwell], vol. 20, no. 1 (January 2014), p. 113-132, [Consulta: 29 desembre 2014].

Language in society [Cambridge: Cambridge University Press], vol. 43, núm. 2 (abril 2014). ISSN 0047-4045.

Conté:

RAYMOND, Chase Wesley. "Negotiating entitlement to language: Calling 911 without English", p. 33-59.

CERRUTTI, Máximo; REGIS, Ricardo. "Standardization patterns and dialect/standard convergence: A northwestern Italian perspective", p. 83-111.

KUSTERS, Annelies. "Language ideologies in the shared signing community of Adamorobe", p. 139-158.

CARTER, Phillip M. "National narratives, institutional ideologies, and local talk: The discursive production of Spanish in a "new" US Latino community", p. 209-240.

Page 247

Language Problems & Language Planning. Vol. 38, núm. 3 (2014). [Austin, Texas]: University of Texas Press: Center for Research on International Language Problems. ISSN: 0272-2690.

Conté:

CERNÁ, Katerina. "Österreichischen Deutch: Sprachenrecht und seine Auswirkungen", p. 225-246.

HULTGREEN, Anna Kristina; Jacob. "Englishization of Nordic universities: Policy and practice: A disconnect", p. 247-264.

UYSAL, Hacer Hande. "English language spread in academia: Macro-level state policies and micro-level practices of scholarly publishing in Turkey", p. 265-291.

GOBBO, Federico. "Interlinguistics and Esperanto studies at universities: The experience at the University of Turin", p. 292-303.

Lengas [ en línia ] [Montpellier: Presses universitaires de la Méditerranée], núm. 73, (2013). ISSN: 0153-0313.

Conté:

THOMAS, Joan. "À propos de la découverte d’un dictionnaire inédit du XVIIIe siècle". [ en línia ] [Consulta: 29 desembre 2014].

CAVAILLÉ, Jean-Pierre. ""Qu’es chabat": Une expérience de la disparition entre présence et rémanence: Situation de l’occitan dans le nord limousin". [ en línia ] [Consulta: 29 desembre 2014].

BERNISSAN, Fabrice. "Discours volontaristes et effets réels: La situation de l’occitan". [ en línia ] [Consulta: 29 maig 2014] .

BROHY, Claudine. "Plurilinguisme, diglossie et minorités: Le cas de la Suisse". [ en línia ], [Consulta: 29 maig 2014].

Llengua i ús, núm. 54 (1r semestre 2014) [ en línia ]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. [Consulta: 13 agost de 2014]. ISSN electrònic: 2013-052X.

Conté:

PUIGDOMÈNECH, Laura. "El Marc europeu comú de referència i el nivell C2: l’experiència de la nova prova de nivell superior = Eth Marc europèu comun de referéncia e eth nivèu C2: era experiéncia dera naua pròva de nivèu superior = El Marco europeo común de referencia y el nivel C2: la experiencia de la nueva prueba de nivel superior = The Common European Reference Framework and Level C2: the experience of the New Advanced TesC [ en línia ], 9 p. [Consulta: 13 agost 2014].

PUIGGENÉ, Ariadna. "La Xarxa Universitària d’Estudis Catalans a l’exterior [Recurs electrònic] = Eth Hilat Universitari d’Estudis Catalans en Exterior = La Red Universitaria de Estudios Catalanes en el Exterior = The University Network of Catalan Studies Abroad" [ en línia ], 8 p. [Consulta: 25 agost 2014].

BREU, Marta; MONTES, Dolors. "El Vocabulari terminològic LGBT: (lèsbic, gai, bisexual i transgènere): un fruit de la formació universitària al servei de la societat = Eth Vocabulari terminològic LGBT : (lèsbic, gai, bisexual i transgènere): un frut dera formacion universitària ath servici dera societat = El Vocabulari terminològic LGBT: (lèsbic, gai, bisexual i transgènere): un fruto de la formación universitaria al servicio de la sociedad = El Vocabulari terminològic LGBT: (lèsbic, gai, bisexual i transgènere) : the result of university training at the service of society" [ en línia ], 6 p. [Consulta: 25 agost 2014].

TORT VIDALLET, Teresa. "Bones pràctiques en l’atenció al públic als supermercats de Vilanova i la Geltrú = Bones practiques en atencion ath public enes supermercats de Vilanova i la Geltrú = Buenas prácticas en la atención al público en los supermercados de Vilanova i la Geltrú = Good practice in Customer Service at supermarkets in Vilanova i la Geltrú" [ en línia ], 13 p. [Consulta: 25 agost 2014].

Page 248

GALLEGO, Anna [et al.]. "Voluntariat per la llengua: una història que va començar fa deu anys = Volentariat pera lengua: ua istòria que comencèc hè dus ans = Voluntariado por la lengua: una historia que empezó hace diez años = Language volunteering: a history that began ten years ago" [ en línia ], 9 p. [Consulta: 25 agost 2014].

FABÀ, Albert; SOLÉ CAMARDONS, Joan; TORRIJOS, Anna. "Usos lingüístics als establiments comercials de Barcelona: (Ofertcat 2012) = Usatges lingüistics enes establiments comerciaus de Barcelona: (Ofercat 2012) = Usos lingüísticos de los establecimientos comerciales de Barcelona: (Ofercat 2012) = Language uses in commercial establishments in Barcelona: (Ofercat 2012)" [ en línia ], 11 p. [Consulta: 25 agost 2014].

ROVIRA, Marta. "El plurilingüisme familiar = Eth plurilingüisme familiar = El plurilingüismo familiar = Plurilingualism in familias" [ en línia ], 7 p. [Consulta: 25 agost 2014] .

SERRA, Enric. "La comunicació en els espais virtuals: enfocaments i experiències de formació en línia

[Ressenya] [ en línia ], 3 p. [Consulta: 26 agost 2014].

SERRA FIGUERAS, Montserrat. "Diccionaris en línia: diccionaris oberts [Ressenya] [ en línia ], 3 p. [Consulta: 28 agost 2014].

Llengua i Ús, núm. 55 (2n semestre 2014). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. [ En línia ] [Consulta: 3 gener 2015]. ISSN electrònic: 2013-052X.

Conté:

XIRINACHS I CODINA, Marta. "Formació i assessorament lingüístic, el centre de la qualitat de la llengua catalana", p. 1-3. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

RABELLA I RIBAS, Joan Anton. "Criteris per a la determinació de la forma escrita dels topònims", p. [5]-15. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

PUIGDOMÈNECH FARELL, Laura. "L’anàlisi de corpus com a mètode de recerca qualitativa per al desenvolupament d’exàmens: L’exemple de la prova de nivell C2", p. [17]-27. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

ESTEBAN I CALM, Jordi. "Projecte Xerrem, impulsor de punts de trobada i comunicació en català", p. [29]-38. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

ROSAS, Mar; PUXANT, Marta. "El disseny i la implementació d’un programa de llengua catalana que integra llengua i cultura a les universitats de Harvard i de Chicago", p. [39]-50. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

SANS, Jaume. "Un blog com a pretext per escriure", p. [51]-59. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

FERRET ALCARAZ, Mariona. "L’Optimot: Els dubtes més freqüents i les fonts més consultades", p. [61]-70. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

FABÀ, Albert; TORRIJOS, Anna. "Estudi sobre la presència de les llengües en les converses al carrer, Barcelona 2012", p. [71]-82. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

SALVADOR PEDROSA, Sever; COROMINES, Joan. "El Diccionari etimològic essencial de la llengua catalana

[Ressenya]", p. [83]-85. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

ABRIL ESPAÑOL, Joan. "Plataforma per la Llengua: 20 anys defensant el català [Ressenya]", p. [87]-89. [ En línia ], [Consulta: 8 gener 2015].

Llengua i Ús, núm. 56 (1r semestre 2015). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística. [ En línia ] [Consulta: 25 agost 2015]. ISSN electrònic: 2013-052X.

Treballs de sociolingüística catalana [ en línia ] [Barcelona: Societat Catalana de Sociolingüística], núm. 23 (2013). ISSN electrònic: 2013-9136.

Page 249

Conté:

BOIX, Emili; CICRES I BOSCH, Jordi. "Article in memoriam sobre el llegat de M. Teresa Burell", p. 13-18. [ en línia ], [Consulta: 27 juny 2014].

PRADILLA, Miquel Àngel. "Introducció: Les diferents mirades del variacionisme en la tradició catalana", p. 21-24. [ en línia ], [Consulta: 27 juny 2014] .

TURELL I JULIÀ, M. Teresa. "Retrospectiva del model labovià de variació lingüística des del català", p. 25-56. [ en línia ], [Consulta: 27 juny 2014].

VALLS, Esteve. "Canvi morfològic vs. canvi fonològic en català nord-occidental = Morphological change vs. phonological change in nord-western Catalan", p. 57-79. [ en línia ] [Consulta: 29 juny 2014].

ILLAMOLA, Cristina. "La convergència lingüística: Retardador del procés de gramaticalització? = Linguistic convergence: A possible delayer of the grammaticalization process?", p. 81-101. [ en línia ], [Consulta: 27 juny 2014].

MONTOYA ABAT, Brauli; MAS I MIRALLES, Antoni. "La variació lingüística a la Governació d’Oriola = Linguistic variation in the Governació d’Oriola", p. 103-115. [ en línia ],[Consulta: 27 juny 2014].

CARRERA I SABATÉ, Joseina. "Vocals tòniques del lleidatà en entorns multilingües = Stressed vowels in the Lleida dialect of Catalan in multilingual settings", p. 117-132. [ en línia ], [Consulta: 27 juny 2014].

Llocs web

Un kit de sostenibilitat lingüística a la UAB

El campus de la UAB, que acull una mobilitat constant d’entrada i de sortida d’estudiants, és un context privilegiat per a l’intercanvi d’experiències lingüístiques i culturals i un espai on es pot viure com enlloc la riquesa de la diversitat. Aquest valor afegit demana tant a les persones autòctones com a les que arriben un exercici de consciència lingüística (consulteu l’ Itinerari de consciència lingüística ), tenir unes actituds favorables a la sostenibilitat lingüística i una bona competència intercultural, a més d’unes àmplies competències lingüístiques. La construcció d’un campus multilingüe enriquidor i satisfactori no és possible sense l’aportació dels estudiants autòctons, però tampoc sense la dels estudiants nouvinguts. Es tracta d’un projecte que demana la implicació de tothom. El Kit de Sostenibilitat Lingüística aporta les eines mínimes relexives de supervivència a l’estudiant nouvingut perquè pugui contribuir a la construcció d’un espai multilingüe únic, plaent, del qual pugui sentir-se orgullós de formar part.