Bibliografia d'interès

Autor:Elena Heidepriem Olazábal
Càrrec:Documentalista. Responsable del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística (Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya)
Pàgines:324-349
RESUMEN

Recull de referències bibliogràfiques sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planificació lingüístiques i llenguatge jurídic i administratiu publicades durant l’any 2017. Inclou obres d’àmbit català i internacional.

 
CONTENIDO
BIBLIOGRAFIA RECENT D’INTERÈS
Any 2017
Elena Heidepriem Olazábal*
Resum
Recull de referències bibliogràques sobre dret lingüístic, sociolingüística, política i planicació lingüístiques i
llenguatge jurídic i administratiu publicades durant l’any 2017. Inclou obres d’àmbit català i internacional.
Paraules clau: Bibliograa; dret lingüístic; política lingüística; sociolingüística; planicació lingüística; llenguatge
jurídic; llenguatge administratiu.
RECENT BIBLIOGRAPHY OF INTEREST
Abstract
Selection of bibliographic references on linguistic law, sociolinguistics, language policy and planning and legal
language published in 2017. It includes Catalan and international publications.
Keywords: Bibliography; Linguistic Law; sociolinguistics; language policy; language planning; legal language;
administrative language.
* Elena Heidepriem Olazábal, documentalista. Responsable del Centre de Documentació de la Direcció General de Política Lingüística
(Departament de Cultura. Generalitat de Catalunya).
Citació recomanada: Heidepriem Olazábal, Elena. «Bibliograa recent d’interès. Any 2017». Revista de Llengua i Dret, Journal of
Language and Law, núm. 69, (juny 2018), p. 324-349. DOI: 10.2436/rld.i69.2018.3117.
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 325
Sumari
Dret lingüístic
Obres generals o que afecten diverses zones geogràques
Obres referents a territoris de parla catalana
Llenguatge administratiu i jurídic
Obres generals o que afecten diverses zones geogràques
Obres referents a territoris de parla catalana
Sociolingüística i política i planicació lingüístiques
Obres generals o que afecten diverses zones geogràques
Obres referents a territoris de parla catalana
Webs ocials d’interès
El Aranès. El Occitan en Val d’Aran
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 326
Aquesta bibliograa recull referències d’obres editades durant l’any 2017 sobre dret lingüístic, política i
planicació lingüístiques, llenguatge administratiu i jurídic i sociolingüística. S’hi inclouen també algunes
publicacions relacionades amb temes ans, com ara ensenyament de llengües, traducció o terminologia.
Ordenació temàtica de les referències bibliogràques:
Els continguts s’han ordenat temàticament en tres grans apartats, més un de genèric de llocs web:
a) Dret lingüístic
b) Llenguatge administratiu i jurídic
c) Sociolingüística i política i planicació lingüístiques
d) Webs ocials d’interès
En els tres primers s’ha fet una subdivisió per:
a) Obres generals o que afecten diverses zones geogràques, no catalanes
b) Obres referents a territoris de parla catalana
Ordenació dins de cada apartat:
Dins de cada apartat i subapartat les referències apareixen per ordre alfabètic d’autor o títol. No se separen
ni per tipologia documental (revista, article de revista, monograa o capítol de llibre), ni pel seu format o
suport.
Les obres multiautoria o les revistes que inclouen capítols o articles que fan referència a temes o territoris
diversos s’han dividit en funció de l’àmbit territorial o llengua/tema tractats. Així els buidats d’un mateix
número de revista es troben separats en funció de la temàtica o l’àmbit territorial corresponent als apartats i
subapartats esmentats.
DRET LINGÜÍSTIC
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
blancHet, Philippe. «La création en langue(s) entre liberté d’expression et discriminations glottophobes».
Mic Romania [Charleroi Wallonie: CROMBEL], núm. 103 (desembre 2017), p. 3-7.
FaingOld, Eduardo D. «Language rights in the constitutions, organic acts, and statutes of the territories of the
United States and the Freely Associated States». Language Problems & Language Planning [Amsterdam:
John Benjamins], vol. 41, núm. 2 (2017), p. 103-114.
may, Stephen. «National and ethnic minorities: Language rights and recognition». A: canagarajaH, Suresh.
The Routledge handbook of migration and languages. Londres: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017.
(Routledge Handbooks in Applied Linguistics)
OFicina eurOpea de inFOrmación sObre asuntOs gitanOs. «Informe de la Erio sobre la violación de los
derechos humanos y la discriminación contra los rromà en 2015» [en línia]. I Tchatchipen. lil ada trin tchona
rodipen romani = Revista Trimestral de Investigación Gitana. [Barcelona: Instituto Romanó de Servicios
Sociales y Culturales], núm. 98 (abril-juny 2017), p. 31-50. [Consulta: 20 febrer 2018]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 67 (juny 2017).
Conté:
pOns i parera, Eva. «Presentació: Llengües i estatus: L’ocialitat importa?», p. 1-6 [en línia]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 327
suksi, Markku John Rainer. «Legal implications of the constitutional principle of two national languages in
Finland: Symmetry with the possibility of asymmetry», p. 7-37 [en línia]
brenzinger, Matthias. «Eleven ofcial languages and more: Legislation and language policies in South
Africa», p. 38-54 [en línia]
pace, Thomas; bOrg, Albert. «The Status of Maltese in national language-related legislation and implications
for its use», p. 70-85 [en línia]
Verón, Miguel Ángel. «Paraguay: Una nación pluricultural con dos lenguas ociales», p. 106-128 [en línia]
urrutia badiOla, Andrés M. «El régimen de coocialidad lingüística del nuevo derecho civil vasco», p.
167-185 [en línia]
mir i sala, Narcís. «Algunes consideracions actuals sobre la posició de la llengua catalana en relació amb el
dret de la Unió Europea», p. 255-263 [en línia]
le bOnniec, Fabien; naHuelcHeO Queupucura, Pamela. «La mediación lingüístico-cultural en los tribunales
en materia penal de la Araucanía», p. 279-293 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
tasa Fuster, Vicenta. Desigualtat conictiva o igualtat pacíca: Drets lingüístics i ordenament constitucional
a Suïssa i Espanya: Dos models convergents. València: Tirant lo Blanch, 2017. (Tirant Monograes)
tOssi, Dario Elia. Diritto alla lingua in Europa. Torí: G. Giappichelli, 2017.
Van der jeugHt, Stefaan. «Territoriality and freedom of language: The case of Belgium». Current Issues in
Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 18, núm. 2 (2017), p. 181-198.
OBRES REFERENTS A TERRITORIS DE PARLA CATALANA
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística. Cinquè informe periòdic sobre el
compliment de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries del Consell d’Europa a Catalunya:
2013-2016 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, juny de
2017.
Versió en castellà: Quinto informe periódico sobre el cumplimiento de la Carta europea de las lenguas
regionales o minoritarias del Consejo de Europa en Cataluña: 2013-2016 [en línia].
Versió en anglès: Fifth periodical report on compliance with the Council of Europe’s Charter for
Regional or Minority Languages in Catalonia: 2013-2016 [en línia].
[Consulta: 20 febrer 2018]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística. Greuges contra la llengua catalana
2013-2016: Extrets de les dades aportades per la Generalitat de Catalunya per al 5è informe espanyol de
seguiment de l’aplicació de la Carta europea de les llengües regionals o minoritàries [en línia]. [Barcelona]:
Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Lingüística, [2017]. [Consulta: 20 febrer 2018]
gil, Miquel. Balances lingüístiques entre el català i el castellà en les pràctiques institucionals i en els
reconeixements legals de l’Estat espanyol: Primavera 2017 [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua,
2017. [Consulta: 20 febrer 2018]
gil, Miquel; Valls i bOtet, David; ibáñez Ferreté, Òscar-Adrià. ‘No tenemos el examen en valenciano;
O lo haces en castellano, o te vas’: 22 nous casos de discriminació lingüística greu patits per ciutadans
catalanoparlants durant l’any 2016 a mans de les administracions públiques de l’Estat espanyol [en línia].
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2017. [Consulta: 20 febrer 2018]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 328
gil, Miquel; Valls i bOtet, David; ibáñez Ferreté, Òscar-Adrià. Novetats legislatives en matèria lingüística
aprovades el 2016 que afecten els territoris de parla catalana: Normativa lingüística a favor del català o del
castellà aprovada el 2016 en relació amb l’Aragó, Catalunya, el País Valencià i les Illes Balears [en línia].
Barcelona: Plataforma per la Llengua, 2017. [Consulta: 10 febrer 2018]
lOmbarte, Rubén. «Radiograa de la declaració del Matarranya com a zona històrica d’ús del català» [en
línia]. Temps de Franja [Calaceit: Iniciativa Cultural de la Franja], núm. 33 (maig 2017), p. 14-15. [Consulta:
10 febrer 2018]
mOral, Xavier. «La protecció legal de l’occità aranès» [en línia]. Estudis Romànics [Barcelona: Institut
d’Estudis Catalans. Secció Filològica], vol. XXXIX (2017), p. 415-426.
[Consulta: 20 febrer 2018]
pla bOix, Anna M. (coord.). Reptes del dret lingüístic català: Reexions per a un debat crític [en línia].
Barcelona: Generalitat de Catalunya. Institut d’Estudis de l’Autogovern, 2017.
Conté:
pla bOix, Anna M. «Pròleg», p. 7-11
Vernet i llObet, Jaume. «El marc constitucional i estatutari del plurilingüisme», p. 13-46
pla bOix, Anna Maria. «Reptes de la reforma estatutària en matèria lingüística: Una revisió crítica de la
Sentència del Tribunal Constitucional 31/2010, de 28 de juny», p. 47-80
pOu pujOlràs, Agustí. «La jurisprudència del Tribunal Suprem en matèria lingüística: Novetats a partir de la
STC 31/2010», p. 81-121
ginebra, Jordi. «Rememorant un repte històric: Antecedents en el procés de reconeixement i protecció de la
llengua catalana», p. 123-159
[Consulta: 10 febrer 2018]
Revista de Catalunya [Barcelona: Fundació Revista de Catalunya], núm. 297 (gener, febrer, març 2017):
Llengua catalana i estat propi.
Conté:
garcia i seVilla, Lluís; jOan i marí, Bernat; suay, Ferran: «En tenir les eines, farem la feina», p. 85-104
tOrner i guinart, Rafael. «La llengua catalana i l’estat propi, un debat obert», p. 105-113
sasOt escuer, Mario. «Política Lingüística redacta el reglament de l’Acadèmia Aragonesa de la Llengua»
[en línia]. Temps de Franja [Calaceit: Iniciativa Cultural de la Franja], núm. 34 (juny 2017), p. 17. [Consulta:
20 febrer 2018]
Valls, David. Report de queixes lingüístiques rebudes i tractades per la Plataforma per la Llengua: Any
2016 [en línia]. Barcelona: Plataforma per la Llengua, [2017]. [Consulta: 20 febrer 2018]
LLENGUATGE ADMINISTRATIU I JURÍDIC
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
amaya OsOriO, Lucidia. El lenguaje de los discursos ‘del’ derecho y ‘sobre’ el derecho. Bogotá: Universidad
Externado de Colombia, 2017. (Serie de Teoría Jurídica y Filosofía del Derecho; 85)
Baji, Martina. New insights into the semantics of legal concepts and the legal dictionary. Amsterdam; Philadelphia:
John Benjamins, 2017. (Terminology and Lexicography Research and Practice; 17)
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 329
blancH nOgués, Juan Manuel. Locuciones latinas y razonamiento jurídico: Una revisión a la luz del derecho
romano y del derecho actual: ‘Pro iure romano et lingua latina’. Madrid: Dyckinson, 2017. (Monografías de Derecho
Romano y Cultura Clásica)
gallOsO camacHO, María Victoria; Fernandes durãO, Rosana Corga. «Recurso para el estudio de la neología
en el portugués y el español jurídico». A: sáncHez ibáñez, M. [et al.] (eds.). La renovación léxica en las
lenguas románicas. Proyectos y perspectivas. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2017, p. 397-
404.
HOgg, Martin. Obligations: Law and language. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
muñOz macHadO, Santiago (dir.). Libro de estilo de la justicia. Barcelona: Espasa; [Madrid]: Real Academia
Española: Consejo General del Poder Judicial, 2017.
[Accés al resum]. [Consulta: 20 febrer 2018]
regúlez mOrales, Elena; pastOr artigues, Bárbara. Letrado: Tiene la palabra: Pautas para la redacción
de escritos y exposiciones legales. Las Rozas: Wolkers Kluwer, 2017.
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 68 (desembre 2017). De la traducció a la jurilingüística.
Conté:
jiménez-salcedO, Juan; mOrenO-riVerO, Javier. «Al voltant de la jurislingüística: Principis i aplicacions de
la recerca sobre llengua i dret», p. 1-4 [en línia]
engberg, Jan. «Developing an integrative approach for accessing comparative legal knowledge for
translation», p. 5-18 [en línia]
FOnt i mas, Maria. «Llenguatge jurídic europeu i els reglaments de dret internacional privat: Problemes
pràctics juridicolingüístics», p. 19-32 [en línia]
OrOzcO-jutOrán, Mariana. «Anotación textual de un corpus multilingüe de interpretación judicial a partir de
grabaciones de procesos penales reales», p. 33-56 [en línia]
scOtt, Juliette Rose. «The pernicious effects of terms used for and by the legal translation profession», p.
57-75 [en línia]
biel, Łucja. «Researching legal translation: A multi-perspective and mixed-method framework for legal
translation», p. 76-88 [en línia]
FiOla, Marco A. «The Ontario English-Tamil legal glossary: An empowering socioterminology endeavour»,
p. 89-99 [en línia]
mOnteOliVa garcía, Eloísa. «La relevancia de las secuencias de interpretación en entrevistas policiales con
interpretación en stand-by», p. 100-116 [en línia]
Wallace, Melissa; Hernández, Carlos Iván. «Language access for asylum seekers in borderland detention
centers in Texas», p. 143-156 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 67 (juny 2017).
Conté:
Orts llOpis, M. Ángeles. «El género textual en dos culturas jurídicas: Análisis pretraductológico de las
decisiones judiciales en inglés y en español», p. 220-236 [en línia]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 330
zarcO tejada, M. Ángeles; lazari, Antonio. «Los modelos de semántica de marcos para la representación
del conocimiento jurídico en el derecho comparado: El caso de la responsabilidad del Estado», p. 237-254
[en línia]
ramia, Javier. «La presunción de inocencia en una inestable sentencia latina», p. 294-302 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
slOcum, Brian G. The nature of legal interpretation: What jurists can learn about legal interpretation from linguistics
and philosophy. Chicago: The University of Chicago Press, 2017.
tOrres álVarez, José. Lingüística procesal: Estrategias discursivas en los juicios españoles. Barcelona: JM Bosch,
2017. (Bosch Procesal)
OBRES REFERENTS A TERRITORIS DE PARLA CATALANA
andújar mOrenO, Gemma; cunillera, Montserrat. Traducció jurídica i jurada francès-català: Teoria i pràctica.
Vic: Eumo, 2017. (Biblioteca de Traducció i Interpretació; 22)
duarte i mOntserrat, Carles. «El llenguatge administratiu i la imatge de les institucions». Llengua Nacional
[Barcelona: Associació Llengua Nacional], núm. 100 (3r trimestre 2017), p. 23-24.
mOrales mOrenO, Albert. «El vocabulari que marca el procés de reforma i aprovació del text de l’Estatut
d’autonomia de Catalunya (2006)». Treballs de Sociolingüística Catalana [Barcelona: Societat Catalana de
Sociologia], núm. 27 (2017), p. 285-299 [en línia]. [Consulta: 20 febrer 2018]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 68 (desembre 2017).
Conté:
jiménez salcedO, Juan. «L’ús distintiu de la majúscula en llengua catalana: Anàlisi d’un corpus de fonts
convencionals aplicable a la redacció juridicoadministrativa», p. 117-142 [en línia]
sanjaume naVarrO, Margarida. «L’assessorament lingüístic en la redacció de les lleis: Garantia de qualitat»
[en línia], p. 175-185.
[Consulta: 20 febrer 2018]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 67 (juny 2017).
Conté:
tOrra pla, Pere. «Escriure des del jutjat. El món del dret i el llenguatge jurídic en la novel·lística de Joan
Perucho», p. 186-200 [en línia]
capdeFerrO, Josep. «De l’oral a l’escrit: Locucions de l’epistolari d’un gran jurista del segle XVII», p. 201-
219 [en línia].
[Consulta: 20 febrer 2018]
generalitat Valenciana. Criteris lingüístics de l’administració de la Generalitat [en línia]. 2a. ed. València:
Generalitat Valenciana. Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport. Direcció General de Política
Lingüística i Gestió del Multilingüisme, 2017. [Consulta: 20 febrer 2018]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 331
SOCIOLINGÜÍSTICA I POLÍTICA I PLANIFICACIÓ LINGÜÍSTIQUES
OBRES GENERALS O QUE AFECTEN DIVERSES ZONES GEOGRÀFIQUES
alaggia, Ramona; miter, Sarah; jenney, Angelique. «In whose words? Struggles and strategies of service
providers working with immigrant clients with limited language abilities in the violence against women
sector and child protection services». Child & family social work [S. l.]: [Wiley Online Library], vol. 22,
núm. 1 (febrer 2017). [Accés al resum] [Consulta: 20 febrer 2018]
BOyer, Henri. Introduction à la sociolinguistique. París: Dunoud, 2017.
brOOk, Peter. Tip of the tongue: Reections on language and meaning. Londres: Nick Hern Books, 2017.
Cahiers Internationaux de Sociolinguistique [en línia] [París: L’Harmattan], núm. 11 (2017). urteaga,
Eguzki (dir.): La situation sociolinguistique dans la communauté autonome basque.
Conté:
urteaga, Eguzki. «Introduction», p. 7-11
urteaga, Eguzki. «La cartographie sociolinguistique du basque dans la Communauté Autonome Basque», p. 13-30
jOly, Lionel. «Opinions et attitudes à l’égard de la langue basque dans la Communauté Autonome Basque», p. 31-53
zabaleta apaOlaza, Eneritz. «Le statut juridique de la langue basque dans la Communauté Autonome
Basque», p. 55-81
larrinaga renteria, Ane. L’enseignement du basque et en basque dans la Communauté Autonome Basque»,
p. 83-106
díaz nOci, Javier. «La langue basque dans les medias de la Communauté Autonome Basque», p. 107-129
jauristi, Patxi. «Le mouvement de revitalisation de la langue basque dans la Communauté Autonome
Basque», p. 131-167
garmendia, Haritz; urteaga, Eguzki. «La langue basque dans le discours nationaliste basque», p. 169-199
garmendia, Haritz. «Corrélation entre la langue basque et le vot nationaliste basque», p. 201-218.
[Consulta: 20 febrer 2018]
canagarajaH, Suresh. The Routledge handbook of migration and languages. Londres: Routledge: Taylor &
Francis Group, 2017. (Routledge Handbooks in Applied Linguistics)
Conté:
canagarajaH, Suresh. «Introduction»
blackledge, Adrian; creese, Angela. «Translanguaging in mobility»
park, Joseph Sung-Yul; Wee, Lionel. «Nation-state, transnationalism, and language»
budack, Gabriele; de saint-geOrges, Ingrid. «Superdiversity and language»
allan, Kori; mcelHinny, Bonnie. «Neoliberalism, language and migration»
Higgins, Christina. «Space, place, and language»
Hua, Zhu. «New orientations to identity in mobility»
blOck, David. «Social class in migration, identity and language research»
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 332
Hurst, Ellen. «Regional ows and language resources»
HeugH, Kathleen. «Displacement and language»
tOVares, Alla V.; kamWangamalu, Nkonko M. «Migration trajectories: Implications for language prociencies
and identities»
mestHrie, Rajend. «Slavery, indentured work, and language»
scHreier, Daniel; eberle, Nicole; pérez, Danae. «Settler varieties»
Han, Huamei. «Trade migration»
badenHOrts, Paul; makOni, Sinfree. «Migrations, religions, and social ux»
lising, Loy. «Language in skilled migration»
VigOurOux, Cécile B. «Rethinking (un)skilled migrants: Whose skills, what skills, for what and for whom?»
rOsa, Jonathan; triVedi, Sunny. «Diaspora and language»
blOmmart, Jan; spOtti, Massimo; Van der aa, Jef. «Complexity, mobility, migration»
prinslOO, Mastin. «Spatiotemporal scales and the study of mobility»
de Fina, Anna; tseng, Amelia. «Narrative in the study of migrants»
parsOns dick, Hilary; arnOld, Lynnette. «Multi-sited ethnography and language in the study of migration»
kell, Catherine. «Traveling texts, translocal/transnational literacies and transcontextual analysis»
baynHam, Mike. «Intersections of necessity and desire in migration research»
kHan, Kamran; mcnamara, Tim. «Citizenship, immigration laws and language»
tan, E.K. «A rhizomatic account of heritage language: The case of Chinese in Singapore»
lOrente, Beatriz P. «Language-in-education policies and mobile citizens»
jenkins, Jennifer. «Mobility and English language policies and practices in higher education»»
HaWkins, Margaret R.; cannOn, Anneliese. «Mobility, language and schooling»
kirilOVa, Marta; angOuri, Jo. «Communication practices and policies in workplace mobility»
sabaté dalmau, Maria; garridO sardà, Maria Rosa; cOdó, Eva. «Language-mediated services for migrants:
Monolingualist institutional regimes and translinguistic user practices»
[Accés a la descripció] [Consulta: 20 febrer 2018]
casHman, Holly. Queer, latinx and bilingual: Narrative resources in the negotiation of identities. Nova York:
Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Critical Studies in Multilingualism)
caValcanti, Marilda C.; maHer, Terezinha M. (eds.). Multilingual Brazil: Language resources, identities
and ideologies in a globalized world. Nova York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge
Critical Studies in Multilingualism)
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 18, núm. 4 (novembre 2017)
Conté:
taylOr-leecH, Kerry; bensOn, Carol. «Language planning and development aid: The (in)visibility of
language in development aid discourse», p. 339-355
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 333
cHimbutane, Feliciano. «Language policies and the role of development agencies in postcolonial
Mozambique», p. 356-370
Willans, Fiona. «Grassroots talk back on social media: An analysis of public engagement in Vanuatu’s
language-in-education policy», p. 371-387
erling, Elizabeth J. «Language planning, English language education and development aid in Bangladesh»,
p. 388-406
tupas, Ruanni; tabiOla, Honey. «Language policy and development aid: A critical analysis of an ELT
project», p. 407-421
maHbOOb, Ahmar [et al.]. «Money for language: Indigenous language funding in Australia», p. 422-441
cOleman, Hywel. «Milestones in language planning and development aid», p. 442-468
[Accés als resums]. [Consulta: 20 febrer 2018]
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 18, núm. 3 (agost 2017).
Conté:
HajisOteriOu, Christina; angelides, Panayiotis. «Language learning and intercultural education: Barriers and
prospects in the Cypriot context», p. 241-263
yazan, Bedrettin; üzüm, Melike. «Ottoman Turkish in the high school curriculum: Current language planning
discussions in Turkey», p. 264-282
saVski, Kristof. «Language policy at times of instability and struggle: The impact of uctuating will and
competing agendas on a Slovene language strategy», p. 283-302
eVans, Stephen; mOrrisOn, Bruce. «English-medium instruction in Hong Kong: Illuminating a grey area in
school policies and classroom practices», p. 303-322
[Accés als resums]. [Consulta: 20 febrer 2018]
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 18, núm. 2 (maig 2017).
Conté:
barrOs, Sandro R. «Rejecting Babel: Examining multilingualism without citizenship in the U.S. postnational
scenario», p. 117-135
reyes, Antonio; bOnnin, Juan Eduardo. «Negotiating use, norm and authority in online language forums»,
p. 136-160
payne, Mark. «The inclusion of Slovak Roma pupils in secondary school: Contexts of language policy and
planning», p. 161-180
Van der jeugHt, Stefaan. «Territoriality and freedom of language: The case of Belgium», p. 181-198
bagWasi, Mompoloki Mmangaka. «A critique of Botswana’s language policy from a translanguaging
perspective», p. 199-214
de meulder, Maartje. «The inuence of deaf people’s dual category status on sign language planning: The
British Sign Language (Scotland) Act (2015)», p. 215-232
[Accés als resums]. [Consulta: 20 febrer 2018]
Current Issues in Language Planning [Oxon, UK: Routledge], vol. 18, núm. 1 (febrer 2017).
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 334
Conté:
yan, Xi. «The language situation in Macao», p. 1-38
pHan, T.T. Huyen; Hamid, M. Obaidul. «Learner autonomy in foreign language policies in Vietnamese
universities: An exploration of teacher agency from a sociocultural perspective», p. 39-56
ng cHin leOng, Patrick. «English-medium instruction in Japanese universities: Policy implementation and
constraints», p. 57-67
innes, Pamela; dis skaptadóttir, Unnar. «Icelandic for adult foreigners: Effects of imposing an Icelandic
language test», p. 68-86
seals, Corinne A.; peytOn, Kreeft. «Heritage language education: Valuing the languages, literacies, and
cultural competences of immigrant youth», p. 87-101
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
dOdsWOrtH, Robin; bentOn, Richard A. «Social network cohesion and the retreat from Southern vowels in
Raleigh». Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 3 (juny 2017), p.
371-405 [Accés al sumari]. [Consulta: 20 febrer 2018]
FlubacHer, Mi-Cha; perciO, Alfonso del. Language, education and neoliberalism: Critical studies in
sociolinguistics. Bristol: Multilingual Matters, 2017. (Critical Language and Literacy Studies; 23)
Conté:
perciO, Alfonso del; FlubacHer, Mi-Cha. «Language, education and neoliberalism», p. 1-9
gaO, Shuang. «The commodication of language in neoliberalizing China: The cases of English and
Mandarin», p. 19-36
de krOne, Haley. «‘A treasure’ and ‘a legacy’: Individual and communal (re)valuing of isthmus zapotec in
multilingual Mexico», p. 37-61
FlOres, Nelson. «From language-as-resource to language-as-struggle: Resisting the coke-ication of
bilingual education», p. 62-81
park, Joseph Sung-Yul. «English as medium of instruction in Korean higher education: Language and
subjectivity as critical perspective on neoliberalism», p. 82-100
luke, Jonathan. «Internationalization and English language learning in higher education in Canada: A case
study of Brazilian STEM scholarship students», p. 101-121
tabiOla, Honey; lOrente, Beatriz. «Neoliberalism in ELT Aid: Interrogating a USAID ELT Project in
Southern Philippines», p. 122-139
perciO, Alfonso del; Van HOOF, Sarah. «Enterprising migrants: Language and the shifting politics of
activation», p. 140-162
kOyama, Jill. «Assembling language policy: Challenging standardization and quantication in the education
of refugee students in a US school», p. 163-183
Hadley, Gregory. «The games people play: A critical study of ‘resource leeching’ among ‘blended’ English
for academic purpose professionals in neoliberal universities», p. 184-203
zimmermann, Martina; FlubacHer, Mi-Cha. «Win-Win? Language regulation for competitiveness in a
university context», p. 204-228
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 335
mcgrOarty, Mary. «Neoliberal reforms in language education: Major trends, uneven outcomes, open
questions», p. 229-241
Fuentes-calle, Alícia. Les llengües i la creació de mons [en línia]. Barcelona: Ateneu Barcelonès, 2017.
[enregistrament de vídeo]
Enregistrament de la sessió que va tenir lloc el 20 de febrer de 2017 a la Sala Verdaguer organitzada per la
Secció de Llengua i Literatura de l’Ateneu Barcelonès amb motiu de la celebració del Dia Mundial de la
Llengua Materna. [Consulta: 20 febrer 2018]
gadet, Françoise. Les parlers jeunes dans l’Île-de-France multiculturelle. París: Ophrys, 2017.
garcía, Ofelia; FlOres, Nelson; spOtti, Massimiliano. The Oxford handbook of language and society. Oxford;
Nova York: Oxford University Press, 2017.
Conté:
garcía, Ofelia; FlOres, Nelson; spOtti, Max. «Introduction. Language and Society: A critical poststructuralist
perspective»
cOulmas, Florian. «Language and society: Historical overview and the emergence of a eld of study»
may, Stephen. «Language, imperialism, and the modern nation-state system: Implications for language rights»
perciO, Alfonso del; FlubacHer, Mi-Cha; ducHêne, Alexandre. «Language and political economy»
martín rOjO, Luisa. «Language and power»
rOsa, Jonathan; burdick, Christa. «Language ideologies»
pennycOOk, Alaister. «Language policy and local practices»
ndHlOVu, Finex. «Language, migration, diaspora: Challenging the big battalions of groupism»
spOtti, Max; blOmmaert, Jan. «Bi-multilingualism, globalization and super-diversity: Toward sociolinguistic
repertoire»
jaspers, Jürgen. «Diglossia and beyond»
engman, Melissa; king, Kendall. «Language shift and sustainability: Critical discourses and beyond»
mOOre, Robert. «Discourses of endangerment from mother tongues to machine readability»
baumann, H. Dirksen L.; murray, Joseph. «Sign languages»
menezes de sOuza, Lynn Mario. «Multiliteracies & transcultural education»
makOni, Busi. «Urban languages in African contexts: Toward a multimodal approach to urban language»
lane, Pia; makiHara, Miki. «Indigenous peoples and their languages»
Valdés, Guadalupe. «Entry visa denied: The construction of symbolic language borders in educational settings»
baugH, John. «Linguistic proling and discrimination»
makOni, Sinfree. «From gerontolinguistics to elderspeak: Sociolinguistic myths»
Hudley, Anne Charity. «Language and racialization»
milani, Tomasso. «Language and sexuality»
Van mensel, Luk; VandenbrOucke, Mieke; blackWOOd, Robert. «Linguistic landscapes»
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 336
adami, Elisabetta. «Multimodality»
Varis, Piia; Van neunen, Tom. «The Internet, language and virtual interactions»
Van HOut, Tom; burger, Peter. «Mediatization and the language of journalism»
mOyer, Melissa. «Work»
FlOres, Nelson. «Bilingual Education»
FlOres, Nelson; spOtti, Max; garcía, Ofelia. «Conclusion: Moving the study of language and society into
the future».
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
giOra, Rachel; HaugH, Michael (eds.). Doing pragmatics interculturally: Cognitive, philosophical
and sociopragmatic perspectives. Berlín: Walter de Gruyter, 2017. (Trends in Linguistics. Studies and
Monographs; 312)
gOnzález núñez, Gabriel; meylaerts, Reine. Translation and public policy. Interdisciplinary perspectives
and case studies. Abingdon: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Advances in Translation
and Interpreting Studies)
Conté:
meylaerts, Reine; gOnzález núñez, Gabriel. «Interdisciplinary perspectives on translation policy: New
directions and challenges»
de scHutter, Helder. «Translational justice: Between equality and privation»
mOWbray, Jacqueline. «Translation as marginalisation? International law, translation and the status of
linguistic minorities»
díaz FOuces, Oscar. «From language planning to translation policy: Looking for a conceptual framework»
gazzOla, Michele; grin, François. «Comparative language policy and evaluation: Criteria, indicators and
implications for translation policy»
rObicHaud, David. «Political philosophy and scientic translation: When individual interest does not
translate into collective benets»
du plessis, Theodorus. «Educational interpreting as instrument of language policy: The case at a ‘historically
Afrikaans’ South African university»
gOnzález núñez, Gabriel. «Law and translation at the U.S.-Mexico border: Translation policy in a diglossic setting».
[Accés al resum] [Consulta: 20 febrer 2018]
HauFF, Tristan. «Situation actuelle du français en Val d’Aoste. Enquête et résultats». Éducation et sociétés
plurilingues = Educazione e società plurilingui [Aosta (Itàlia): CEIBP], núm. 43 (desembre 2017), p. 33-51.
Heller, Monica; mcelHinny, Bonnie. Language, capitalism, colonialism: Towards a critical history.
Toronto: University of Toronto Press, 2017.
Heller, Monica; pietikäinen, Sari; pujOlar, Joan. Critical sociolinguistic research methods: Studying
language issues that matter. Nova York: Routledge, 2017.
HOrnberger, Nancy H. (ed.). Honoring Richard Ruiz and his work on language planning and bilingual
eduction. Bristol: Blue Ridge; Summit: Multilingual Matters, 2017. (Bilingual Eduation and Bilingualism; 105)
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 337
ingHilleri, Moira. Translation and migration. Abingdon: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (New
Perspectives in Translation and Interpreting Studies)
kerFOOt, Karoline; Hyltenstamm, Kenneth (eds.). Entangled discourses: South-North orders of visibility.
Nova York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Critical Studies in Multilingualism)
lane, Pia; cOsta, James; de krOne, Haley (eds.). Standardizing minority languages: Competing ideologies
of authority and authenticity in the global periphery. Nova York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017.
(Routledge Critical Studies in Multilingualism)
Langage et Société [París: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme], núm. 162 (quart trimestre
2017): géa, Jean-Michel; gasQuet-cyrus, Médéric (dirs.). Marseille: Entre gentrication et ségrégation
langagière.
Conté:
géa, Jean-Michel; gasQuet-cyrus, Médéric. «Introduction. Approche sociolangagière des changements
urbains et de la gentrication à Marseille», p. 9-19
géa, Jean-Michel. «Le Panier, un quartier marseillais en voie de gentrication: Recongurations sociales et
résistances langagières», p. 21-45
spini, Mathilde; trimaille, Cyril. «Les signications sociales de la palatalisation/affrication à Marseille:
Processus ségrégatifs et changement linguistique», p. 53-78
gasQuet-cyrus, Médéric; trimaille, Cyril. «Être ‘néo’ quelque part: La gentrication à Marseille et ses
implications sociolinguistiques», p. 81-105
zeiter, Anne-Crystel. «Mixité, plurilinguisme et exolinguisme: Asymétrie et pouvoir dans l’appropriation
langagière», p. 115-133
tabOuret-keller, Andrée. «Le Réseau francophone de sociolinguistique: Que sont nos disciplines
devenues?», p. 137-145
[Accés al resum] [Consulta: 20 febrer 2018]
Langage et Société [París: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme], núm. 160-161 (segon i tercer
trimestre 2017): bOutet, Josaine (dir.): Langues, languages et discurs en sociétés: la revue a 40 ans.
Conté:
bOutet, Josiane. «La pensée critique dans la sociolinguistique en France», p. 23-42
ducHêne, Alexandre. «Sciences sociales et sociolinguistique: Disciplines, alternatives, conversations et
critiques», p. 43-58
Hambye, Philippe. «Langues et discours comme objets sociologiques: Une illustration en sociologie de
l’éducation», p. 59-74
gadet, Françoise. «Variatio delectat: Variation et dialinguistique», p. 75-91
silVerstein, Michael. «Forty years of speaking (of) the same (object) language: Sans le savoir», p. 93-110
cOsta, James. «Faut-il se débarrasser des ‘idéologies linguistiques’?», p. 111-127
maingueneau, Dominique. «Parcours en analyse du discours», p. 129-143
angermüller, Johannes. «Renouons avec les enjeux critiques de l’analyse du discours: Vers les études du
discours», p. 145-161
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 338
angermüller, Johannes; glady, Marc. «La sociologie du langage: Perspectives d’un champ émergent», p. 163-178
mOndada, Lorenza. «Nouveaux dés pour l’analyse conversationnelle: L’organisation située et systématique
de l’interaction sociale», p. 181-197
deVelOtte, Christine; paVeau, Marie-Anne. «Pratiques discursives et interactionnelles en contexte
numérique: Questionnements linguistiques», p. 199-215
guilbert, Thierry; lebarOn, Frédéric «L’économie des mots et les mots de l’économie: Analyse
sociodiscursive des discours des dirigeants de la Banque centrale européenne», p. 217-235
cHiltOn, Paul A. «Toward a neuro-cognitive model of socio-political discourse, and an application to the
populist discourse of Donald Trump», p. 237-249
léglise, Isabelle. «Multilinguisme et hétérogénéité des pratiques langagières: Nouveaux chantiers et enjeux
du Global South», p. 251-266
stark, Elisabeth. «Pertinence de l’analyse grammaticale en linguistique variationnelle», p. 267-282
léOnard, Jean Léo. «Écologie (socio)linguistique: Évolution, élaboration et variation», p. 285-300
grecO, Luca. «La performance au carrefour des arts et des sciences sociales: Quelles questions pour la
sociolinguistique?», p. 301-317
canut, Cécile. «Anthropographie lmique: Vers une sociolinguistique politique», p. 319-334
kelleHer, William. «Les linguistic landscape studies», p. 337-347
auzanneau, Michelle; trimaille, Cyril. «L’odyssée de l’espace en sociolinguistique», p. 349-367
[Accés al resum] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 5 (novembre 2017).
Conté:
rOsa, J.; FlOres, N. «Unsettling race and language: Toward a raciolinguistic perspective», p. 621-647
lindemann, S.; mOran, K. «The role of the descriptor ‘broken English’ in ideologies about nonnative
speech», p. 649-669
Hultgren, A. «New perspectives on language and gender: Linguistic prescription and compliance in call
centres», p. 671-695
Hiss, F. «Workplace multilingualism in shifting contexts: A historical case», p. 697-718
kOHler, G. «‘Gregory Dry’: Parody and the morality of brand», p. 719-737
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 4 (setembre 2017).
Conté:
dlaske, Kati. «Music video covers, minoritised languages, and affective investments in the space of
YouTube», p. 451-475
subtirelu, Nicholas Close. «Raciolinguistic ideology and Spanish-English bilingualism on the US labor
market: An analysis of online job advertisements», p. 477-505
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 339
starr, Rebecca Lurie [et al.]. «Third culture kids in the outer circle: The development of sociolinguistic
knowledge among local and expatriate children in Singapore», p. 507-546
sOler carbOnell, Josep; zabrOdskaja, Anastassia. «New spaces of new proles: Exploring language
ideologies in transnational multilingual families», p. 547-566
albury, Nathan John. «Mother tongues and languaging in Malaysia: Critical linguistics under critical
examination», p. 567-589
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 2 (abril 2017).
Conté:
dingemanse, Mark; rOssi, Giovanni; FlOyd, Simeon. «Place reference in story beginnings: A cross-linguistic
study of narrative and interactional affordances», p. 129-158
angermeyer, Philipp Sebastian. «Controlling Roma refugees with ‘Google-Hungarian’: Indexing deviance,
contempt, and belonging in Toronto’s linguistic landscape», p. 159-183
creese, Angela; blackledge, Adrian. «The ‘other woman’ in a mother and daughter relationship: The case
of Mami Ji», p. 185-206
santelO, Marco. «Quella era veramente è ‘Little Italy’, la nostra ‘Little Italy’: Multiple centres, cultural
presence and the articulation of spaces of speech from Tasmania», p. 207-230
sHarma, Bal Krishna; pHyak, Prem. «Neoliberalism, linguistic commodication, and ethnolinguistic identity
in multilingual Nepal», p. 231-256
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 1 (febrer 2017): Metapragmatics
of mobility.
Conté:
lO, Adrienne; park, Joseph. «Metapragmatics of mobility», p. 1-4
VigOurOux, Cécile B. «The discursive pathway of two centuries of raciolinguistic stereotyping: ‘Africans as
incapable of speaking French’», p. 5-21
park, Joseph Sung-Yul. «Transnationalism as interdiscursivity: Korean managers of multinational
corporations talking about mobility», p. 23-38
cOllins, James. «Dilemmas of race, register, and inequality in South Africa», p. 39-56
cHun, Elaine W. «How to drop a name: Hybridity, purity, and the K-pop fan», p. 57-76
lO, Adrienne; cHOi, Jin Lee. «Forming capital: Emblematizing discourses of mobility in South Korea», p.
77-93
blOmmaert, Jan. «Commentary: Mobility, contexts, and the chronotope», p. 95-99
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], vol. 41, núm. 3 (2017).
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 340
macentee-atalianis, Lisa J. «Linguistic and digital barriers to the dissemination and implementation of the
United Nation’s sustainable development goals», p. 217-244
amOrós negre, Carla; prietO de lOs mOzOs, Emilio. «El grado de pluricentrismo de la lengua española», p.
245-264
Wang, Yalan; liu, Haitao. «From planned language to language planning: Esperantist’s activities in China
1911-1958», p. 265-286
garVía, Roberto. «Spelling reformers and articial language advocates: A shifting relation», p. 287-303
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], vol. 41, núm. 2 (2017).
Conté:
rudWick, Stephanie. «Compulsory African language learning at a South African university», p. 115-135
de meulder, Maartje; murray, Joseph J. «Buttering their bread on both sides? The recognition of signs
languages and the aspirations of deaf communities», p. 136-157
HarWOOd, Chris; lai, Conttia. «Linguistic capital: Language medium of instruction policy in Hong Kong»,
p. 159-167
pereltsVaig, Asya. «Esperanto linguistics: State of the art», p. 168-191
[Accés als resums] [Consulta: 10 febrer 2018]
Language Problems & Language Planning [Amsterdam: John Benjamins], vol. 41, núm. 1 (2017).
Conté:
cHanna, Liaquat Ali. «English in Pakistani public education: Past, present, and future», p. 1-25
daVid, Maya Khemlani; ali, Mumtaz; balOcH, Gul Muhammad. «Language shift or maintenance: The case
of the Sindhi language in Pakistan», p. 26-45
VargHese, Mary; gHazali, Kamila. «State contestations in constructions of 1Malaysia: Saying it different to
different people», p. 46-65
manan, Syed Abdul; daVid, Maya Khemlani; dumanig, Francisco Perlas. «Ethnolinguistic dilemma and
static maintenance syndrome: A study of language policies and language perceptions in Pakistan», p. 66-86
symacO, Lorraine Pe. «Education, language policy and language use in Philippines», p. 87-102
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
ledegen, Gudrun; gkOuskOu-giannakOu, Pergia (dirs.). Les langues créoles. Éclairages pluridisciplinaires.
París: L’Harmattan, 2017. (Espaces Discursifs)
márQuez reiter, Rosina; martín rOjO, Luisa (eds.). A sociolinguistics of diaspora: Latino practices,
identities and ideologies. Nova York: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Critical Studies
in Multilingualism)
mitcHell, Rosamond; tracy-Ventura, Nicole; mcmanus, Kevin. Anglophone students abroad: Identity,
social relationships and language learning. Abingdon; Nova York: Routledge: Taylor & Francis Group,
2017.
mOnzó nebOt, Esther; jiménez salcedO, Joan (eds.). Les llengües minoritzades en l’ordre postmonolingüe.
Castelló de la Plana: Universitat Jaume I, 2017.
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 341
mOrenO Fernández, Francisco. A framework for cognitive sociolinguistics. Nova York; Londres: Routledge, 2017.
muFWene, Salikoko S.; cOupé, Christophe; pellegrinO, François. Complexity in Language: Developmental
and evolutionary perspectives. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
Conté:
muFWene, Salikoko S.; pellegrinO, François; cOupé, Christophe. «Complexity in language: A multifaceted
phenomenon»
steels, Luc; beuls, Katrien. «How to explain the origins of complexity in language: A case study for
agreement systems»
de bOer, Bart. «Complexity in speech: Teasing apart culture and cognition»
scHOenemann, Tom. «A complex-adaptive-systems approach to the evolution of language and the brain»
crOFt, William. «Evolutionary complexity of social cognition, semasiographic systems, and language»
cOupé, Christophe; marsicO, Egidio; pellegrinO, François. «To what extent are phonological inventories
complex systems?»
daVis, Barbara. «A complexity view of ontogeny as a window on phylogeny»
lOureirO-pOrtO, Lucía; san miguel, Maxi. «Language choice in a multilingual society: A view from
complexity science»
bastardas bOada, Albert. «Complexity and language contact: A socio-cognitive framework»
panis, Caroline. «Processus de géographisation linguistique et identications multiples au Burkina Faso».
Langage et Société [París: Éditions de la Maison des Sciences de l’Homme], núm. 159 (primer trimestre
2017), p. 117-138. [Accés al resum] [Consulta: 20 febrer 2018]
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 67 (juny 2017).
Conté:
Neak Lük, Albina. «Slovene language status planning», p. 55-69 [en línia]
scHmitt, Nicolas. «Linguistic policy in Switzerland: The paradigm shifts but the complexity remains», p.
86-105 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
riecken, Claas. «Kurz vor knapp auf Helgoland» [en línia]. Nordfriesland [Hüsem/Husum: Nordfriisk
Instituut], núm. 197 (març 2017), p. 14-22 [Consulta: 20 febrer 2018]
sicHra, Inge (ed.). ¿Ser o no ser bilingüe?: Lenguas indígenas en familias urbanas. 2a ed. Cochabamba:
FUNPROEIB; Oslo: SAIH, 2017.
Sociolinguistica. Internationales Jahrbuch für europäische Soziolinguistik [Berlín: De Gruyter], núm. 31
(2017): rutten, Gijsbert [et al.] (eds.). Historische Mehrsprachigkeit: Sprachkontakt, Sprachgebrauch,
Spachplanung.
riera gil, Elvira. Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat [en línia]. Barcelona:
Institut d’Estudis de l’Autogovern, 2017 .
Conté:
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 342
rutten, Gijsbert [et al.]. «Unraveling multilingualism in times past. The interplay of language contact,
language use and language planning», p. 1-11
braunmüller, Kurt. «Zum Sprachwandel und zur Interaktion von Sprachsystemen. Multilektale Kompetenz
− verdeckte Mehrsprachigkeit – Zweitsprachenerwerb», p. 13-29
mcdOnald, Katherine. «Fragmentary ancient languages as ‘bad data’. Towards a methodology for
investigating multilingualism in epigraphic sources», p. 31-48
küHl, Karoline. «Translocated Danish in Northern Europe. The case of Faroe Danish and DanoNorwegian»,
p. 49-64
padilla-mOyanO, Manuel. «Au cœur d’un ‘carrefour des langues’. Contact, changement et identité
linguistique en basque souletin», p. 65-81
litty, Samantha. «A turn of the century courtship. Obstruent variation in personal letters in the Upper
Midwest», p. 83-100
scHOemaker, Bob; rutten, Gijsbert. «Standard language ideology and Dutch school inspection reports
(1801–1854)», p. 101-116
mOliner, Olivier; ziegler, Evelyn. «Sprachenpolitik, Sprachideologie und Sprachgebrauch in Luxemburg.
Das Deutsche in Luxemburg im 19. Jahrhundert (1795–1920)», p. 117-138.
[Accés als resums] [Consulta: 20 febrer 2018]
sridHar, M.; misHra, Sunita (eds.). Language policy and education in India: Documents, contexts and
debates. Abingdon: Routledge: Taylor & Francis Group, 2017.
starr, Rebecca Lurie. Sociolinguistic variation and acquisition in two-way language immersion: Negotiating
the standard. Bristol; Buffalo: Multilingual Matters, 2017. (Bilingual Education and Bilingualism; 102)
strOud, Christopher; prinslOO, Mastin (eds.). Language, literacy and diversity: Moving words. Nova York:
Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Critical Studies in Multilingualism)
Treballs de Sociolingüística Catalana [Barcelona: Societat Catalana de Sociologia], núm. 27 (2017). [en
línia]
Conté:
lOredO gutiérrez, Xaquín; mOnteagudO rOmerO, Henrique. «La transmisión intergeneracional del gallego.
Comparación con el catalán», p. 99-116 [en línia]
kasares, Paula. «La transmisión intergeneracional desde la socialización lingüística. El caso vasco», p. 133-
147 [en línia]
escribanO, Daniel. «La diglòssia és morta. Visca la diglòssia? Sobre la ideologia lingüística del nacionalisme
basc conservador», p. 215-233 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
Valdeón, Roberto A. (ed.). Spanish in the USA: Linguistic, translational and cultural aspects. Nova York:
Routledge: Taylor & Francis Group, 2017. (Routledge Critical Studies in Multilingualism)
Conté:
Valdeón, Roberto A. «Introduction: Languages in contact, cultures in conict: English and Spanish in the
USA»
sHenk, Elain. «El engañol y el cuco: Metaphors in the nexus between language and status in Puerto Rico»
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 343
sHOWstack, Rachel E. «Institutional representations of ‘Spanish’ and ‘Spanglish’: Managing competing
discourses in heritage language instruction»
Valdeón, Roberto A. «Colonial museums in the US (un)translated»
cOperías aguilar, María José. «Double intercultural dialogue in the Hispanic press in the United States: The
case of New York newspapers»
mOrO, Mónica. «The universality of syntactic constraints on Spanish-English codeswitching in the USA»
cOrtabarria, Beatriz. «The role of translators and interpreters in hybrid English-Spanish contexts in the
USA»
casHman, Holly R. «Intersecting communities, interwoven identities: Questioning boundaries, testing
bridges, and forging a queer latinidad in the US Southwest»
VandenbrOucke, Mieke. «Whose French is it anyway?: Language ideologies and re-emerging indexicalities
of Frech in Flanders». Language in Society [Nova York: Cambridge University Press], vol. 46, núm. 3 (juny
2017), p. 407-432. [Accés al sumari] [Consulta: 20 febrer 2018]
OBRES REFERENTS A TERRITORIS DE PARLA CATALANA
cOnzellO de uesca. cOnzellería de lengua aragOnesa. L’aragonés = la lengua aragonesa [en línia].
[Osca]: Conzellería de Lengua Aragonesa d’o Conzello de Uesca, [2017]. [Consulta: 20 febrer 2018]
asOciación aragOnesa de sOciOlOgía. L’aragonés y lo catalán en l’actualidat: Analisi d’o Censo de
población y viviendas de 2011 [en línia]. Saragossa: Asociación Aragonesa de Sociología, 2017. [Consulta:
20 febrer 2018]
calaFat Vila, Rosa Maria. «Les lleis de Carles III a Mallorca: Ideologia i llengua en l’acció funcionarial».
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 68 (desembre 2017), p. 157-174. [Consulta: 20 febrer 2018]
carrégalO sancHO, José Antonio. «Ernesto Nazario Martín Peris: ‘Som aragonesos i parlem en català’»
[en línia]. Temps de Franja [Calaceit: Iniciativa Cultural de la Franja], núm. 34 (juny de 2017), p. 10-12.
[Consulta: 20 febrer 2018]
carrera, Aitor; griFOll, Isabel (eds.). Occitània en Catalonha: De tempses novèls, de novèlas perspectivas:
Actes de l’XIen Congrès de l’Associacion Internacionala d’Estudis Occitans [en línia]. Barcelona: Generalitat
de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2017. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística;
21. Documents occitans)
Conté:
FranQuesa i bOnet, Ester; pujOl, Rosa. «Introducció», p. 13-14
carrera, Aitor; griFOll, Isabel. «Prefaci», p. 15-18
kremitz, Georg. «Problèmas particulars de las normativizacions de lengas sens estat: Parallelismes e
diferéncias entre l’occitan e lo catalan», p. 21-36
casanòVa, Joan-Ives; jaurés, Joan. «Mirau de l’escritura e escritura dau mirau: La literatura occitana de
uei», p. 39-48
Veny, Joan. «L’empremta occitana en català», p. 49-62
bastardas i ruFat, Maria-Reina. «Els ‘Proverbes de la vallée d’Aure’ de François Vidailhet (1910).
Originalitat i interès dels proverbis meteorològics recollits en aquesta font», p. 67-75
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 344
biOsca, Carles; castellanOs, Carles. «Inuència lingüística occitanocatalana a la Mediterrània occidental»,
p. 77-92
buenO cHeca, Juan Carlos; tOmàs arias, Xavier. «Eth gascon parlat ena Vath d’Aura en permèr tèrç deth
sègle XX selont eths obratges de Saroïhandy (1910, 1912) e Cremona (1948-1954)», p. 93-102
carrera, Aitor. «De cap a un nau atlàs lingüistic dera Val d’Aran», p. 103-124
cOrradini, Maria Soa; menscHing, Guido. «Le DiTMAO (Dictionnaire des Termes Médico-botaniques de
l’Ancien Occitan): Caractéristiques et organisation des données lexicales», p. 125-138
dOurdet, Joan-Cristòu. «Entre òc e oïl: Per una tipologia daus parlars dau Creissent en Charanta occitana»,
p. 139-151
Field, Thomas. «Écrire en Gascogne agenaise au Moyen Âge: Pratiques en conit», p. 153-162
FOssat, Jean-Louis. «Au l de la période. Prosodie de l’occitan parlé», p. 163-174
giOVannini, Michela. «La web habla aranés. Términos informáticos en lengua minoritaria», p. 175-188
grínina, Elena. «Alguns fets gramaticals de l’occità antic: Interpretació dels autors catalans medievals», p.
189-193
kunert, Hans Peter. «La Gàrdia e los atlasses lingüístics», p. 195-202
lieutard, Arvèi. «Emergéncia e elaboracion d’un occitan ocial escrich dins lo ‘Pichòt Talamus’ de
Montpelhièr», p. 203-214
padilla-mOyanO, Manuel. «Más sobre la inuencia gascona en el dialecto vasco de Zuberoa», p. 215-226
scHröder, Laura. «Les petjades occitanes dels valdesos a Alemanya», p. 227-237
scriVner, Olga; blOdgett, E.D.; mcguire, Michael. «A mas novas vos turn / I take you back to my tale.
Parallel corpus of Old Occitan: Romance of Flamenca», p. 239-252
sibille, Joan. «Tempses subrecompausats e votz passiva en occitan», p. 253-264
taupiac, Jacme. «Los critèris a seguir per publicar en graa occitana los autors qu’escrivián abans 1935.
L’exemple de Paul Sabatèr», p. 265-278
WHeeler, Max W. «Testimonis primitius i evolució gramatical del pretèrit perifràstic va- + innitiu en occità
i en català», p. 279-295
agresti, Giovanni; pallini, Silvia. «L’occitan de Guardia Piemontese entre représentations linguistiques et
développement local», p. 299-313
bernat i baltrOns, Francesc. «La crisi del llemosinisme a la Catalunya del vuit-cents», p. 315-325
bernissan, Fabrice. «Sociolinguistica gascona uei: Un punt parciau sus la question», p. 327-341
cOFin, Patric. «Una politica linguistica? L’ensenhament public de l’occitan en Miègjorn-Pirenèus, 1946-
2013», p. 343-356
sObeiran, Benaset. «L’escrich occitan dins los ‘Inventaires et documents’ dels Archius de la vila de
Montpelhièr: Cronica d’una descasença anunciada», p. 357-364
sumien, Domergue. «La recèrca fàcia a un novèl frenèsi occitan de planicacion lingüistica (2004-2014)»,
p. 365-376
baccOu, Patrici. «Viatges e correspondéncias, palancas entre occitan e catalan», p. 379-390
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 345
cHâteaureynaud, Marie-Anne. «Ensenhament de l’occitan e navèras tecnologies», p. 391-398
cOFin, Patric. «L’occitan dins lo plurilinguisme romanic. 15 ans d’escambis escolars catalan-occitan; Tremp
– Sant Africa», p. 399-409
Ferré, Xavi. «Elements d’analisi dels ligams entre la lenga e la cultura dins una classa cooperativa
Calandreta», p. 411-417
jOulié, Felip. «Las condicions d’una immersion dins la cultura occitana a l’escòla», p. 419-429
lHéritier, Corinne. «Parlar l’invisible. Immersion dins una classa cooperativa institucionala bilingua:
Elements d’apropriacion d’una lenga e d’una cultura ‘minorizadas’», p. 431-440
aVentin-bòya, Claudi. «Apologia der aranés. Istoriograa d’un dialècte occitan», p. 839-847
gargallO, José Enrique; carrera, Aitor. «La preséncia occitana dins la basa de donadas ParemioRom. Un
novèl esplech paremiologic per la lenga d’òc», p. 911-924
rixte, Maria Cristina. «Omenatge a Robèrt Lafont: Genèsi d’una revirada», p. 941-943
[Consulta: 20 febrer 2018]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística (coord.). Els usos lingüístics a
l’Alguer, 2015 [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística,
2017. (Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 20. Dades i estudis) [Consulta: 10 febrer 2018]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística (coord.). Els usos lingüístics a la
Franja [en línia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Direcció General de Política Lingüística, 2017.
(Biblioteca Tècnica de Política Lingüística; 19. Dades i estudis)
Conté:
sOlé camardOns, Joan; tOrrijOs, Anna. «Metodologia general», p. 5-6
reyes garreta, Anchel; gimenO mOnterde, Chabier; mOntañés gradO, Miguel. «El context demogràc», p. 7-8
sOlé camardOns, Joan; tOrrijOs, Anna. «Els coneixements lingüístics», p. 9-11
giralt, Javier; mOret, Maria Teresa. «Les llengües de la Franja», p. 12-15
sOrOlla, Natxo. «La llengua a la llar i la transmissió lingüística intergeneracional», p. 16-19
giralt, Javier; mOret, Maria Teresa. «Les llengües en els usos interpersonals i en els àmbits del consum i
els serveis», p. 20-23
reyes garreta, Anchel; gimenO mOnterde, Chabier; mOntañés gradO, Miguel. «Les actituds, les
representacions lingüístiques, l’aprenentatge de català dels adults i les denominacions de la llengua», p. 24-26
sistac, Ramon. «Conclusions i orientacions per a la planicació lingüística», p. 27-31
[Consulta: 20 febrer 2018]
escribanO, Daniel. El conicte lingüístic a les illes Balears durant la Segona República: (1931-1936).
Palma: Lleonard Muntaner, 2017.
Estudis Romànics [Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. Secció Filològica], vol. XXXIX (2017). [en línia]
Conté:
pradilla cardOna, Miquel Àngel. «Després de la tempesta arriba la calma?: A propòsit de la dinamicitat de
la política i la planicació lingüístiques en l’àmbit de la llengua catalana» [en línia], p. 399-414
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 346
Quer, Josep. «Els projectes de codicació de la llengua de signes catalana (LSC)» [en línia], p. 445-452
[Consulta: 20 febrer 2018]
FlOrs mas, Avel·lí. Usos lingüístics i identitats socials entre adolescents catalans i valencians [tesi doctoral]
[en línia]. Barcelona: Universitat de Barcelona. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General,
2017. [Consulta: 20 febrer 2018]
gascOn, Magda [et al,]. «Carme Junyent, lòloga: La nova diversitat lingüística» [en línia]. Notícies de
Llengua i Treball [Barcelona: UGT de Catalunya], núm. 44 (abril 2017), p. 10-16. [Consulta: 20 febrer 2018]
Lengas: Revue de Sociolinguistique [Montpeller: Presses Universitaires de la Méditerranée. Université Paul
Valéry], núm. 81 (2017): ginestet, Joëlle (coord.). La langue et la guerre: Témoignages oraux et écrits
littéraires en occitan.
Conté:
sistac, Ramon. «Vertats relatives: Era experiéncia dempús dera recèrca en dialectologia»
martin, Jean-Baptiste. «Les poilus parlaient patois»
pOmOnti, Ange. «Le plurilinguisme comme élément structurant de l’objet ‘littérature corse’»
[Accés al resum i al sumari de la revista] [Consulta: 20 febrer 2018]
manent i tOmàs, Jordi (coord.). La nova articulació catalana-valenciana-balear. Barcelona: Fundació
Revista de Catalunya, 2017. (Edicions de la Revista de Catalunya; 1)
margarit Vinyals, Estel. L’escenari sociolingüístic de la població escolar d’Andorra. Andorra la Vella:
Govern d’Andorra. Servei de Política Lingüística, 2017.
[Accés al resum de l’autora] [Consulta: 20 febrer 2018]
mOntané marcH, M. Amor; serra bastida, Carolina. «La neologia terminològica en el català d’Andorra:
Creació pròpia o manllevada?». A: sáncHez ibáñez, M. [et al.] (eds.). La renovación léxica en las lenguas
románicas. Proyectos y perspectivas. Murcia: Ediciones de la Universidad de Murcia, 2017, p. 381-396.
Revista de Llengua i Dret = Journal of Language and Law [en línia] [Barcelona: Escola d’Administració
Pública de Catalunya], núm. 67 (juny 2017).
Conté:
tasa Fuster, Vicenta; bOdOQue arribas, Anselm. «Anglès contra valencià. La introducció del multilingüisme
en el sistema lingüístic educatiu valencià», p. 129-144 [en línia]
bacH, Carme; tOmàs, Mireia. «Sexe, gènere i planicació lingüística: El trencament de la CUP», p. 145-167
[en línia]
dOmínguez pallarès, Manel. «Una nova perspectiva sobre la transmissió lingüística intergeneracional: El
cas dels lls que rebutgen el valencià transmès pels pares a Castelló», p. 264-278 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
Temps de Franja [en línia] [Calaceit: Iniciativa Cultural de la Franja], núm. 134 (juliol-agost 2017).
Conté:
mussOts, Berenguer. «Carme Junyent: ‘No es pot marginar ningú per raó de llengua’» , p. 10-12
mOret, Maria Teresa; giralt, Javier. «Presentació a Saragossa de ‘Els usos lingüístics a la Franja 2014’»,
p. 16-17
gràcia, José Miguel. «Presentació de l’Enquesta sociolingüística a Barcelona», p. 18
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 347
[Consulta: 20 febrer 2018]
Treballs de Sociolingüística Catalana [Barcelona: Societat Catalana de Sociologia], núm. 27 (2017). [en línia]
Conté:
bernat i baltrOns, Francesc. «Usos i ideologies lingüístics en famílies mixtes francocatalanes del Principat»,
p. 13-26 [en línia]
currubí i capdeVila, Anna. «Estudi de la substitució o del manteniment del català al Matarranya», p. 27-42
[en línia]
Fukuda, Makiko. «La transmissió de la llengua d’herència a les famílies de l’Escola Complementària de la
Llengua Japonesa de Barcelona (2004-2014)», p. 43-61 [en línia]
llOmpart esbert, Júlia. «La transmissió lingüística intergeneracional inversa: Quan lls i lles ensenyen
llengua als progenitors», p. 63-76 [en línia]
casesnOVes-Ferrer, Raquel; mas, Josep-A. «Transmissió intergeneracional del català i característiques
sociodemogràques dels progenitors», p. 77-97 [en línia]
mOntOya abat, Brauli. «‘Mé mon pare feia un dret de nos parlar francès’. Testimoniatges de l’abandó del
català a la Catalunya del Nord», p. 117-132 [en línia]
sanVicén-tOrné, Paquita. «Dones i transmissió lingüística en llars d’origen immigrant. Impactes, reptes i
oportunitats», p. 149-174 [en línia]
cOmellas, Pere [et al.]. «La transmissió lingüística intergeneracional en espais majoritàriament catalanòfons:
El cas d’estudiants al·loglots al Berguedà i les Terres de l’Ebre», p. 175-192 [en línia]
Ollé planas, Rosa. «La transmissió intergeneracional del català en parelles mixtes a l’illa de Formentera»,
p. 193-211 [en línia]
ribera ruiz, Maria Candela. «La llengua i el sentiment de pertinença dels habitants de Catalunya a principis
del segle XXI», p. 235-254 [en línia]
alOmar canyelles, Antoni-Ignasi. «La imposició lingüística a l’ensenyament mitjançant la delació de
companys», p. 255-268 [en línia]
sunyOl, Andrea. «Educació multilingüe per a l’era global: El valor de les llengües en una escola internacional»,
p. 269-283 [en línia]
Fabà prats, Albert; tOrres-pla, Joaquim. «El suport a la independència de Catalunya segons la llengua
d’identicació i altres variables (2011-2015)», p. 301-319 [en línia]
mOnné i bellmunt, Alexandra. «Variabilitat en els patrons d’identicació nacional en funció de la llengua:
El cas del Principat d’Andorra», p. 321-334 [en línia]
bOix-Fuster, Emili. «Entrevista a Henri Boyer», p. 337-346 [en línia]
[Consulta: 20 febrer 2018]
Verdegal, Joan. «El poder de la traducció per al redreçament d’una llengua identitària o adoptiva = The
power of translation for recovery of an identity or foster language» [en línia]. Caplletra: Revista Internacional
de Filologia [Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat; València: Institut Interuniversitari de
Filologia Valenciana], núm. 62 (primavera 2017), p. 89-115. [Consulta: 20 febrer 2018]
xarxa ViVes d’uniVersitats. Pla de política lingüística 2017-2018 [en línia]. Castelló de la Plana: Xarxa Vives
d’Universitats, 2017. [Consulta: 20 febrer 2018]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 348
WEBS OFICIALS D’INTERÈS
Andorra
gOVern d’andOrra. serVei de pOlítica lingüística i àrea de llengua catalana
https://www.cultura.ad/llengua [Consulta: 20 febrer 2018]
aragó
acadèmia de l’aragOnés
http://www.academiadelaragones.org/index.htm [Consulta: 20 febrer 2018]
sOciedat de lingüística aragOnesa
https://sites.google.com/site/sociedat/ [Consulta: 20 febrer 2018]
Catalunya
cOnselH generau d’aran
El Aranès. El Occitan en Val d’Aran
http://www.conselharan.org/ca/ http://www.conselharan.org/ca/aranes/ [Consulta: 20 febrer 2018]
generalitat de catalunya. direcció general de pOlítica lingüística
Llengua catalana
http://llengua.gencat.cat/ca/inici/ [Consulta: 20 febrer 2018]
institut d’estudis aranesi - académia aranesa dera lengua
http://www.institutestudisaranesi.cat/ [Consulta: 20 febrer 2018]
institut d’estudis catalans. secció FilOlògica
http://sf.espais.iec.cat/ [Consulta: 20 febrer 2018]
cOmitè terminOlògic del dret
Terminologia jurídica
http://www.terminologiajuridica.cat/comite-de-terminologia-juridica/ [Consulta: 20 febrer 2018]
Illes Balears
gOVern de les illes balears. direcció general de pOlítica lingüística
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do?lang=ca&coduo=2390443 [Consulta: 20 febrer 2018]
País ValenCIà
acadèmia Valenciana de la llengua
Seccions i comissions
http://www.avl.gva.es/web/seccionscomissions/seccions-i-comissions [Consulta: 20 febrer 2018]
Elena Heidepriem Olazábal
Bibliograa recent d’interès. Any 2017
Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, núm. 69, 2018 349
unIó euroPea
cOuncil OF eurOpe
European Charter for Regional or Minority Languages
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/148 [Consulta: 20 febrer 2018]
QueBeC
OFFice QuébécOis de la langue Française
https://www.oqlf.gouv.qc.ca/accueil.aspx [Consulta: 20 febrer 2018]