• Revista catalana de dret públic

Editorial:
Escola d'Administració Pública de Catalunya
Fecha publicación:
2009-07-20
ISBN:
1885-8252

Descripción:

La Revista, de publicació semestral, ofereix un enfocament teòric general que ens situa en el nucli del sistema juridicopúblic en totes les seves dimensions: l'autonòmica, l'estatal, l'europea i la internacional. Cada número està dedicat a un tema monogràfic, amb la participació d'especialistes en la matèria, i a més s'hi fa una recensió crítica de la bibliografia i la jurisprudència. D'altra banda, es publiquen també aportacions relacionades amb qualssevol de les disciplines del dret públic.

Últimos documentos

 • La Llei de contractes del sector públic del 2017: Aspectes d'especial rellevància per a les universitats públiques

  L'aprovació de la Llei de Contractes del Sector Públic del 2017 comporta una notable sèrie de canvis, novetats i adequacions en la regulació, gestió i procediments de contractació pública. En aquest article es posa el focus en l'anàlisi de les novetats que afecten de forma específica a les universitats públiques, com són el procediment perquè la transmissió dels resultats de la seva investigació sigui contractada per ens públics, la consideració subjectiva de les universitats públiques en aquesta llei, els canvis en la configuració de les meses de contractació i el procediment d'associació per la innovació, de nova creació amb aquesta norma. S'examinen els principals problemes que aquestes novetats poden plantejar i es proposen solucions per la seva correcta aplicació.

 • Autors

 • Democràcia directa local: Consideracions sobre les consultes municipals (CA-EN)

  En aquest article partim de constatar com, després de dues dècades d’experiències municipals de participació ciutadana, a Catalunya —com a molts altres llocs d’Europa— estan emergint noves pràctiques de consultes ciutadanes. Aquestes noves pràctiques, exercides a través del vot, s’inscriuen dins el marc de la democràcia directa i necessiten ser contextualitzades, conceptualitzades i analitzades. A les pàgines que segueixen s’inicia aquest camí a través de, en primer lloc, desplegar un marc teòric que ens permeti entendre amb major precisió la democràcia directa i, en segon lloc, una aproximació al què, al perquè i al com de les consultes ciutadanes locals. Paraules clau: Democràcia directa; consultes ciutadanes; govern local; participació política.

 • Principals novetats en la contractació pública dels ens locals (CA-EN)

  La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), que va entrar en vigor el 9 de març d’enguany, ha comportat un canvi de model en la mesura que impulsa l’ús instrumental de la contractació pública per a la consecució de diversos objectius d’interès públic com la sostenibilitat, la innovació, la responsabilitat social i el foment de la contractació a petites i mitjanes empreses i amb entitats del Tercer Sector Social. Al mateix temps es persegueix un model més eficient, de manera que es busca una millor relació qualitat-preu en la selecció dels contractistes i en les prestacions, s’introdueix el principi d’integritat en la contractació pública com un dels seus pilars bàsics i s’advoca per la simplificació. Tot aquest conjunt de novetats afecten els ens locals i, ...

 • Els governs locals intermedis i la seva projecció metropolitana

  En aquest article s’analitza l’evolució dels governs locals intermedis estructurats segons el model napoleònic, i es posa de manifest la recent ruptura dels seus elements definidors en alguns països del sud d’Europa. En el cas d’Espanya i de Catalunya es posen de manifest els efectes perversos que han tingut els intents de reformulació profunda del sistema així com les possibilitats de reforma gradual per la via de la configuració municipalista de les comarques i de la simplificació i refosa de les institucions provincials, veguerials i metropolitanes. Paraules clau: Govern local; província; vegueria; àrea metropolitana; comarca.

 • Quaranta anys d'eleccions municipals a Catalunya: Nacionalització electoral i estabilitat política (CA-EN)

  Aquest article analitza els quaranta anys d’eleccions municipals a Catalunya des de dues perspectives. La primera és la discussió acadèmica sobre la nacionalització del govern local. El concepte de nacionalització –o el seu complementari d’eleccions de segon ordre– remet al principi segons el qual les eleccions locals van adquirint progressivament una major similitud a les eleccions parlamentàries. Aquest punt de vista posa l’èmfasi en la integració vertical del nivell local en el sistema polític nacional i en la relació asimètrica entre tots dos nivells. La segona perspectiva és la de l’estabilitat política del govern local assolida al llarg d’aquests anys. El dubte que havia planat sobre el govern local durant la transició segons el qual aquesta seria una font d’inestabilitat política...

 • Els debats sobre els serveis públics locals: Estat de la qüestió (CA-EN)

  L’article analitza els debats a l’entorn dels serveis públics en el marc de l’Estat social (CE, 1.1) i la funció que desenvolupen els governs locals en la seva prestació com agents de benestar. Els debats se centren al voltant dels eixos següents: l’extensió de l’activitat de servei públic en el subsistema local; si la seva prestació s’ha de caracteritzar per l’exclusivitat en la intervenció d’entitats públiques, identificada amb la gestió directa, o si s’hi admet la participació d’un privat, qualificada com a gestió indirecta; dins d’aquesta, i amb relació al vincle entre l’entitat pública titular del servei i qui l’ha de gestionar, si ha de ser la d’un contracte de concessió de serveis o un contracte de serveis, en aplicació de la Llei de contractes del sector públic de 2017 o si s’es...

 • La hisenda local a Catalunya: Evolució recent, situació actual i principals reptes

  En aquest treball es descriu i s’analitza la situació actual de la hisenda local a Catalunya, especialment la dels municipis, per tal d’identificar quins són, a dia d’avui, els principals reptes que caldria afrontar. La realitat a la qual han de fer front actualment els ajuntaments és ben diferent, en molts aspectes, de la que hi havia quan es van aprovar les principals lleis que determinen tant el seu marc competencial com el seu model de finançament. L’escrit aporta reflexions sobre el paper que hauria de tenir el nivell de govern local dins del conjunt del sector públic català, sobre el tipus de competències que podrien assumir els municipis, sobre el seu grau d’autonomia financera i sobre la necessitat de donar compliment a un cert principi d’equitat intermunicipal. Tot això, tenint...

 • La insuficiència de mecanismes de denúncia efectiva davant la vulneració de drets fonamentals en els procediments de deportació d'estrangers

  Tot i que cada vegada són més les institucions internacionals que advoquen per la implantació de mecanismes de denúncia per vulneració de drets fonamentals en procediments de deportació, a l'ordenament espanyol no existeix un mecanisme específic en situacions de detenció, internament i expulsió d'estrangers sent els procediments administratius i penals genèrics la única opció. Tanmateix, el dret a una defensa legal és ineficaç, suspès o inexistent en diversos moments del procés sancionador i del control de fronteres. Aquest article discutirà els principals conflictes que afecten bàsicament al dret fonamental a una tutela judicial, concloent en assenyalar la necessitat d'habilitar mecanismes de denúncia, i augmentar el zel institucional i judicial per garantir l'efectivitat d'aquest dret...

 • El concurs de projectes a la nova Llei 9/2017, de contractes del sector públic

  Aquest treball explica com s'ha regulat el concurs de projectes a la nova Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. En general, manté la sistemàtica del seu antecessor (el Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic), però també incorpora algunes novetats, com la previsió que l'objecte del contracte pugui incloure la direcció facultativa de l'obra; és més, la llei exigeix que es segueixi el concurs de projectes si el contracte de serveis que s'adjudicarà es refereix a la redacció de projectes arquitectònics, d'enginyeria i urbanisme d'especial complexitat i es contracten conjuntament treballs complementaris i la direcció de les obres. També obre la possibilitat que la limitació del nom...

Documentos destacados