• Historia del dret espanyol

Editorial:
UOC
Fecha publicación:
2006-08-14
Autores:
ISBN:
8492276711

Descripción:

Tomàs de Montagut Estragués Coordinador - Catedràtic d'Història del Dret de la Universitat Pompeu Fabra. En aquest moment és l'investigador principal dels grups de recerca sobre el tema: "Els juristes i la construcció d'un sistema de dret privat: el cas de Catalunya (s. XIII-XX)".

Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet - Catedràtic de Dret Civil a la Universitat de Barcelona. Creador d'un grup d'investigadors i estudiosos del dret, ha fet estudis sobre fundacions, el règim de la família i els menors, el dret de la propietat i l'usdefruit i la protecció dels consumidors, essent importants els seus treballs sobre la codificació civil i el dret civil català. És autor de diverses obres.

Editorial UOC, 1999
ISBN: 84-922767-1-1